Γεώργιος I. Μπαλατσούρας – «Επιχειρηματικό Σχέδιο παραγωγής- τυποποίησης οίνου και σχετικών αγροτουριστικών δράσεων από τοπικό οινοποιείο στην Ορεινή Φω

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή
«Επιχειρηματικό Σχέδιο παραγωγής- τυποποίησης οίνου και σχετικών αγροτουριστικών δράσεων από τοπικό οινοποιείο στην Ορεινή Φωκίδα»
«Business plan for wine production-standardization and related agro-tourism activities by a local winery in Central Greece -Fokida»

Γεώργιος I. Μπαλατσούρας

Εξεταστική Επιτροπή
Γεώργιος Μαλινδρέτος, Καθηγητής ΓΠΑ (Επιβλέπων)
Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής ΓΠΑ
Γεώργιος Κοτσερίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ 2021

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Η ενασχόληση με την άμπελο και τον οίνο, δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο στην Ελλάδα. Τουναντίον μάλιστα, σε κάθε γωνιά της θα συναντήσουμε κλήματα, αμπελοκαλλιέργεια και ανθρώπους που θεωρούν το κρασί αναπόσπαστο μέρος της ύπαρξής τους.
Σε μια τέτοια γωνιά της Ελλάδας, σε μια χαράδρα που περικλείεται από ψηλά όρη με υψόμετρο 2.500μ, υπήρχε από τα παλιά χρόνια ανεπτυγμένη η αμπελοκαλλιέργεια. Ο τόπος τραχύς όπως και οι άνθρωποι, φιλόξενοι όμως και δεκτικοί. Σε όλα τα σπίτια θα έβρισκες κρασί, το οποίο με μεράκι και αγάπη κατασκεύαζαν. Η φιλοσοφία τους;
«Χωρίς ψωμί, αντέχουμε, χωρίς κρασί δεν ζούμε».
Σε αυτόν τον τόπο, στον οποίο δύσκολα κανείς πιστεύει ότι υπάρχουν αμπέλια, υπάρχει καλά φυλαγμένος ένας πλούτος ποικιλιών αμπέλου αμιγώς ελληνικών, οι οποίες έχουν εγκλιματιστεί για πολλούς αιώνες και παράγουν κρασί με ιδιαίτερο terroir. Εκτός αυτού όμως υπάρχει και κάτι άλλο που συμπληρώνει και τονώνει τον γευστικό πλούτο των τοπικών κρασιών: Ο μοναδικός τρόπος οινοποίησης και συντήρησης τους, βγαλμένος μέσα από την πολύχρονη εμπειρία των τοπικών πληθυσμών και την χρήση των υλικών της εκεί Φύσης με απόλυτο σεβασμό σε αυτή.
Ο σύγχρονος λοιπόν όρος «φυσικό κρασί», δεν θα μπορούσε να βρει πιο αντιπροσωπευτικό σημείο, όπου θα συνδυάζονταν όλα τούτα : Οι σπάνιες γηγενείς ποικιλίες αμπέλου που έμειναν αναλλοίωτες λόγω του απόμερου τόπου που φύονταν, το φυσικό περιβάλλον που είναι παρθένο χωρίς μολύνσεις, ο μοναδικός παραδοσιακός τρόπος οινοποίησης που αναμφισβήτητα θα μπορούσε να θεωρηθεί μουσειακός. Όλα αυτά τα συνδέει η φιλοσοφία ημών, που βασίζεται στην αγάπη προς την Φύση, τον σεβασμό στο περιβάλλον και τον πόθο μας να παράγουμε ένα κρασί χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς χημικά, χωρίς πρόσθετα, χωρίς μεθόδους που το επιβαρύνουν ή το καθιστούν φτωχότερο .Ένα απόλυτα φυσικό κρασί!
Το επιχειρηματικό μας σχέδιο είχε σαν βάση όλα τούτα και από το έτος 1998 αρχίσαμε να οργανώνουμε έναν μικρό αμπελώνα, όπου σήμερα αναπτύσσεται και επεκτείνεται, διαθέτει οινοποιείο, εξοπλισμό και φιλοδοξεί να είναι επισκέψιμος και να αναπτύξει οινοτουριστικές και αγροτουριστικές δραστηριότητες.
Στην παρούσα διατριβή λοιπόν, αναπτύσσεται το ιστορικό της επιχείρησης, η υπάρχουσα κατάσταση και οι στόχοι της. Γίνεται μια λεπτομερής περιγραφή της δομής και της οργάνωσής της.
Ακολούθως αναλύονται οι έννοιες «βιολογικά» και «φυσικά» κρασιά, ώστε να γίνουν κατανοητές στους αναγνώστες οι διαφορές ανάμεσα στις δύο αυτές έννοιες. Εξάλλου τόσο στην χώρα μας όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, ο όρος «φυσικό» κρασί δεν έχει επίσημη νομική οντότητα, όπως συμβαίνει με το «βιολογικό» κρασί.
Είναι όμως αναγκαίο να κατανοηθεί, ότι τα φυσικά κρασιά είναι μια πραγματικότητα, που πλέον δεν μπορεί να αγνοηθεί από κανένα.
Η ανάλυση της εγχώριας και διεθνούς αγοράς του κρασιού που ακολουθεί, βοηθά στην αποτύπωση της κατάστασης με σφαιρικό τρόπο, αφού είναι γεγονός ότι οι αγορές αλληλοεπηρεάζονται και η μία ακολουθεί τις τάσεις της άλλης ή αλληλοσυμπληρώνονται.
Η εκτενής αναφορά που γίνεται στα φυσικά κρασιά, είναι απολύτως αναγκαία, αφού αυτό είναι και το κύριο αντικείμενο της προβαλλόμενης επιχείρησης. Αναλύονται οι αγορές που απευθύνεται η επιχείρηση και καταγράφονται σε εκτενή ανάλυση οι τάσεις τους και ο τρόπος που υποδέχονται αυτό το νέο προϊόν. Ακόμη οι εκθέσεις RAW και οι προδιαγραφές που θέτουν στα οινοποιεία για την συμμετοχή τους σε αυτές.
Η έρευνα αγοράς περιλαμβάνει το δυνητικά αγοραστικό κοινό και κυρίως το «νέο» κοινό των κρασιών που είναι οι γυναίκες. Επίσης τις χώρες ενδιαφέροντος για την επιχείρηση και τα προϊόντα της. Σε αυτή την ενότητα ερευνώνται εκτός από τα ποσοτικά στοιχεία κρασιών που διακινούνται στις αγορές τους και τα ποιοτικά στοιχεία των πληθυσμών τους, όπως οι προτιμήσεις τους σε διάφορα είδη κρασιού και οι ιδιαίτερες πολιτισμικές συνήθειές τους που επηρεάζουν κατανάλωσή τους.
Στην διατριβή χρησιμοποιούνται έγκυρες μέθοδοι για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της αγοράς του κρασιού αλλά και ειδικότερα της επιχείρησης «ΟΙΝΟΙ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑ» καθώς και για το μίγμα marketing που ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ της.
Παρουσιάζεται ακολούθως η αναλυτικά η επιχείρηση : Η φιλοσοφία της, οι υποδομές της, οι πωλήσεις της και οι προοπτικές της.
Η παρούσα διατριβή ολοκληρώνεται με την χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας «ΟΙΝΟΙ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑ», η οποία βασίζεται σε σύγχρονα μοντέλα, από τα οποία προκύπτει απόλυτα ότι πρόκειται για μία βιώσιμη επιχείρηση με άριστες προοπτικές.

