Βαρβάρα Γ. Χαρίτου – «Αξιολόγηση ωφελειών από τη δημιουργία κοινής ερευνητικής υποδομής μεταξύ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για την ανάπτυξη παράκτιων περιο

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«Αξιολόγηση ωφελειών από τη δημιουργία κοινής ερευνητικής υποδομής μεταξύ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για την ανάπτυξη παράκτιων περιοχών»

«Evaluation of the benefits from the creation of a joint research infrastructure among European Universities for the development of coastal areas»

Βαρβάρα Γ. Χαρίτου

Εξεταστική Επιτροπή
Μήλιου Ελένη, Καθηγήτρια ΓΠΑ (επιβλέπουσα)
Κίντζιος Σπυρίδων, Καθηγητής ΓΠΑ
Μαλανδράκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ 2021

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των ωφελειών που προκύπτουν για την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών από τη δημιουργία κοινής ερευνητικής υποδομής μεταξύ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Υιοθετώντας τα αποτελέσματα της Έρευνας και της Καινοτομίας ως σημαντικούς παράγοντες για την εν λόγω ανάπτυξη και το γεγονός ότι οι ερευνητικές υποδομές βρίσκονται στην καρδιά αυτών, η αξιολόγηση επιχειρήθηκε μέσω βιβλιογραφικής έρευνας που επικεντρώθηκε στο σύνθετο πλαίσιο που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από αυτές. Η πληθώρα και ποικιλία των ωφελειών που προέκυψαν ήταν εντυπωσιακή. Η εκτενής ανάλυσή τους οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία της κοινής ερευνητικής υποδομής πρέπει να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό για να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης.

Επιστημονική περιοχή: Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Λέξεις – κλειδιά: παράκτιες περιοχές, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ερευνητικές υποδομές, έρευνα, καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη, ωφέλειες.

ABSTRACT

The object of this essay is to evaluate the benefits that arise for the development of coastal areas from the creation of a joint research infrastructure between European Universities. Adopting the results of Research and Innovation as important factors for this development and the fact that research infrastructures are at their heart, the evaluation was attempted through a literature study that focused on the complex framework created by the European Union around them. The abundance and variety of benefits that resulted was impressive. Their extensive analysis has led us to conclude that the creation of a common research infrastructure must be implemented as soon as possible in order to achieve the sustainable development of Europe’s coastal areas.

Scientific area: European Universities

Keywords: coastal areas, European University, research infrastructure, research, innovation, sustainable development, benefits.

 

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.