Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος – «Επιχειρηματικό σχέδιο επί του κόστους εγκατάστασης και εκμετάλλευσης οπωρώνα βιομηχανικού αχλαδιού»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή
«Επιχειρηματικό σχέδιο επί του κόστους εγκατάστασης και εκμετάλλευσης οπωρώνα βιομηχανικού αχλαδιού»

Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος

Εξεταστική Επιτροπή
Π. Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΓΠΑ
Π. Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΓΠΑ
Κ. Τσιμπούκας, Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ 2021

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο επί του κόστους εγκατάστασης και εκμετάλλευσης οπωρώνα βιομηχανικού αχλαδιού στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα, η εργασία διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαιο. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή και περιλαμβάνει τη βοτανική ταξινόμηση της αχλαδιάς καθώς και πληροφορίες σχετικά με την καρποφορίας της, τις ποικιλίες, τα υποκείμενα αλλά και τους εχθρούς και τις ασθένειες της αχλαδιάς.
Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο, στο οποίο αναλύεται η καλλιέργεια της αχλαδιάς. Ειδικότερα, αναφέρονται οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις, οι καλλιεργητικές τεχνικές (λίπανση, άρδευση, κλαδέματα, ζιζανιοκτονία), καθώς και τα στάδια της συγκιμιδής, αποθήκευσης και οι μετασυλλεκτικοί χειρισμοί.
Τέλος, ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο, στο οποίο αρχικά αναφέρονται κάποια στατιστικά δεδομένα σε σχέση με την καλλιέργεια του αχλαδιού στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκοσμίως και έπειτα αναλύονται τα προβλήματα και οι προοπτικές της καλλιέργειας βιομηχανικού αχλαδιού στην Ελλάδα. Τέλος, λαμβάνει χώρα μια οικονομική μελέτη για καλλιέργεια βιομηχανικού αχλαδιού από την εγκατάσταση μέχρι και την πλήρη παραγωγή και εξάγονται τα συνολικά συμπεράσματα από όλη την εργασία.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης, διαπιστώθηκε ότι η καλλιέργεια της αχλαδιάς στη χώρα μας έχει σημαντικές προοπτικές εξέλιξής, αλλά αρκετοί λόγοι επιδρούν αρνητικά σε αυτήν. Οι κυριότεροι από τους λόγους αυτούς θεωρούνται το βακτηριακό κάψιμο, το οποίο καταπολεμάται πολύ δύσκολα και ζημιώνει σημαντικά το φυτικό κεφάλαιο, η διακίνηση και εμπορία των αχλαδιών καθώς και τα ελλιπή κίνητρα και η ελλιπής ενημέρωση. Από την οικονομική μελέτη που έλαβε χώρα, διαφαίνεται ότι στην περίπτωση εγκατάστασης οπωρώνα βιομηχανικού αχλαδιού, 25 στρεμμάτων, το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 34.841 ευρώ, ενώ το κόστος λειτουργίας σε 28.545 ετησίως. Με μια καλή διάθεση του προϊόντος και μια σταθερή παραγωγή των δέντρων, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες που προαναφέρθηκαν αναλυτικά στο βιβλιογραφικό μέρος, το γεωργικό ετήσιο εισόδημα μπορεί να φτάσει στα 27.480 ευρώ. Αξίζει βέβαια να αναφερθεί ότι στο παρόν υπόδειγμα υπάρχουν τα ευνοϊκά στοιχεία, της ιδιόκτητης γης των 25 στρεμμάτων, των ιδιόκτητων μηχανημάτων, ενός τετραγωνισμένου οπωρώνα αλλά και η δυνατότητα κάλυψης μέρος των εργατικών με οικογενειακή εργασία.

ABSTRACT

The present work is a business plan on the cost of installing and operating an industrial pear in Greece. More specifically, the work is structured in three chapters. The first chapter consist the introduction and includes the botanical classification of pear as well as information about its grapes, varieties, subjects but also the enemies and diseases of pear.
The second chapter follows, in which the cultivation of pear is analyzed. In particular, the environmental requirements, the cultivation techniques (fertilization, irrigation, pruning, herbicide), as well as the stages of harvesting, storage and post-harvest handling are referred.
Finally, in the third chapter, at first some statistical data are mentioned in relation to the cultivation of pear in Greece, in Europe and worldwide and then the problems and perspectives of the cultivation of industrial pear in Greece are analyzed. Finally, an economic study takes place for the cultivation of industrial pear from the installation to the full production and the overall conclusions are drawn from all the work.
According to the conclusions of the present study, it was found that the cultivation of pear in our country has significant development prospects, but several reasons negatively affect it. The main reasons for this are considered to be bacterial blight, which is very difficult to control and significantly damages the plant capital, the circulation and marketing of pears as well as the lack of motivation and lack of information. From the economic study that took place, it appears that in the case of installation of an industrial pear cultivation of 25 acres, the installation cost amounts to 34.841 euros, while the operating cost to 28.545 per year. With a good and stable production of the trees, which is achieved through all the cultivation cares mentioned in detail in the literature review, the annual agricultural income can reach 27.480 euros. Of course, it is worth mentioning that in the present model there are the favorable elements of the privately owned land of 25 acres, the privately owned machinery needed, a square land but also the possibility to cover part of the worker’s costs with family work.