Ελένη Γ. Δημητρίου – Εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤΟΚ» στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
εΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤΟΚ» στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων

“Implementation of the initiative ‘Community Led-Local Development, CLLD’ in the Regional Units of Magnesia & Sporades”

Ελένη Γ. Δημητρίου

Εξεταστική επιτροπή:
Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων)

Γεώργιος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ
Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής ΓΠΑ

Αθήνα 2022

 

Εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤΟΚ» στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων

  • πμσ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
  • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία και η έρευνα πεδίου έλαβαν χώρα κατά την χρονική περίοδο Μάρτιο-Νοέμβριο 2021 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων. Η εργασία αφορά στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», που είναι το υπο-μέτρο 19.2 –‘Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)’ του Μέτρου 19 ‘Τοπική Ανάπτυξη Με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), με σκοπό την αξιολόγηση αυτής. Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων και συμπλήρωσης ερωτηματολογίου από τους δικαιούχους των δράσεων 19.2.4 –‘Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές’ & 19.2.6 –‘Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών’ του υπο-μέτρου 19.2, όπου κλήθηκαν να κάνουν μια αξιολόγηση των δράσεων αυτών, όπως επίσης, ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν  και από την διαχειριστική αρχή και από την ΟΤΔ Πηλίου. Οι δράσεις είναι δημοσίου χαρακτήρα και δικαιούχοι αυτών αποτελούσαν οι δημόσιοι φορείς. Το Μέτρο 19 αποτελεί τη συνέχεια του LEADER, ως CLLD- Τοπική Ανάπτυξη Με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών και ολοκληρωμένων στρατηγικών με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο καθώς και των τοπικών οικονομικών/κοινωνικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών. Συμφώνα με τους δείκτες εκροών αλλά και τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται πως οι δράσεις του υπο-μέτρου 19.2 μέσω των τοπικών προγραμμάτων οδηγούν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις αφήνοντας τους δικαιούχους ευχαριστημένους, καθώς συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, τόσο οικονομικά όσο και ποιοτικά στη ζωή του τοπικού πληθυσμού. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν ευκαιρίες για θέσεις εργασίας για νέους και γυναίκες, καθώς ακόμη ενθαρρύνθηκε η δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων. Η συνέχιση του LEADER/CLLD είναι ζωτικής σημασίας για την αναβάθμιση και εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών.

Επιστημονική περιοχή: Τοπική Αγροτική Ανάπτυξη

Λέξεις κλειδιά: τοπική ανάπτυξη, πρόγραμμα leader, Μαγνησία, Σποράδες

 

 

Implementation of the initiative ‘Community Led-Local Development, CLLD’ in the Regional Units of Magnesia & Sporades

  • MSc Farm Business Management
  • Department of Agriculture Economy & Development
  • Department of Animal Science

ABSTRACT

This diploma thesis and field research took place during March-November 2021 in the Regional Units of Magnesia and Sporades. The work concerns the implementation of the initiative “Community Led-Local Development”, which is the sub-measure 19.2 –‘ Support for the implementation of actions of the Local Development strategies at the initiative of Local Communities (CLLD / LEADER)’ of Measure 19- LEADER of the Rural Development Program (RDP), with the aim of evaluation of it. The field research was carried out through personal interviews and the completion of a questionnaire by the beneficiaries of actions 19.2.4 –‘Basic services and regeneration of villages in rural areas’ & 19.2.6 –‘Development and improvement of forest sustainability’ of sub-measure 19.2, where they were asked to make an evaluation of these actions, as well as questionnaires were completed by the managing authority and by the LAG of Pelion. The actions are of public character and the beneficiaries of these were the public institutions. Measure 19 is the continuation of LEADER, as CLLD- Community Led-Local Development, a method of designing and implementing local and integrated strategies with the participation of partners at the local level as well as local economic/social institutions and civil society. According to the output indicators and the results of the research, it seems that the actions of sub-measure 19.2 through the local programs lead to substantial interventions leaving the beneficiaries satisfied, as they contribute to the local development, both financially and qualitatively in the life of the local population. Thus, job opportunities for young people and women were created in this context, as the creation of new small businesses was also encouraged. Continuing LEADER/ CLLD is vital to upgrading and evolving local communities.

Scientific area: Local Rural Development

Keywords:  local development, Leader programme, Magnesia, Sporades