Αγγελική Π. Κίκιλη – «Χάρτης αντίληψης τοποθέτησης προϊόντων (perceptual mapping) ως εργαλείο επιχειρηματικότητας. Εμπειρική διερεύνηση στην ελληνική αγ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή
«Χάρτης αντίληψης τοποθέτησης προϊόντων (perceptual mapping) ως εργαλείο επιχειρηματικότητας. Εμπειρική διερεύνηση στην ελληνική αγορά του μελιού»
“Perceptual mapping as a tool of entrepreneurship. Empirical investigation of honey in the greek market”

Αγγελική Π. Κίκιλη

Εξεταστική Επιτροπή
Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χαροκόπειο Παν/μιο (επιβλέπων)
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΓΠΑ
Βλάχος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ 2021

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Η χώρα μας κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις σε αριθμό μελισσιών και την παραγωγή μελιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των εξαγωγών, κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ελληνικό μέλι θεωρείται ξεχωριστό, αφού η βιοποικιλότητα και οι ξεχωριστές κλιματολογικές συνθήκες στη χώρας μας ευνοούν την παραγωγή μελιού και αποφέρουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Επιπλέον, η υψηλή περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία, μέταλλα και λοιπές πολύτιμες ουσίες για τον οργανισμό, καθιστούν το μέλι ως μία απαραίτητη τροφή για τον σύγχρονο άνθρωπο που δείχνει να στρέφεται και πάλι στην υγιεινή διατροφή. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι να μελετήσει την συμπεριφορά του Έλληνα αγοραστή/καταναλωτή σε σχέση με την επιλογή του μελιού και παράλληλα να διερευνηθεί κατά πόσο η εγχώρια αγορά μπορεί να καλύψει τις ανάγκες/επιθυμίες του ελληνικού καταναλωτικού κοινού. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μάρκετινγκ (marketing), αντιληπτική χαρτογράφηση.

Επιστημονική περιοχή: Επιστήμες Διοίκησης
Λέξεις – Κλειδιά: αντιληπτική χαρτογράφηση, αντιληπτικός χάρτης, μέλι, μελισσοκομία.

ABSTRACT

Our country is classified as one of the first in the European Union having developed a significant number of beehives and production of honey. The last years, an increase of the relevant exports, mainly to European countries. Greek honey is considered special since the biodiversity and the specific conditions of our climate promote the production of honey yielding a unique result to the organoleptic features of the product. In addition to this, the high trace element contents, metals and other valuable substances for the human body, make honey necessary for contemporary man, who tends to return to a healthier diet. Purpose of this present postgraduate thesis is to study the behavior of greek purchaser/consumer in relation to the selection of honey. Simultaneously it has the intention to investigate, if the domestic market can cover the needs/preferences of the greek consumers. For this purpose we used the marketing method named “perceptual mapping”

Scientific area: Management
Keywords: perceptual mapping, perceptual map, honey, beekeeping