Ευστάθιος Κ. Βελισσαράκος – «Επιχειρηματικό σχέδιο για επέκταση υφιστάμενης γεωργικής εκμετάλλευσης καλλιέργειας σύκων» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

“Επιχειρηματικό σχέδιο για επέκταση υφιστάμενης γεωργικής εκμετάλλευσης καλλιέργειας σύκων“

“Business plan for the expansion of an existing fig farm”

  

Ευστάθιος Κ. Βελισσαράκος

  

Εξεταστική επιτροπή
Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων)
Δημήτριος Μπιλάλης, Καθηγητής ΓΠΑ
Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ

  

ΑΘΗΝΑ 2022

 

Επιχειρηματικό σχέδιο για επέκταση υφιστάμενης γεωργικής εκμετάλλευσης καλλιέργειας σύκων

  • ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
  • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συκιά με την επιστημονική ονομασία Ficus carica είναι μέλος της οικογένειας Moraceae και κατάγεται από την Ασία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου αυτό το φυτό καλλιεργείται ευρέως. Απαντάται σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, τα νησιά του Αιγαίου, τα Επτάνησα, και η Κρήτη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ξερά σύκα από τον Ταξιάρχη Ευβοίας είναι παγκοσμίου φήμης. Η συκιά είναι ένα φυλλοβόλο δέντρο που μπορεί να φτάσει σε ύψος πολλά μέτρα και μπορεί να ζήσει περίπου πενήντα χρόνια. Το φυτό έχει απλά φύλλα που είναι τρίλοβα ή πεντάλ, ενώ τα μπουμπούκια διακρίνονται σε απλά ξυλώδη, μικτά καρποφόρα και απλή ανθοφορία. Ο καρπός είναι ώριμος, αλλά από βοτανική άποψη, δεν είναι φρούτο.

Υπάρχουν τρία είδη φρούτων, με βάση τον τρόπο παραγωγής του φρούτου. Έχουμε το Single-Baring fig, το Double-Baring fig, και το αρσενικό fig. Το φρούτο του Μοναδικού Φρούτου δένδρου φέρει καρπούς μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της νέας ετήσιας χορτοφαγίας. Η ημερήσια Bivalve παράγει φρούτα δύο φορές το χρόνο, ενώ η αρσενική fig μπορεί να παράγει φρούτα έως και τέσσερις φορές. Ορισμένες ποικιλίες φιδιών που είναι καλής ποιότητας και που προωθούνται είναι η ποικιλία Kymi, η ποικιλία Μαύρου Markopoulos, η ποικιλία Bamnia από SAMOS, και οι Φύγες της Kalamata. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ποικιλίες ελληνικών και ξένων γλωσσών που μιλούνται σε όλο τον κόσμο. Μερικά γνωστά παραδείγματα είναι το Λίβανο, το Politiko, το Frakasana, η αποστολή και το Dottato.

Το ανθεκτικό δέντρο μπορεί να αναπτυχθεί σε ποικίλα κλίματα, από τροπικά έως εύκρατα. Αντέχει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (λιγότερο από 0 βαθμούς) το χειμώνα, αλλά πάνω από 40 βαθμούς το καλοκαίρι μπορεί να μειώσει την ποιότητα των καρπών. Γενικά, δεν απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού ή λιπάσματος και είναι ελάχιστο πρόβλημα με έντομα και ασθένειες. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε μεγάλη κλίμακα σε διάφορα εδάφη, αλλά δεν συνιστάται η φύτευσή του σε εδάφη που είναι βαριά και υγρά, όπως αργιλώδη ή αμμοπηλώδη.

Για την αναπαραγωγή των φυτών, η ευκολότερη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε χειμερινές ξύλινες περικοπές. Αυτά τα φυτά λαμβάνουν ρίζες εύκολα, ώστε να μπορείτε να αυξήσετε γρήγορα την καλλιέργειά σας. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι οι σπόροι από τα κοπριά εισέρχονται γρήγορα σε καρπούς, σε αντίθεση με τους σπόρους από τα κοπριά. Για το λόγο αυτό, δεν συνιστάται να εξαπλωθεί το φίδι με κλάδους, αν και οι κλάδοι λαμβάνουν ρίζα εύκολα. Οι κόψεις φύλλων χρησιμοποιούνται επίσης για την εξάπλωση των ψαριών. Ένας άλλος τρόπος για να εξαπλωθούν τα φυτά είναι με την ανοσοποίηση τους με μια αναστολή των μετασχηματισμένων βακτηρίων t στο νερό. Το αντίστροφο t γίνεται έτσι ώστε να μην βλάψει το εμβόλιο από το γάλα που παράγεται από το μύκητα. Ο καλύτερος χρόνος για την ατμόσφαιρα είναι στις αρχές Σεπτεμβρίου. Άλλοι τρόποι προώθησης των φυτών περιλαμβάνουν με σπόρους, με κοπές και με καλλιέργεια ιστών (in vitro).

