Γρηγορία Μοιρισκλάβου – «Προτάσεις μάρκετινγκ για την αξιοποίηση ανθοκομικών προϊόντων στις τουριστικές αγορές»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Προτάσεις μάρκετινγκ για την αξιοποίηση ανθοκομικών προϊόντων στις τουριστικές αγορές

“ Marketing proposals for the utilization of floricultural products in the tourist markets ”

 

Γρηγορία Μοιρισκλάβου  

Εξεταστική Επιτροπή

Γ. Ζούνη, Δρ. Παν/μιο Πειραιά, σε συνεργασία με τον Γ. Μαλινδρέτο, Αναπληρωτή Καθηγητή, ΧαροκόπειοΠαν/μιο (επιβλέποντες)

Μ. Παπαφωτίου, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΑΟΑ

Μ. Αλεμπάκη, Δρ. ερευνήτρια ΙΝΑΓΡΟΚ

Σεπτέμβριος 2021

 

Προτάσεις μάρκετινγκ για την αξιοποίηση Ανθοκομικών Προϊόντων στις Τουριστικές Αγορές

  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
  • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  
  • Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσης Μεταπτυχιακής Μελέτης είναι η αξιοποίηση των Ανθοκομικών Προιόντων στίς τουριστικές αγορές μέσω αναλόγων προτάσεων marketing 

Ως Τουρισμό λογίζουμε τα κίνητρα των ατόμων για ταξίδια αναψυχής και ως Ανθοκομικό Τουρισμό  θα λογίσουμε την έλξη αυτών των ατόμων για επίσκεψη φυσικών τοπίων με άνθη ( καλλιεργήσιμες ανθοφόρες εκτάσεις , βοτανικούς κήπους , κλπ ).

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναλύσουμε πως αντιλαμβάνονται τον ανθοκομικό τουρισμό, σε διάφορες χώρες ,με ποιους τρόπους αξιοποιούν τα φυσικά τους τοπία για τουριστικούς σκοπούς , την συνεισφορά των λουλουδιών σε ξενοδοχειακά καταλύματα και χώρους εστίασης και ποια είναι η αντίδραση των επισκεπτών. Θα αναλύσουμε επίσης την υφιστάμενη κατάσταση για τον ανθοκομικό τουρισμό στην Ελλάδα , εάν είναι διαδεδομένος σαν όρος στους πολίτες της χώρας μας και επιπλέον θα εξετάσουμε αν τον συγχέουν με κάποια άλλη μορφή τουρισμού.

Στη συνέχεια θα εκπονηθεί μια δευτερογενής έρευνα με ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου προς το κοινό για να κατανοήσουμε τις ανάγκες του για τον ανθοκομικό τουρισμό με στόχο να συγγραφούν προτάσεις στις οποίες θα αναφερθούν τρόποι αξιοποίησης των φυσικών και ανθοκομικών τοπίων στην Ελλάδα και πως να συμπεριληφθούν ανθοκομικά προϊόντα στον Τουρισμό.

Επιστημονική Περιοχή :Marketing Ανθοκομικών Προιόντων

Λέξεις Κλειδιά : Ανθοκομικά Προιόντα , Ανθοκομικός Τουρισμός , Εδώδιμα Ανθη, Γάμοι προορισμού

 

 

Marketing proposals for the utilization of floricultural products in the tourist markets

  • Department of Agricultural Economy and Development
  • Interdepartmental Program of Postgraduate Studies
  • Farm Business Management and Advisory Services for Rural Development

ABSTRACT

The purpose of this Postgraduate Study is the utilization of Floricultural Products in the tourist markets through similar marketing proposals.

As Tourism we consider the motivations of people for leisure travel and as Floriculture Tourism we will consider the attraction of these people to visit natural landscapes with flowers (arable lands, botanical gardens, etc.).

In this dissertation we will analyze how they perceive floriculture tourism, in different countries, how they use their natural landscapes for tourism purposes, the contribution of flowers to hotel accommodation and restaurants and what is the reaction of visitors. We will also analyze the current situation for floriculture tourism in Greece, if it is widespread as a term among the citizens of our country and in addition we will examine whether it is confused with some other form of tourism.

Next, a secondary survey will be conducted with a questionnaire with closed-ended questions to the public to understand its needs for floriculture tourism in order to write proposals that will address ways to utilize natural and floricultural landscapes in Greece and how to include floristry products in Tourism.

Scientific Area: Marketing of Floricultural Products

Keywords: Floriculture Products, Floriculture Tourism, Edible Flowers, Destination Weddings weddings