Ελευθερία Η. Δαφοπούλου – «Χάρτης αντίληψης τοποθέτησης προϊόντων(perceptual mapping) ως εργαλείο επιχειρηματικότητας: εμπειρική διερεύνηση στην ελληνική αγορά του κρασιού» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AΝΑΠΤΥΞΗ

  

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

«Χάρτης αντίληψης τοποθέτησης προϊόντων (perceptual mapping) ως εργαλείο επιχειρηματικότητας: εμπειρική διερεύνηση στην ελληνική αγορά του κρασιού»

«Perceptual mapping as a tool of entrepreneurship: an empirical investigation of wine in the Greek market»

  

Ελευθερία Η. Δαφοπούλου

  

Εξεταστική Επιτροπή
Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Χαροκόπειο Παν/μιο (επιβλέπων)
Γεωργία Ζούνη, Δρ., Μάρκετινγκ Τουρισμού, Παν/μιο Πειραιά
Γεώργιος Κοτσερίδης, Καθηγητής ΓΠΑ

  

ΑΘΗΝΑ 2023

 

Χάρτης αντίληψης τοποθέτησης προϊόντων (perceptual mapping) ως εργαλείο επιχειρηματικότητας. Εμπειρική διερεύνηση στην ελληνική αγορά του κρασιού

  • ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
  • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Περίληψη

Το φυτό της αμπέλου είναι εξαιρετικής σημασίας για την Ελλάδα από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Η βιοποικιλότητα της χώρας σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές συνθήκες συμβάλλουν στην παραγωγή ιδιαίτερα ποιοτικών σταφυλιών. Ένα από τα πιο αξιόλογα προϊόντα της αμπέλου είναι το κρασί.

Το κρασί σε σύγκριση με τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά κατέχει υψηλή θέση στην επιλογή των Ελλήνων καταναλωτών και αυτό το γεγονός δικαιολογείται εξαιτίας διάφορων παραγόντων όπως είναι τα οφέλη που προσφέρει στη διατροφή του ατόμου λόγω των ευεργετικών ιδιοτήτων του, η κατανάλωση του λειτουργεί ως μέσο κοινωνικοποίησης καθώς συχνά το κρασί επιλέγεται τόσο σε οικογενειακές συγκεντρώσεις(γιορτινά τραπέζια) όσο σε φιλικές και επαγγελματικές συναντήσεις, η χαλάρωση και ξεκούραση αφού επιλέγεται ως μέσο αποφόρτισης μετά από μία κουραστική μέρα και δεν πρέπει να παραληφθεί και η παράδοση καθώς το κρασί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτή.

Σκοπός λοιπόν, της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι να ερευνήσει την συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών σχετικά με την επιλογή του κρασιού και ταυτόχρονα να μελετήσει ενδεχόμενα κενά της αγορά του κρασιού προκειμένου να ικανοποιούνται οι ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού χρησιμοποιήθηκε η μία εξειδικευμένη μέθοδος μάρκετινγκ αυτή της αντιληπτικής χαρτογράφησης(perceptual mapping).

Επιστημονική Περιοχή: Επιστήμες Διοίκησης

Λέξεις- Κλειδιά: Αντιληπτική χαρτογράφηση, αντιληπτικοί χάρτες, οίνος, κρασί, αμπελοοινικός τομέας

 

 

Perceptual mapping as a tool of entrepreneurship. Empirical Investigation of wine in the Greek Market

  • MSc Entrepreneurship & Consulting in Rural Development
  • Department of Agricultural Economics & Rural Development
  • Department of Animal Science

Abstract

The vine plant is crucial for Greece from ancient years till today. The biodiversity of the country combined with the climatic conditions contribute to the production of particularly quality grapes. One of the most valuable products of the vine is wine.

Compared to other alcoholic beverages, wine occupies a high position in the choice of Greek consumers and this fact is justified due to several factors such as the benefits it offers to the individual’s diet due to its beneficial properties, its consumption functions as a means of socialization as wine is often chosen both at family gatherings (festive tables) and at friendly and business meetings, relaxation and rest since it is chosen as a means of unloading after a tiring day and of course tradition should not be omitted, as wine is inextricably linked to it.

Therefore, the purpose of this postgraduate thesis is to investigate the behavior of Greek consumers regarding the choice of wine and at the same time to study possible gaps in the wine market in order to satisfy the needs of the consumer public. To achieve this goal, was used one specialized marketing method, named ‘ perceptual mapping’.

Scientific area: Management

Keywords: perceptual mapping, perceptual map, wine, wine sector