Μιχαήλος Ανδρέας – «Διερεύνηση δυνατοτήτων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων χοιροστασίων»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
««Διερεύνηση δυνατοτήτων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων χοιροστασίων»»

Μιχαήλος Ανδρέας

Εξεταστική Επιτροπή
Π. Σιμιτζής, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Ε.Ζ.Π.Υ, Γ.Π.Α.
(επιβλέπων)
Γ. Παπαδομιχελάκης, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Ε.Ζ.Π.Υ, Γ.Π.Α.
Π. Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Α.Ο.Α., Γ.Π.Α.

Αθήνα 2019

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Κατά την λειτουργία των χοιροτροφικών μονάδων προκύπτουν σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον. Τα απόβλητα των χοιροστασίων μπορούν να επεξεργαστούν με την εφαρμογή φυσικών, χημικών και βιολογικών μεθόδων. Ανάλογα με την περίπτωση επιλέγεται η πλέον κατάλληλη μέθοδος. Η κομποστοποίηση, είτε με κλειστά είτε με ανοικτά συστήματα, αποτελεί μία μέθοδο που κερδίζει συνεχώς έδαφος σήμερα, καθώς διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων σε όλα τα επίπεδα.

Από την άλλη, το βιοαέριο είναι μίγμα διάφορων αερίων και χρησιμοποιείται για ποικίλες χρήσεις, ανάλογα με τη ζήτηση και τη φύση της πηγής του. Η επεξεργασία του γίνεται με ποικίλες μεθόδους. Η εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου με αναερόβια χώνευση είναι σημαντικό να ακολουθήσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και να αναπτυχθεί στη βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατό να υποβοηθηθεί η διαδικασία της διαχείρισης των ζωικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέρχονται από τα χοιροστάσια.

Η παρούσα διπλωματική προσεγγίζει τις μεθόδους επεξεργασίας αποβλήτων χοιροστασίων και εστιάζει στην περίπτωση του βιοαερίου. Αναλύονται τα πλεονεκτήματά του, καθώς και η χρήση του στην Ελλάδα και, στη συνέχεια, εξετάζονται οι προδιαγραφές ανάπτυξης μονάδας, στην οποία τα απόβλητα των χοιροστασίων θα μετατρέπονται σε βιοαέριο, ενώ περιγράφεται ο τεχνολογικός εξοπλισμός που απαιτείται, καθώς και η χρηματοοικονομική ανάλυση της εν λόγω επένδυσης.

ABSTRACT
During the operation of pig farms, there are significant problems related with the environmental pollution. Pig waste can be processed by applying natural, chemical and biological methods. Depending on the characteristics of each pig farm, the experts can choose the most appropriate method. Composting, closed or open, is a method that is nowadays constantly gaining ground, as it has significant advantages over the other waste management technologies at all levels.

At the same time, biogas is a mixture of various gases that is used for different purposes, depending on the demand and nature of its source. It is processed by a variety of methods. The biogas plant with anaerobic digestion is important to be developed and operate following specific regulations. In this way, it is possible to assist the procedure of animal waste, including those derived from pig farms.

This study approaches the waste treatment methods of pig farms and focuses on biogas production, its advantages and its use in Greece. Moreover, the standards of the development of a unit where the waste is transformed into biogas are analyzed; finally, the required technological equipment is described, and a financial analysis is
performed.