Ταβλά Γ. Καλλιόπη – «Δυνατότητες και προοπτικές εξαγωγής αρωματικών φυτών στην Κίνα.»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Δυνατότητες και προοπτικές εξαγωγής αρωματικών φυτών στην Κίνα.»

ΤΑΒΛΑ Γ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Εξεταστική Επιτροπή
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος (Επιβλέπων)
Οικονόμου Γαρυφαλλιά (Μέλος)
Μαλινδρέτος Γεώργιος (Μέλος)

Αθήνα 2019

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Στις μέρες μας, τα αρωματικά φυτά άρχισαν να αποκτούν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της αλλαγής που επήλθε στον τρόπο ζωής και στις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων, του ενδιαφέροντος για την προστασία του περιβάλλοντος και των πολυάριθμων φαρμακευτικών τους χρήσεων. Παράλληλα, η Κίνα παίζει καταλυτικό ρόλο στην εμπορία αρωματικών φυτών παγκοσμίως, καθώς είναι η πρώτη χώρα σε εξαγωγές παγκοσμίως και η πέμπτη σε εισαγωγές. Από την άλλη, οι κινέζοι χαρακτηρίζονται από μία τάση επιλογής ποιοτικά ανώτερων και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.
Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη της εφικτότητας, αλλά και των προοπτικών που υπάρχουν σχετικά με την εξαγωγή αρωματικών φυτών στην Κίνα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου με στόχο τη δημιουργία μίας επιχείρηση, η οποία ακολουθώντας συγκεκριμένη στρατηγική και συγκεκριμένες ενέργειες μάρκετινγκ, θα καταφέρει να αποκτήσει πρωταρχική θέση στις προτιμήσεις των κινέζων καταναλωτών.
Πριν την ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου γίνεται μία εκτενής ανάλυση του κλάδου των αρωματικών φυτών παγκοσμίως, αλλά και πιο συγκεκριμένα, για την περίπτωση της Κίνας. Βασικές συνιστώσες της ανάλυσης είναι μία ενδεχόμενη υψηλή ζήτηση αρωματικών φυτών στην κινέζικη αγορά, η τμηματοποίηση της αγοράς, η μελέτη του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η τιμολόγηση, καθώς και οι στρατηγικές προώθησης των προϊόντων.

Λέξεις κλειδιά: επιχειρηματικό σχέδιο, αρωματικά φυτά, Κίνα

ABSTRACT
Nowadays, aromatic plants has stimulated people’s interest due to changes in people’s lifestyle and eating habits, to the interest in the environment’s protection and to their numerous therapeutic uses. At the same time, China plays a crucial role in the marketing of aromatic plants worldwide, being the first country in aromatic plants’ exports worldwide and the fifth in imports. On the other hand, the Chinese are characterized by a tendency to choose products, which are qualitatively superior and environmentally friendly.
The target of the present post-graduate dissertation is to study the feasibility and the prospects of exporting aromatic plants in China. Specifically, this study examines the possibility of creation a business plan by setting-up a company, which will follow specific strategies and marketing activities, so as to be able to gain a fundamental position in the preferences of Chinese consumers.
Prior to analyzing the business plan, a comprehensive presentation of the aromatic plants’ industry is being carried out. The figures relate to the world market for aromatic plants and more precisely, to the case of China. Key components of the analysis are a potential high demand for aromatic plants in China, the market segmentation, the study of the competitive environment, the pricing, and the products’ marketing strategies.

Keywords: business plan, aromatic plants, China