Τώρα όσον αφορά τις εξαγωγές, η Ελλάδα υστερεί. Δεν εξάγουμε την ποσότητα σύκων που εξήγαγε η χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεικτικά, ορισμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν και πάλι σε αύξηση των εξαγωγών είναι: η ανάπτυξη πρωτοκόλλων για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της εμφάνισης και της ποιότητας των σύκων σε συνθήκες αγρού. Μερικές ιδέες από αυτή την άποψη είναι να βελτιωθούν ορισμένες τεχνικές καλλιέργειας και η πιστοποίηση γεωγραφικής προέλευσης για νωπά και μεταποιημένα προϊόντα. Υπάρχουν επίσης πρωτόκολλα για τη διατήρηση της ποιότητας κατά τη συντήρηση και την αποστολή των σύκων. Μια ιδέα είναι η ανάπτυξη βρώσιμων μεμβρανών επικάλυψης που βοηθούν στη διατήρηση της ποιότητας των φρούτων. Μια άλλη πρόταση μπορεί να είναι η εύρεση τρόπων αντιμετώπισης φυσιολογικών ανωμαλιών, κάτι που είναι σημαντικό ζήτημα.

Επιστημονική περιοχή: Καλλιέργεια Σύκων

Λέξεις κλειδιά: Σύκα, Κύμη, Εύβοια, Καλλιέργεια, Επιχειρηματικό Σχέδιο

 


Business plan for the expansion of an existing fig farm

  • Mcs Farm Business Management
  • Department of Agricultural Economics & Development
  • Department of Animal Production Science

ABSTRACT

The fig tree with the scientific name Ficus carica is a member of the family Moraceae and originates from Asia. Greece is a country where this plant is widely cultivated. It is found in areas such as the Peloponnese, central Greece, Evia, the Aegean islands, the Ionian Islands, and Crete. We must not forget that dried figs from Taxiarchis of Evia are world-famous. The fig tree is a deciduous tree that can reach a height of several meters and can live about fifty years. The plant has simple leaves that are trilobate or pedicelled, while the buds are distinguished into simple Woody, mixed fruiting, and simple flowering. The fruit is ripe, but from a botanical point of view, it is not a fruit.

There are three types of fruit, based on how the fruit is produced. We have the Single-Baring fig, the Double-Baring fig, and the male fig. The fruit of unique fruit tree bears fruit only once during the new annual vegetarianism. The diurnal Bivalve produces fruit twice a year, while the male fig can produce fruit up to four times. Some varieties of snakes that are of good quality and that are promoted are the Kymi Variety, The Black Markopoulos Variety, the Bamnia variety from SAMOS, and the leaves of Kalamata. There are many different varieties of Greek and foreign languages spoken around the world. Some well-known examples are Lebanon, Politiko, Frakasana, mission, and Dottato.

The hardy tree can grow in a variety of climates, from Tropical to temperate. It withstands very low temperatures (less than 0 degrees) in winter, but above 40 degrees in summer can reduce the quality of the fruit. In general, it does not require large amounts of water or fertilizer and is a minimal problem with insects and diseases. It can be grown on a large scale in various soils, but it is not recommended to plant it in soils that are heavy and moist, such as loamy or sandy loam.
For plant reproduction, the easiest option is to use winter woodcuts. These plants take root easily, so you can quickly increase your crop. The big plus is that the seeds from the dung quickly enter into fruiting, unlike the seeds from the dung. For this reason, it is not recommended to spread the snake with branches, although the branches take root easily. Leaf cuts are also used to spread fish. Another way for plants to spread is by immunizing them with an inhibition of the transformed t bacteria in the water. The reverse t is done so as not to damage the vaccine from the milk produced by the fungus. The best time for the atmosphere is early September. Other ways to promote plants include by seed, by cutting, and by tissue culture (in vitro).

Now in terms of exports, Greece is lagging behind. We do not export the amount of figs that our country exported in previous years. Indicatively, some proposals that could once again lead to an increase in exports are the development of protocols to reduce production costs and improve the appearance and quality of figs in field conditions. Some ideas in this regard are to improve some cultivation techniques and the certification of geographical origin for fresh and processed products. There are also protocols for maintaining quality when preserving and shipping figs. One idea is to develop edible coating membranes that help maintain fruit quality. Another suggestion may be to find ways to treat physiological abnormalities, which is an important issue.

Scientific area: Cultivation of Figs
Keywords: fig, Kimi, Evia, farm, Business Plan