Γεώργιος Γ. Ζέρβας- «Προοπτικές της συμβολαιακής καλλιέργειας ως εναλλακτική διέξοδος των αγροτών. Η περίπτωση του σιταριού στην περιοχή της Θεσσαλίας» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΗΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

   

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

«Προοπτικές της συμβολαιακής καλλιέργειας ως εναλλακτική διέξοδος των αγροτών. Η περίπτωση του σιταριού στην περιοχή της Θεσσαλίας»

‘’Prospects of contract farming as an alternative way out for farmers. The case of wheat in the region of Thessaly’’

  

Γεώργιος Γ. Ζέρβας

  

Εξεταστική επιτροπή 

Μαλινδρέτος  Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ(Επιβλέπων)

Ζωγραφάκης Στάυρος, Καθηγητής ΓΠΑ

Νέλλας Ελευθέριος, Καθηγητής ΓΠΑ

  

ΑΘΗΝΑ 2022

 

 

Προοπτικές της συμβολαιακής καλλιέργειας ως εναλλακτική διέξοδος των αγροτών. Η περίπτωση του σιταριού στην περιοχή της Θεσσαλίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συμβολαιακή γεωργία αποτελεί ένα νέο σύστημα συνεργασίας μεταξύ παραγωγών και επιχειρήσεων ή συνεταιρισμών που δημιουργήθηκε μόλις πρόσφατα. Αποτελεί  μία συμφωνία των παραγωγών με τις επιχειρήσεις μεταποίησης ή επεξεργασίας των πρωτογενών προϊόντων που περιλαμβάνει τον καθορισμό της απαιτούμενης ποσότητας σε προσυμφωνημένη τιμή. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται μία σταθερή ροή πρώτων υλών για τις επιχειρήσεις και για τους παραγωγούς σταθερή απορρόφηση της ποσότητας των προϊόντων τους σε συγκεκριμένη τιμή.

Στην Ελλάδα η συμβολαιακή γεωργία αναπτύχθηκε με αφορμή την οικονομική κρίση. Έκτοτε έχει επεκταθεί ευρέως η εφαρμογή της και χαίρει αποδοχής τόσο από τους παραγωγούς όσο και από τις επιχειρήσεις που απορροφούν τα προϊόντα τους λόγω των πολλαπλών όφελών της προς τις δύο πλευρές. Στην συμβολαιακή γεωργία έχει ενταχθεί μία πληθώρα προϊόντων όμως στην Ελλάδα το κύριο προϊόντα που εντάσσεται είναι το σιτάρι καθώς η ανάγκη για παροχή μεγάλων ποσοτήτων σε σταθερή ροή και τιμή είναι επιτακτική.

Στην παρούσα έρευνα θα μελετηθεί η συμβολαιακή γεωργία στην καλλιέργεια σίτου στην περιοχή της Θεσσαλίας. Για την πραγματοποίηση της έρευνας θα διαμοιραστούν ερωτηματολόγια σε γεωργούς ώστε να καταγραφεί η γνώμη τους σχετικά με την συμβολαιακή γεωργία και τα αποτελέσματά της. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν, επεξεργάστηκαν στατιστικώς και εξάχθηκαν τα αποτελέσματα.

Λέξεις κλειδιά : σιτάρι, συμβολαιακή γεωργία, γεωργική παραγωγή

 

 

Prospects of contract farming as an alternative way out for farmers. The case of wheat in the region of Thessaly

ABSTRACT

Contract farming is a new system of cooperation between producers and companies or cooperatives that was created only recently. It is an agreement of the producers with the processing or processing companies of the primary products that include the determination of the required quantity at a pre-agreed price. This ensures a steady flow of raw materials for businesses and for producers a steady absorption of the quantity of their products at a specific price.

In Greece, contract farming developed on the occasion of the economic crisis. Since then, its application has been widely expanded and is accepted by both producers and companies that absorb their products due to its multiple benefits to both parties. A variety of products have been included in contract farming, but in Greece, the main products included are wheat as the need for large quantities in constant flow and price is imperative.

The present research will be studied contract farming in the cultivation of wheat in the region of Thessaly. To conduct the survey, questionnaires will be distributed to farmers to record their opinion on contract farming and its results. The data were collected, statistically processed and the results were extracted.

Keywords: wheat, contract farming, agricultural production