Ευτυχία Ε. Φιωτάκη – «Τομεακά Προγράμματα Ελαιουργικών Φορέων: η μέχρι τώρα εμπειρία και οι προοπτικές»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
«Τομεακά Προγράμματα» Ελαιουργικών Φορέων:
η μέχρι τώρα εμπειρία και οι προοπτικές

Sectoral Programs of operators’ Organisations in Olive Oil Sector: the experience so far and the prospects

Ευτυχία Ε. Φιωτάκη

Εξεταστική Επιτροπή:
Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων)
Γεώργιος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ
Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ
2022

«Τομεακά Προγράμματα Ελαιουργικών Φορέων: η μέχρι τώρα εμπειρία και οι προοπτικές»

ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη των Προγραμμάτων Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων που ανήκουν στο πεδίο ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Στο Μέρος Α’ αναλύεται το Θεσμικό Πλαίσιο των προγραμμάτων ενώ στο Μέρος Β’ λαμβάνει χώρα μια μελέτη περίπτωσης ενός προγράμματος Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού.

Αναλυτικότερα, στο Μέρος Α’ παρουσιάζεται η πορεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής εν συντομία από την θέσπιση της μέχρι και σήμερα, ο ορισμός και τα βασικά στοιχεία των Προγραμμάτων Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων, η διαδικασία αξιολόγησης των Προγραμμάτων καθώς και οι Προοπτικές Βελτίωσης.

Στο Μέρος Β’ μελετάται μια περίπτωση Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμούαναφέροντας τα βασικά στοιχεία του, τις δράσεις που θα μπορούσε ναακολουθήσει σύμφωνα με τους κανονισμούς, το πρόγραμμα που τελικά επιλέγει καθώς και την πορεία κατά τη διάρκεια του. Τέλος, τα συμπεράσματα συνοψίζουν τα αποτελέσματα από την πορεία του προγράμματος.

Επιστημονική περιοχή: Ελαιοκομικές καλλιέργειες
Λέξεις κλειδιά: τομεακά προγράμματα, ελαιοκαλλιέργεια

Sectoral Program of operators’ Organisations in Olive Oil Sector: the experience so far and the prospects Interdepartmental Postgraduate

Program: Farm Business Management and Advisory
Services for Rural Development
Department of Agricultural Economics & Rural Development
Department of Animal Science and Aquaculture

ABSTRACT

The present postgraduate thesis aims at the study of Sectoral Programs of operators’ Organisations in Olive Oil Sector included in the field of aid of the Common Agricultural Policy.

In Part A, the Institutional Framework of the programs is analyzed, while in Part B, a case study of an Agricultural Oil Cooperative program takes place. In more detail, Part A presents the course of the Common Agricultural Policy from its establishment until today, the definition and the basic elements of the Sectoral Programs of operators’ Organisations in Olive Oil Sector, the process of evaluation
of the Programs as well as the prospects for improvement.

In Part B, a case of an Agricultural Oil Cooperative is studied, stating its basic informations, the actions that it could follow according to the regulations, the program.

Scientific area: Olive crops
Keywords: olive cultivation, Sectoral Programs