Διονύσιος Θ. Παυλόπουλος – «Δείκτες αποδέσμευσης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής ποιότητας: οι περιπτώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Δείκτες αποδέσμευσης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής ποιότητας: οι περιπτώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου

Development and environmental quality release indicators: the case studies of Greece and Cyprus

Διονύσιος Θ. Παυλόπουλος

 

Εξεταστική Επιτροπή

Αθανάσιος Καμπάς, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων) Γεώργιος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ

Γεώργιος Μαγγανάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕ.ΠΑ.Κ.

 

Αθήνα 2023

 

 

Δείκτες αποδέσμευσης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής ποιότητας: οι περιπτώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου

Περίληψη

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα θέματα που επηρεάζουν την παγκόσμια κοινότητα αρκετά χρόνια. Η ανθρώπινη δραστηριότητα εντείνει την αλλαγή αυτή, με ρυθμούς εξαιρετικά ανησυχητικούς. Η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί την όλη πορεία και επιχειρεί να βρει τρόπους μείωσης αυτής της ταχείας αλλαγής, είτε μέσω της μείωσης της ανθρώπινης δραστηριότητας, είτε με τη μετατροπή της δραστηριότητας αυτής σε πιο φιλικές μορφές για το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται της προσπάθειας αυτής, με την αυξανόμενη εφαρμογή προγραμμάτων που συνδέονται με την ανακύκλωση, την πράσινη ανάπτυξη, την πράσινη ενέργεια κ.ά..Η οικονομική ανάπτυξη όμως, είναι εξίσου σημαντική και βιοτικής σημασίας, συνεπώς, προκύπτει το ερώτημα, μπορεί να εξελίσσεται η οικονομία με παράλληλη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος;

Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής, δεδομένου της ευρωπαϊκής προσπάθειας για στροφή στην πράσινη ανάπτυξη, μελετάται αν αυτή έχει επιτευχθεί στο πέρασμα των χρόνων και πως έχει επηρεάσει την οικονομία. Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται σε δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρκετά κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, την Ελλάδα και την Κύπρο. Εκτός της ανάλυσης για κάθε χώρα ξεχωριστά, γίνεται και μια σύγκριση μεταξύ τους.

Για την μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν δείκτες αποσύνδεσης της οικονομίας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που αναφέρονταν στη βιβλιογραφία. Για τους δείκτες αυτούς έγινε χρήση από δεδομένα του ΑΕΠ και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος, από την Ελλάδα και την Κύπρο. Η παγκόσμια κοινότητα είναι ένας δυναμικός οργανισμός, συνεπώς, ενδιαφέρον έχει, το γεγονός πως κατά το διάστημα 1960-2020 το οποίο εξετάζεται, παρουσιάζονται πολιτικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά γεγονότα που επηρεάζουν τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για τις δύο χώρες και η εξήγηση δίνεται από τα ιστορικά αυτά σημεία. Φαίνεται, πως και στην περίπτωση της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου, ενώ έχουν μειωθεί σημαντικά η περιβαλλοντική επιβάρυνση, τα περιθώρια περαιτέρω μείωσής της είναι ακόμα αισθητά.

Επιστημονική περιοχή: Περιβαλλοντικοί Δείκτες

Λέξεις κλειδιά: Δείκτες, Πράσινη Ανάπτυξη, Αποσύνδεση

 

Development and environmental quality release indicators: The case studies of Greece and Cyprus

  • MSc Entrepreneurship & Consulting in Rural Development
  • Department of Agriculture Economy & Development Department of Animal Science

Abstract

Climate change is affecting the global community for several years. Human activity is exacerbating this change at an extremely alarming rate. The scientific community is monitoring the whole process and is attempting to find means to reduce this rapid change, either by reducing human activity or by converting this activity to more environmentally friendly forms. The European Union is leading this effort, with the increasing implementation of programs related to recycling, green growth, green energy, etc. However, economic growth is equally important and vital, so the question arises: can the economy evolve while reducing the environmental footprint?

In the context of this thesis, given the European effort to shift to green growth, it is studied whether this has been achieved over the years and how it has affected the economy. This study is carried out in two countries of the European Union, Greece and Cyprus, that are characterized by common cultural characteristics. In addition to the analysis for each country separately, a comparison is made between them in terms of these issues.

For this study, decoupling indicators of the economy and environmental footprint used in the literature are used. For these indicators, are used GDP and carbon dioxide emissions per year data from Greece and Cyprus. The global community is a dynamic organization, therefore, interestingly, within the period 1960-2020 which is examined, political, economic and environmental events are presented that affect the indicators used for the two countries and the explanation is given by these historical points. It seems that in the case of both Greece and Cyprus, they have achieved a significant reduction in the environmental burden, the space for further reduction is still considerable.

Scientific area: Environmental Indicators

Keywords: Indicators, Green Growth, Decoupling