Ευσταθία Χ. Ρήγα – «Το αγροτοδιατροφικό σύστημα του αιγοπρόβειου γάλακτος στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«Το αγροτοδιατροφικό σύστημα του αιγοπρόβειου γάλακτος στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας»

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«The agri-food system of goat and sheep milk in the Regional Unit of Etoloakarnania»

Ευσταθία Χ. Ρήγα

Εξεταστική Επιτροπή
Καρανικόλας Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (Επιβλέπων)
Βλάχος Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ 2020

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί βασική δραστηριότητα των κατοίκων της περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και η παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του οικογενειακό γεωργικού εισοδήματος.

Ο σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της πορείας του αιγοπρόβειου γάλακτος από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση, όπου παράγεται, στο σημείο επεξεργασίας του και τέλος, στην διάθεση του στην αγορά, ως τελικό προϊόν με προστιθέμενη αξία. Πάρα τις προσπάθειες για επικοινωνία με τις βιομηχανίες γάλακτος, μόνο μια επιχείρηση δέχτηκε να παραχωρήσει στοιχεία κι έτσι η έρευνα εστιάστηκε στον πρωτογενή τομέα και τα οικονομικά αποτελέσματα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα και συνέντευξη με 20 παραγωγούς – κατόχουςκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να εξεταστούν παράγοντες όπως το γεωργικό εισόδημα, η μέση απόδοση των ζώων σε γάλα, το κόστος παραγωγής του γάλακτος στηνεκμετάλλευση κ.α..

Θετικά οικονομικά αποτελέσματα, παρουσίασαν οι πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις, στις οποίες χρησιμοποιείται σύστημα εντατικής εκτροφής, ζώα με βελτιωμένα χαρακτηριστικά και υψηλότερη απόδοση σε γάλα και πραγματοποιείται ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών και επενδύσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό της εκμετάλλευσης. Σε αντίθεση, εμφανίστηκε μια αποθαρρυντική εικόνα στα οικονομικά αποτελέσματα των υπολοίπων εκμεταλλεύσεων, η οποία σχετίζεται κυρίως με την έλλειψη εκσυγχρονισμού, τις δαπάνες κάλυψης των διατροφικών αναγκών των ζώων και την διαχείριση της εκμετάλλευσης από τους παραγωγούς.

Επιστημονική περιοχή: Γεωργικό οικογενειακό εισόδημα

Λέξεις κλειδιά: αιγοπρόβειο γάλα, Αιτωλοακαρνανία, αγροκτηνοτροφική εκμετάλλευση, γεωργικό οικογενειακό εισόδημα, κόστος παραγωγής γάλακτος

ABSTRACT

Sheep and goat farming is the main activity of the inhabitants of the Regional Unit of Etoloakarnania and the production of sheep and goat milk plays an important role in shaping the agricultural family income.

The purpose of the study was the research of goat’s and sheep’s milk course from the livestock farm, where it is produced, at its processing point and finally, on the market, as a final product with added value. Despite efforts to communicate with the dairy industry, only one company agreed to provide data and so the research focused on the primary sector and the financial results of livestock farms.

An on-site research and personal interview with 20 producers – livestock owners were conducted, in order to examine factors, such as agricultural income, the average milk production of animals, the cost of milk production on the farm, etc.

Positive economic results were presented by the very large farms, which use an intensive breeding system and animals with improved characteristics and higher milk production. They also use self-produced animal-feed and investments for the modernization of the farm. In contrast, a discouraging picture emerged in the financial results of the other holdings, which is mainly related to the lack of modernization, the costs of covering the animal’s nutritional needs and the management of the holding by the producers.

Scientific area: Agricultural family income

Key words: sheep and goat milk, Etoloakarnania, livestock holding, agricultural family income,
milk production cost