Γεώργιος-Ιωάννης Σ. Κατσαρός – «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον Αγροτικό Χώρο Η Περίπτωση του Νομού Ευβοίας»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον Αγροτικό Χώρο: Η Περίπτωση του Νομού Ευβοίας»

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«Utilization of Information and Communication Technologies (ICT) in the Rural Area: The Case of the Prefecture of Evia»

Γεώργιος-Ιωάννης Σ. Κατσαρός

Εξεταστική Επιτροπή
Αλέξανδρος Κουτσούρης, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων)
Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής ΓΠΑ
Γεώργιος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στον Νομό Ευβοίας με σκοπό τη μελέτη της χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του Διαδικτύου από τους γεωργούς του νομού, καθώς και τη συμβολή της χρήσης τους στην ανάπτυξη γνώσεων, συμπεριφορών και καινοτόμων τρόπων σκέψης που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής των γεωργών, αλλά και του βιοτικού τους επίπεδου.

Στα δύο πρώτα κεφάλαια, παρουσιάζουμε το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας, σχετικά με τον όρο της καινοτομίας, αλλά και την υιοθέτηση και διάχυσή της. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά πληροφορίες σχετικά με το νομό Ευβοίας και στο τέταρτο κεφάλαιο, αναγράφεται ο σκοπός και η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας.

Στο πέμπτο κεφάλαιο, παραθέτουμε τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και την ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των αποτελεσμάτων στο έκτο κεφάλαιο. Στη συνέχεια, στο έβδομο κεφάλαιο, γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων και των συσχετίσεων μεταξύ τους.

Τέλος, πραγματοποιείται μια συζήτηση πάνω στα σημαντικότερα στοιχεία που προήλθαν από την έρευνα αυτή, με σκοπό την προσπάθεια κατανόησης των εξελισσόμενων αναγκών των γεωργών, σε θέματα επιμόρφωσης και καθοδήγησης, όπως και προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντώνται.

Επιστημονική περιοχή: Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

Λέξεις κλειδιά: καινοτομία, διάχυση, υιοθέτηση, γεωργός, επιμόρφωση, ηλεκτρονικός υπολογιστής, ίντερνετ, Εύβοια, καθοδήγηση, Τεχνολογίες Πληροφοριών, Θεωρία του Rogers, συσχέτιση μεταβλητών

ABSTRACT

The present research was conducted in the Prefecture of Evia in order to study the use of Computer and the Internet by the farmers of the prefecture, as well as the contribution of their usage in the development of knowledge, attitudes and innovative ways of thinking aimed at improving not only their agricultural production, but also their way of life.

In the first two chapters, we present the theoretical background of the research, regarding the term of innovation, but also its adoption and diffusion. The third chapter concerns information about the prefecture of Evia and in the fourth chapter, the purpose and methodology of the present research are stated.

In the fifth chapter, we list the results of the research, as well as the existence of correlations between the results in the sixth chapter. Then, in the seventh chapter, the results and the correlations between them are analyzed.

Finally, there is a discussion on the most important elements that came from this research, in order to try to understand the evolving needs of farmers, in matters of education and guidance, as well as proposals to address the problems encountered.

Science Area: Information and Communication Technologies

Key Words: innovation, diffusion, adoption, farmer, education, computer, internet, Evia, guidance, Information Technologies, Rogers Theory, correlation of variables