Εμμανουήλ Γιάνκος – «Βελτιστοποίηση της μηχανής αναζήτησης (SEO) με τη χρήση λέξεων κλειδιών (KEYWORDS) στην πλατφόρμα του YouTube με πεδίο εφαρμογής την βιώσιμη αλιεία. » 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π.Μ.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

“Βελτιστοποίηση της μηχανής αναζήτησης (SEO) με τη χρήση λέξεων κλειδιών (KEYWORDS) στην πλατφόρμα του YouTube με πεδίο εφαρμογής την βιώσιμη αλιεία.“

“Search Engine Optimization Using Keywords on the YouTube Platform for a Sustainable Fisheries Product Campaign”

 

Εμμανουήλ Γιάνκος

 

Εξεταστική Επιτροπή

Σακάς Δαμιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (Επιβλέπων)

Κ. Δεμέστιχας, Ph.D in Data Analysis for the telecom Sector, ΕΜΠ, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό προσωπικό ΕΑΠ

Μ. Νταλιάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΓΠΑ

 

ΑΘΗΝΑ 2021

 

 

Βελτιστοποίηση της μηχανής αναζήτησης (SEO) με τη χρήση λέξεων κλειδιών (KEYWORDS) στην πλατφόρμα του YouTube με πεδίο εφαρμογής την βιώσιμη αλιεία.

  • Π.Μ.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Περίληψη

Το YouTube, μια πλατφόρμα κοινής χρήσης βίντεο, είναι ένα τεράστιο μέσο. Η πλατφόρμα γιόρτασε πρόσφατα τη δεκαετή επέτειο και υπόσχεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται ραγδαία την επόμενη δεκαετία. Δεδομένης της κυριαρχίας του, το YouTube διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών για τους χρήστες του. Σε ορισμένους, ο ρόλος του YouTube περιορίζεται σε μια πλατφόρμα δημοσίευσης όπου μπορούν να αποθηκεύονται και να παρακολουθούν βίντεο. Άλλοι βλέπουν τον ιστότοπο ως άμεσο ανταγωνιστή της τηλεοπτικής μετάδοσης.  Ωστόσο, μετά από μερικές επιτυχημένες καμπάνιες μάρκετινγκ, τα τηλεοπτικά δίκτυα άρχισαν να δημοσιεύουν τακτικά επεισόδια και κλιπ στην πλατφόρμα.  Αυτή η αύξηση της δημοτικότητας των αυθεντικών καναλιών προγραμματισμού δείχνει ότι, καθώς το YouTube επεκτείνει την εμβέλειά του, οι θεατές εξοικειώνονται περισσότερο με το στυλ των ερασιτεχνικών βίντεο του YouTube. Ως εκ τούτου, η κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των ερασιτεχνικών βίντεο θα βοηθήσει τους ερευνητές να αναλύσουν περαιτέρω τις προτιμήσεις περιεχομένου μιας νεότερης γενιάς καταναλωτών μέσων.

Μετά την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου  παρατίθεται η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για να διαπιστωθεί αν υπάρχει (ή όχι) επίδραση συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών (keywords) στο σύνολο των προβολών (views).Παρατίθεται και επεξηγείται η μεθοδολογία δειγματοληψίας των videos  τα οποία αποτελούν τον πληθυσμό της παρούσης έρευνας, παρουσιάζονται οι εξαρτημένες και οι ανεξάρτητες μεταβλητές αντίστοιχα και παρουσιάζεται η μεθοδολογία της ανάλυσης, δίνοντας έμφαση τόσο στη λογική όσο και στη διαδικασία απομόνωσης των επιδράσεων (effects) των συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών από ενδεχομένως ευρύτερες μάκρο-επιδράσεις (macro-effects) που μπορεί να σχετίζονται.

Κατόπιν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εκείνα που ελήφθησαν μετά την επεξεργασία όλων των δεδομένων με την βοήθεια του λογισμικού «R», μια εφαρμογή ανοικτού κώδικα σε ένα περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα υπολογιστικής στατιστικής και γραφημάτων.

Ακολουθεί η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του δείγματος αρχικά μέσα από τη χρήση των πιο σημαντικών δεικτών περιγραφικής στατιστικής, και σε συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όπως προκύπτουν από την εφαρμογή μεθόδων επαγωγικής στατιστικής.

Κατόπιν, περιγράφονται τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης μελέτης με τα κυριότερα να είναι:

  • Τα περισσότερα μακρο-χαρακτηριστικά των YouTube βίντεο προκύπτει ότι δεν επηρεάζουν τις προβολές αυτών με μοναδική εξαίρεση να είναι η ωρίμανσή των βίντεο.
  • Οι λέξεις-κλειδιά στον τίτλο των YouTube βίντεο προκύπτει ότι επηρεάζουν τις προβολές αυτών με άμεσο και έμμεσο τρόπο.
  • Οι προβολές των YouTube βίντεο προκύπτει ότι επηρεάζουν την αλληλεπίδραση (“likes”) των χρηστών, ενώ υφίστανται δύο διαφορετικές «ομάδες» έντασης αλληλεπίδρασης.

Τέλος διατυπώνονται κάποιοι προβληματισμοί και δυνατότητες που προκύπτουν για μελλοντική έρευνα.

Επιστημονική περιοχή: Κοινωνικό ηλεκτρονικό marketing και ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα

Λέξεις κλειδιά: Video SEO, Keywords, Keyphrases, You Tube, Video Ranking

 

 

Search Engine Optimization Using Keywords on the YouTube Platform for a Sustainable Fisheries Product Campaign

  • ENTREPRENEURSHIP & RURAL DEVELOPMENT CONSULTANCY
  • Interdepartmental Program of Postgraduate Studies

Abstract

YouTube, a video sharing platform, is a huge medium. The platform recently celebrated its tenth anniversary and promises to continue to growing rapidly over the next decade. Given its dominance, YouTube has a wide range of features for its users. For some, the role of YouTube is limited to a publishing platform where they can store and watch videos. Others see the site as a direct competitor to TV broadcasting however, after some successful marketing campaigns, TV networks began posting regular episodes and clips on the platform. This growing popularity of genuine programming channels shows that as YouTube expands its reach, viewers will become more familiar with the style of YouTube amateur videos. Therefore, understanding the key features of amateur videos will help researchers further analyze the content preferences of a newer generation of media consumers.

Right after the theoretical presentation of the essay’s subject, the methodological approach followed to determine whether or not there is an effect of specific keywords in the total views, is being presented. The sampling methodology of the videos that constitute its sample is presented and explained. In this study, the dependent and independent variables are presented respectively. The methodology of the analysis is presented, emphasizing both to the logic and the process of isolating the effects of the specific keywords from potentially broader macro-effects that may be related.

After processing the data with the help of “R” software, an open source application in an environment that enables computational statistics and graphs, the results are presented.

The presentation of the basic characteristics of the sample follows, initially through the use of the most important descriptive statistics indicators, and then with the use of  inductive statistics methods.

The conclusions of this study are described with the main ones being:

1) Most macro features of YouTube videos show that they do not affect their views with the sole exception of video maturation.

2) The keywords in the title of YouTube videos appear to affect their views both directly and indirectly.

3) YouTube video views appear to affect user interaction (“likes”), while there are two different “groups” of interaction intensity.

Finally, some concerns and possibilities that arise for future research are being recorded.

Scientific Area: Digital Marketing

Keywords: Video SEO, Keywords, Keyphrases, You Tube, Video Ranking