Βουσουρέλη Παρασκευή – «Έλεγχος της νοθείας και αυθεντικότητας των αλιευμάτων σε ελληνικές θάλασσες, με μοριακές τεχνικές και συμβολή στην ελληνική οικονομία»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Έλεγχος της νοθείας και αυθεντικότητας των αλιευμάτων σε ελληνικές θάλασσες, με μοριακές τεχνικές και συμβολή στην ελληνική οικονομία»

Βουσουρέλη Παρασκευή

Εξεταστική Επιτροπή
Επιβλέπουσα:
Οικονόμου Φάλια, Καθηγήτρια Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γ.Π.Α.
Μέλη:
Τσιμπούκας Κων/νος, Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γ.Π.Α.
Καρανικόλας Παύλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γ.Π.Α.

Αθήνα 2019

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν μια βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με τη νοθεία που πραγματοποιείται στα αλιεύματα, την παραπλανητική σήμανση και τη χρήση μοριακών τεχνικών για την ανίχνευση αυτών. Αναφέρονται στοιχεία γενικά για τη νοθεία στα αλιεύματα όπως επίσης και τα είδη υποκατάστασης που χρησιμοποιούνται, με μεγαλύτερη αναφορά σε αυτά που διαβιούν στις ελληνικές θάλασσες. Επιπροσθέτως γίνεται αναφορά σε θέματα βιωσιμότητας των αποθεμάτων, παράνομης και λαθραίας αλιείας, στην ιχνηλασιμότητα αλλά και στους κανόνες για την ορθή σήμανση των τροφίμων. Ακόμα παραθέτονται οι συνηθέστερες μοριακές τεχνικές για γενετική ταυτοποίηση των αλιευμάτων, όπως και παραδείγματα αυτών. Τέλος γίνεται αναφορά στο πώς επηρεάζουν οι περιπτώσεις νοθείας σύμφωνα με στοιχεία, την ελληνική οικονομία.
Λέξεις κλειδιά: νοθεία, λανθασμένη σήμανση, μοριακές τεχνικές, ελληνική οικονομία

ABSTRACT
The aim of this study was to conduct a bibliographic review of fish fraud and mislabelling and the use of molecular techniques for detecting them. Data is reported on fish catches, and the substitute species used to replace others, with particular reference to those found in the Greek seas. In addition, reference is made to issues of viability of stocks, illegal and unreported fishing, traceability and the rules on the proper labeling of food. The most common molecular detection techniques for genetic identification of catches are listed with, examples of their use. Finally, reference is made to how cases of fraud are influenced by the Greek economy.
Key words: fraud, mislabelling, molecular techniques, Greek economy
Subject: «Molecular techniques to control fraud and authenticity of catches in Greek seas and the contribution to Greek economy».