Αγγελική Ν. Τρούμπουλου – «Στρατηγική μάρκετινγκ επιρροής για τη βελτιστοποίηση κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης. Εφαρμογή στον κλάδο χυμών και αναψυκτικών»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Στρατηγική μάρκετινγκ επιρροής για τη βελτιστοποίηση κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης. Εφαρμογή στον κλάδο χυμών και αναψυκτικών

«Influence marketing strategy for search engine ranking optimization. Application in the juice and soft drinks industry»

Αγγελική Ν. Τρούμπουλου

Εξεταστική Επιτροπή:

Δαμιανός Σακάς, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων)

Σωτήρης Καρέτσος, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Μαρία Νταλιάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΓΠΑ  

ΑΘΗΝΑ

2021 

 

 

Στρατηγική μάρκετινγκ επιρροής για τη βελτιστοποίηση κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης. Εφαρμογή στον κλάδο χυμών και αναψυκτικών 

  • ΔΠΜΣ:  Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
  • Τμήμα Ζωικής Παραγωγής

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί η πορεία των ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης σε σχέση με τη στρατηγική μάρκετινγκ επιρροής για τις τέσσερις (4) μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στον κλάδο των χυμών και των αναψυκτικών. Θα γίνει αναφορά στο μάρκετινγκ επιρροής σαν εργαλείο εξέλιξης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων και πως συνδέεται προς όφελος των εταιρειών με χυμούς και αναψυκτικά. Θα παρατηρηθεί και θα αναλυθεί η δραστηριότητα των συγκεκριμένων εταιρειών.

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή αναφορικά με το μάρκετινγκ επιρροής, την θεωρία SEO (Search Engine Optimization), η οποία αποτελεί μια από τις αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες τεχνικές marketing όσον αφορά στην αύξηση της ποιοτικής επισκεψιμότητας ενός ιστοτόπου. Γίνεται αναφορά στα «web analytics», τα οποία αποτελούν βασικό εργαλείο για το ψηφιακό μάρκετινγκ και τη βελτιστοποίηση ιστότοπων με σκοπό την αύξηση του κέρδους, την αναβάθμιση της θετικής εμπειρίας του πελάτη κατά στην χρήση του ιστοστόπου, και την μελέτη της συμπεριφοράς τους.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες ψυκτικού χυμού πορτοκαλιού για το έτος 2020. Αναφέρεται η ιστορία της κάθε εταιρείας, πως ξεκίνησε, η εξέλιξή της, το λογότυπο, καθώς και η αντίστοιχη ιστοσελίδα.

Στο τρίτο κεφάλαιο θα οριστεί η προβληματική της εργασίας με σκοπό τη σύσταση ενός στρατηγικού πλαισίου αξιοποίησης των Web Αnalytics από τις συγκεκριμένες εταιρείες και τις ιστοσελίδες τους. Προκειμένου να γίνει αυτό, θα πραγματοποιηθεί καταγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων των χρηστών των μελετώμενων ιστοτόπων μέσω των μετρικών των Web Αnalytics. Θα διατυπωθούν κάποιες υποθέσεις για το πώς θα μπορούσε να αυξηθεί το Global Rank, βάσει της εφαρμογής ορισμένων πρακτικών των προγραμμάτων Alexa και SEMRush. Για την ανάλυση των υποθέσεων θα δημιουργηθεί ένα περιγραφικό μοντέλο, με βάση το πρότυπο του Fuzzy Cognitive Mapping (FCM), το οποίο θα σκιαγραφεί τις επιμέρους σχέσεις μεταξύ των διαφόρων μελετώμενων παραμέτρων. Επιπλέον, θα γίνει καταγραφή δεδομένων της συμπεριφοράς των χρηστών και ανάλυσή τους με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος S.P.S.S.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από το σύνολο των παραπάνω δεδομένων και γίνεται σχολιασμός τους, ώστε να προκύψει η τελική άποψη από την έρευνα και την μελέτη που αφορά στη στρατηγική μάρκετινγκ επιρροής για την βελτιστοποίηση κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης.

Επιστημονική περιοχή: Κλάδος χυμών και αναψυκτικών

Λέξεις κλειδιά: Μάρκετινγκ Επιρροής, Μέθοδος SEO, Web Analytics, Ψυκτικός χυμός πορτοκαλιού, Global Rank, χυμοί, αναψυκτικά

 

 

Influence marketing strategy for search engine ranking optimization. Application in the juice and soft drinks industry

  • MSc: Entrepreneurship and Consulting in Rural Development
  • Department of Agricultural Economy and Development
  • Department of Animal Production and Aquaculture

Abstract

The purpose of this paper is to study the course of websites in search engines in relation to the marketing strategy of influence for the four (4) largest companies worldwide in the sector of juices and soft drinks. Reference will be made to influential marketing as a tool for business development and how it is linked to the benefit of companies with juices and soft drinks. The activity of the specific companies will be observed and analyzed.

The first chapter provides a historical overview of influential marketing, SEO (Search Engine Optimization) theory, which is one of the most effective and efficient marketing techniques in terms of increasing the quality of a website traffic. Reference is made to “web analytics”, which are a key tool for digital marketing and site optimization in order to increase profits, enhance the positive customer experience when using the website, and study their behavior.

The second chapter presents the world’s leading orange coolant companies for the year 2020. It tells the history of each company, how it started, the evolution, the logo, and the corresponding website.

The third chapter will define the problem of the work in order to establish a strategic framework for the utilization of Web Analytics by the specific companies and their websites. In order to do this, electronic data of the users of the studied websites will be recorded through the metrics of Web Analytics. Some assumptions will be made about how the Global Rank could be increased, based on the application of certain practices of the Alexa and SEMRush programs. For the analysis of the hypotheses, a descriptive model will be created, based on the Fuzzy Cognitive Mapping (FCM) model, which will outline the individual relationships between the various studied parameters. In addition, data on user behavior will be recorded and analyzed using the statistical program S.P.S.S.

The fourth chapter presents the conclusions from all the above data and comments on them, in order to obtain the final point of view from the research and study concerning the influential marketing strategy for the optimization of search engine rankings.

Scientific area: Juice and soft drinks industry

Keywords: Influential Marketing, SEO Method, Web Analytics, Orange Coolant, Global Rank, Juices, Soft Drinks