Αθανάσιος Γ. Υφαντής – «Επιχειρηματικό Σχέδιο λειτουργίας εντομοτροφείου για την παραγωγή πρωτεΐνης ζωικής χρήσης» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

“Επιχειρηματικότητά & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη”

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Επιχειρηματικό Σχέδιο λειτουργίας εντομοτροφείου για την παραγωγή πρωτεΐνης ζωικής χρήσης 

“Business Plan for the operation of an insect farm for the production of animal protein”

 

Αθανάσιος Γ. Υφαντής

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων)

Τσαγκαράκης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ

Γκολιομύτης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ  2023

 

Επιχειρηματικό Σχέδιο λειτουργίας εντομοτροφείου για την παραγωγή πρωτεΐνης ζωικής χρήσης

  • ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητά & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
  • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου για τη σύσταση μιας παραγωγικής μονάδας πρωτεΐνης από προνύμφες BSF, η οποία θα παράγει δύο τύπους προϊόντων, ξηρό άλευρο BSF και οργανικό λίπασμα BSF, στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων Αττικής.

Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια στα οποία γίνεται αναλυτική περιγραφή των πλεονεκτημάτων της χρήσης πρωτεϊνών από έντομα στις ζωοτροφές καθώς και τα περιβαλλοντικά οφέλη που παρουσιάζουν. Ακόμα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικά στοιχεία σχετικά με την αγορά των πρωτεϊνών από έντομα σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.

Στη συνέχεια, καταγράφονται στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου όπως οι τάσεις της αγοράς σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο και πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο που αναδεικνύουν την επενδυτική ευκαιρία για την υλοποίηση μια μονάδας παραγωγής πρωτεΐνης από προνύμφες BSF. Επιπλέον, παρατίθενται κάποια βασικά στοιχεία της προτεινόμενης επιχείρησης, όπως τον καθορισμό των στόχων της, την προτεινόμενη νομική μορφή κ.ά.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία από την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε για την σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και μελέτη του ανταγωνισμού , με την παροχή κάποιων βασικών στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά του κλάδου και τους βασικότερους  ανταγωνιστές. Την ολοκλήρωση της μελέτης του ανταγωνισμού συμπληρώνει η παρουσίαση τριών αναλύσεων, Porter – PEST – SWOT, που εξετάζουν την πιθανή επίδραση που θα δεχθεί από παράγοντες τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος της.

Έπειτα, γίνεται ανάπτυξη του σχεδίου μάρκετινγκ που προτείνεται να ακολουθήσει η υπό σύσταση παραγωγική μονάδα. Πιο συγκεκριμένα καθορίζονται οι στόχοι του σχεδίου μάρκετινγκ, η αγορά στόχος, δίνονται στοιχεία σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική που πρόκειται να ακολουθήσει αλλά και τις υιοθετούμενες προωθητικές ενέργειες.

Στη συνέχεια, περιγράφεται η διαδικασία παραγωγής παρουσιάζοντας τα βήματα και τον εξοπλισμό που χρειάζεται η επιχείρηση για την παραγωγή του τελικού προϊόντος καθώς και τις λειτουργικές διαδικασίες που θα εφαρμοστούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. ιχνηλασιμότητα).

Στην χρηματοοικονομική ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου παρουσιάζονται οι υποθέσεις με τις οποίες στηρίχθηκε η ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού πλάνου της εταιρείας. Καταγράφονται οι εκτιμήσεις για το αρχικό κόστος εξοπλισμού και άλλων εξόδων εγκατάστασης και τα κόστη λειτουργίας. Ακόμα, παρατίθενται η χρηματικοοικονομική ανάλυση δυο σεναρίων, ενός Αισιόδοξου και ενός απαισιόδοξου με την σύντομη αξιολόγηση της προτεινόμενης επένδυσης με χρήση της μεθόδου καθαρής παρούσας αξίας και του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση του κυρίου μέρους της παρούσας διπλωματικής εργασίας, παρουσιάζονται κάποια χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία έχουν εξαχθεί από την ανάλυση όλων των παραπάνω στοιχείων, καθώς επίσης και η βιβλιογραφία η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες δημιουργίας του παρόντος επιχειρηματικού σχεδίου.

Επιστημονική Περιοχή: Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων

Λέξεις Κλειδιά: έντομα, BSF, πρωτεΐνη, βιωσιμότητα, αποτύπωμα άνθρακα

 

 

Business Plan for the operation of an insect farm for the production of animal protein

  • Msc Entrepreneurship & Consulting in Rural Development
  • Department of Rural Economics & Development
  • Department of Animal Science

 

ABSTRACT

The aim of this master’s thesis is the preparation of a business plan for the establishment of a BSF larvae protein farm, which will produce two types of products, dry BSF protein flour and BSF organic fertilizer, located in the industrial area of Megara, Attica.

The paper consists of seven chapters in which the advantages of using insect proteins in animal feed are described, as well as environmental benefits of these applications. In addition, the first chapter presents general data on the market for proteins from insects globally and locally.

Then, key elements of the business plan are presented, such as market trends at European and domestic level and recent developments in the institutional framework that highlight the investment opportunity in a BSF larvae protein production unit.  In addition, some basic elements of the proposed business are listed, such as the definition of its objectives, the proposed legal form, etc.

The third chapter presents detailed data from the market research carried out for the preparation of the business plan and the study of the existing competition, providing some basic data on the characteristics of the industry and the main competitors. This study is complemented by the presentation of three analyses, Porter – PEST – SWOT, which examine the possible impact the proposed business will receive from both external and internal environment.

In the next chapter, the marketing strategy is described. More specifically, the objectives of the marketing plan, the target market are defined, information is given about the pricing policy to be followed and the adopted promotions.

In the fifth chapter, we elaborate on the production process, presenting the steps and equipment needed for the farm towards the production of the final product as well as the operational procedures that will be applied in accordance with the applicable legislation (e.g. traceability).

In the financial analysis of the business plan, the assumptions underpinning the development of the company’s financial plan are documented. Estimates of initial equipment and other installation and operating costs are recorded. Furthermore, the financial and economic analysis of two scenarios, one Optimistic and one Pessimistic, is presented with brief evaluation of the proposed investment using the net present value (NPV) method and the internal rate of return (IRR).

Following the completion of the main part of this diploma thesis, some useful conclusions are presented which have been drawn from the analysis of all the above data, as well as the literature that has been used for the needs of creating this business plan.

Scientific Area: Agricultural Business Administration

Keywords: insects, BSF, protein, sustainability, carbon footprint