Επιστημονική περιοχή: Οινοποίηση φυσικού οίνου
Λέξεις κλειδιά: βιολογικός οίνος, φυσικός οίνος, οινοτουρισμός, σπάνια ποικιλία αμπέλου, κρασί χωρίς χημικά και συντηρητικά

ABSTRACT

Dealing with the vine and wine is not something unusual in Greece. On the contrary, in every corner of this Country, you will meet vines, viticulture and people who consider wine as an integral part of their existence.
In such a corner of Greece, in an enclosed ravine by high mountains at an altitude of 2,500m, viticulture has been developed since ancient times. This place is as rough as the people, but hospitable and receptive. In all houses you would find wine, made with passion and love. Their philosophy is:
“Without bread, we will stand, without wine we will not.”
In this place, where it’s difficult to believe that vineyards exist there is a well-preserved wealth of purely Greek varieties which have have been naturalized, for many centuries and produce a special ‘’terroir’’wine. Apart from that, however, there is something else that complements and stimulates the delicious wealth of local wines: The unique way of vinification and preservation, resulting from the many years experience of local people and the use of Nature’s materials there absolute respect for it.
The modern term “natural wine” could not find more representative point, where all these elements would be combined: The rare indigenous vine varieties that remained unchanged due to the secluded place where they grew, the natural and virgin environment without any pollution, the unique traditional way of vinification that could undoubtedly be considered as a museum winery. All these are connected by our philosophy and, rushed by love for Nature, the respect for the environment and our desire to produce a wine without interventions, chemicals, additives and methods that could burden the quality or make it poorer. A completely natural wine!
Our business plan was based on all the above since the year 1998, we have organized a small vineyard, where today it grows and expands, has winery facilities, equipment and aspires to be visited and to develop wine tourism and agritourism activities.
In the present dissertation, the history of the company, the current situation and the business objectives are developing. A detailed description of its structure and organization is given.
The concepts of “organic” and “natural” wines are analyzed in order to the readers, understand the differences between these two concepts. After all, both in our country and in the rest of the world, the term “natural” wine does not have an official legal entity, as is the case with the term “organic” wine.
But it is necessary to understand that natural wines are a reality that can no longer be ignored by anyone.
The analysis of the domestic and international market of wine that follows, helps to capture the situation globaly, since it is a fact that the markets interact each other and one follows the trends of the other or they complement each other.
Extensive reference to natural wines is absolutely necessary, since this is the main topic of the projected business. The markets targeted by the company, are analyzed, and their trends and the way that they receive this new product are recorded in an extensive analysis. Even the RAW exhibitions and the specifications they set for the wineries for their participation in them.
Market research includes the potential buying public and especially the “new” audience of wines, which are the women. Also the countries of interest for the company and its products. This section examines not only the quantities of wines circulating in their markets but also the quality of their populations, such as their preferences for different types of wine and their particular cultural habits that influence their consumption.
The dissertation use valid methods for the analysis of the internal and external environment of the wine’s market but especially for the company “BALATSOURAS WINERY” and for the marketing mix that suits better its profile.
The company is presented in detail below: Its philosophy, infrastructure, sales and its prospects.
This dissertation concludes with the financial analysis of the company “BALATSOURAS WINERY”, which is based on modern models so it must be apparent that this is a sustainable business with excellent prospects.

Scientific area: Vinification of natural wine
Keywords: organic wine, natural wine, wine tourism, rare grape variety, wine without chemicals and preservatives