Ασπασία Δ. Στυλπνοπούλου – «Συμβουλευτικό έργο των γεωπόνων στην Ημαθία» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

“Συμβουλευτικό έργο των γεωπόνων στην Ημαθία”

“Consulting work of the agronomists in Imathia”

  

Ασπασία Δ. Στυλπνοπούλου

  

Εξεταστική Επιτροπή

Αλέξανδρος Κουτσούρης, Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων)

Γεώργιος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ

Παύλος Καρανικόλας, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ

  

ΑΘΗΝΑ  2023

 

 

Συμβουλευτικό έργο των γεωπόνων στην Ημαθία

  • ΔΠΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
  • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Περίληψη

Ο επαγγελματικός ρόλος του γεωπόνου είναι περίπλοκος, καθώς περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα αρμοδιοτήτων, όπως την ενημέρωση, την καθοδήγηση και την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με τους γεωργούς. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε τις δυσκολίες που εντοπίζονται στον ελλαδικό χώρο για το επάγγελμα του γεωπόνου, καθώς επίσης και την εξέλιξη του επαγγέλματος με την χρήση νέων τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών. Στόχος της παρούσας έρευνας ορίστηκε το συμβουλευτικό έργο των γεωπόνων στον αγροτικό χώρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ημαθίας. Χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο απάντησαν 42 επαγγελματίες γεωπόνοι. Τα θέματα του ερωτηματολογίου αφορούσαν στα γενικότερα προβλήματα του κλάδου, στον ρόλο του κράτους, στις σχέσεις μεταξύ γεωργών και γεωπόνων όπως επίσης και στους τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας τους. Σημαντικά ευρήματα που σημειώθηκαν αφορούσαν στα προβλήματα άσκησης του επαγγέλματος του γεωπόνου, όπου 66,7% αφορούσε στη γραφειοκρατία και το ίδιο ποσοστό είχε και το χαμηλό επίπεδο των αγροτών. Η στάση των γεωργών απέναντι στους γεωπόνους σημειώθηκε ως θετική σε σημαντικό ποσοστό (71,4%), ενώ η ευκολία της επικοινωνίας γεωπόνων και γεωργών χαρακτηρίστηκε σε σημαντικό ποσοστό (35,7%) μέτρια. Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι γεωπόνοι αντιμετωπίζουν πληθώρα δυσκολιών σε ποικίλα θέματα, ωστόσο η εμπειρία και η ευελιξία λειτουργεί θετικά στην διαχείριση αυτών.

Επιστημονική περιοχή: Γεωργική συμβουλευτική

Λέξεις κλειδιά: συμβουλευτική, γεωργία, Ημαθία, περιβάλλον, εκπαίδευση, αγρότες, γεωπόνοι

 

 

Consulting work of the agronomists in Imathia

  • Msc Entrepreneurship and Consulting in Rural Development
  • Department of Agricultural Economy & Development
  • Department of Animal Production Science

Abstract

The professional role of the agronomist is complex, as it includes a wide range of responsibilities, such as informing, guiding and developing a relationship of trust with farmers. The bibliographic review highlighted the difficulties found in the Greek area for the profession of agronomist, as well as the evolution of the profession with the use of new technological means and applications. The objective of the present research was the advisory work of agriculturists in the rural area, specifically in the region of Imathia. A questionnaire was administered and answered by 42 professional agronomists. The questions of the questionnaire related to the general problems of the sector, the role of the state, the relations between farmers and agriculturists as well as the ways of improving their cooperation. Important findings noted related to the problems of practicing the profession of agronomist, where 66.7% related to bureaucracy and the same percentage had the low level of farmers. The attitude of farmers towards farmers was marked as positive in a significant percentage (71.4%), while the ease of communication between farmers and farmers was characterized in a significant percentage (35.7%) as moderate. In summary, it is important to mention that agronomists face a multitude of difficulties in a variety of matters, however, experience and flexibility work positively in managing them.

Scientific area: Agricultural consultancy

Keywords: consulting, agriculture, Imathia, environment, education, farmers, agronomists