Θεματικές Ενότητες – B’ Εξάμηνο

Θ.Ε. Β1: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ECTS: 9)

Η διδασκαλία αυτής της Θεματικής Ενότητας περιλαμβάνει βασικά θέματα σε σχέση με τρεις θεματικές περιοχές: α) τη θεματική περιοχή του Μάρκετινγκ με έμφαση στις στρατηγικές και πρακτικές Marketing, β) την εφοδιαστική αλυσίδα των αγροτικών προϊόντων που διασφαλίζουν την φυσική ποιοτική προώθηση των προϊόντων μέσω των καναλιών διανομής στις αγορές και γ) με βασικά θέματα σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη σύγχρονη προσέγγιση της επιχειρηματικής δομής και λειτουργίας.

Μάρκετινγκ
Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

Η υποενότητα αυτή δίνει έμφαση στις στρατηγικές και πρακτικές Marketing, οι οποίες εφαρμόζονται διεθνώς στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα στο νέο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και σε ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με σύγχρονες συνεργικές δράσεις με τους κλάδους του τουρισμού και του πολιτισμού, με σκοπό τη δημιουργία, προώθηση και ενίσχυσης του brand name προϊόντων και περιοχών.

Η υποενότητα αυτή αφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα των αγροτικών προϊόντων που διασφαλίζουν τη φυσική ποιοτική προώθηση των προϊόντων μέσω των καναλιών διανομής στις αγορές. Περιγράφονται οι σχετικές υπηρεσίες Logistics, οι διάφοροι τύποι εφοδιαστικών αλυσίδων αγροτικών προϊόντων και πρακτικές Logistics που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επιταγής για βιώσιμες πλέον εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στην υποενότητα αυτή εξετάζονται βασικά θέματα σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη σύγχρονη προσέγγιση της επιχειρηματικής δομής και λειτουργίας.

Θ.Ε. B2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Στην ενότητα αυτή προσφέρονται στους φοιτητές γνώσεις Γεωργικών Εφαρμογών (Καινοτομίας και Συμβουλευτικής).

Καινοτομία
Συμβουλευτική

Στην υποενότητα της Καινοτομίας οι φοιτητές θα απασχοληθούν σε θέματα, όπως οι κλασσικές και οι σύγχρονες συστημικές θεωρίες, πολιτικές και πρακτικές περί γένεσης, διάδοσης και χρήσης καινοτομιών, συμπεριλαμβανόμενων των Συστημάτων Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS), καθώς και οι κλασσικοί και σύγχρονοι ρόλοι των συμβούλων γεωργικής/ αγροτικής ανάπτυξης.

Στην υποενότητα της Συμβουλευτικής οι φοιτητές θα απασχοληθούν σε θέματα (συμπεριλαμβανόμενης, κυρίως, της πρακτικής εξάσκησής τους) επικοινωνίας (κλασσικές τεχνικές επικοινωνίας, συμμετοχικές τεχνικές επικοινωνίας και τεχνικές διευκόλυνσης – facilitation – της επικοινωνίας και της δικτύωσης), και της πρόσωπο-με-πρόσωπο συμβουλευτικής διαδικασίας (με έμφαση στις δεξιότητες του συμβούλου).

Θ.E. Β3: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – EΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Η παρακολούθηση της θεματικής ενότητας θα δώσει γνώσεις και δεξιότητες που επιτρέπουν α) την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των γεωργικών επιχειρήσεων, β) τον υπολογισμό των παραγωγικών δαπανών, του κόστους παραγωγής και των οικονομικών αποτελεσμάτων της γεωργικής δραστηριότητας, γ) την τεχνικοοικονομική ανάλυση της λειτουργίας των γεωργικών επιχειρήσεων και δ) την λήψη αποφάσεων κατά την οργάνωση και διοίκηση των γεωργικών επιχειρήσεων. Εκτός των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων, μεγάλη σημασία θα δοθεί στην εκμάθηση και εξοικείωση των απαραίτητων εργαλείων πληροφορικής, που θα χρησιμοποιηθούν για την επίλυση ασκήσεων, που ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες, όσον αφορά την οργάνωση και διοίκηση των γεωργικών επιχειρήσεων.

Συγκριτική Ανάλυση (Benchmarking)
Πρϋπολογισμοί
Τεχνικές Επιχειρησιακής Έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων
Αξιολόγηση Επενδύσεων

Θ.Ε. B4: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Η Θεματική Ενότητα έχει ως αντικείμενο μεθοδολογίες συλλογής και ανάλυσης πρωτογενών στοιχείων και δεδομένων (από συγκέντρωση ερωτηματολογίων), καθώς και μεθοδολογίες εκτίμησης της αποτελεσματικής οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα της οικονομίας, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και την αύξηση της κερδοφορίας τους (καλύτερη χρήση των συντελεστών παραγωγής).

Μεθοδολογίες συλλογής στοιχείων και Ανάλυση Δεδομένων
Μεθοδολογίες Αποτελεσματικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Επιχειρήσεων

Θ.E. B5: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εισάγει το φοιτητή στην έννοια και τις μεθόδους της γενετικής βελτίωσης των παραγωγικών ζώων και ιχθύων και να αναδείξει τη σημασία και τα οφέλη από την εφαρμογή τους. Αντικείμενο της ενότητας αποτελεί επίσης η ανάδειξη της σημασίας των βιοτεχνολογικών εφαρμογών στη Ζωική Παραγωγή και τις Υδατοκαλλιέργειες. Ιδιαίτερα θα περιγραφούν οι βιοτεχνολογικές εφαρμογές στη διατροφή των ζώων με στόχο την αξιοποίηση ζωοτροφών χαμηλής διαιτητικής αξίας, την επωφελή για τον οργανισμό ρύθμιση του εντερικού οικοσυστήματος και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και οι βιοτεχνολογικές εφαρμογές στην αναπαραγωγή των ζώων (συγχρονισμός οίστρου, και τεχνητή σπερματέγχυση, κρυοδιατήρηση γενετικού υλικού, in vitro παραγωγή εμβρύων κ.λ.π) με στόχο την αύξηση του ρυθμού αναπαραγωγής και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. Τέλος θα παρουσιαστούν οι βιοτεχνολογικές μέθοδοι που βρίσκουν εφαρμογή στους εκτρεφόμενους ιχθύς (πρόκληση γεννητικής ωρίμανσης, έλεγχος του φύλου, υβριδισμός, κ.λ.π), που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ανάπτυξης και την αντοχή σε ασθένειες.

Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας
Τεχνολογίες Παραγωγής Ζωοτροφών
Καινοτόμες Εφαρμογές (Αυτοματισμοί)

Θ.Ε. B6: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η περιγραφή και ανάλυση των σύγχρονων τεχνολογιών που εφαρμόζονται στις υδατοκαλλιέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας των εισροών και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης και λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα αντικείμενα της ενότητας αυτής είναι: Οι σύγχρονες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον τομέα παραγωγής ιχθυοτροφών/ Οι καινοτόμες εφαρμογές στις υδατοκαλλιέργειες σχετικά με τη διαχείριση των μονάδων (και την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος).

Καινοτόμες Εφαρμογές
Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον
Τεχνολογίες Παραγωγής Ιχθυοτροφών
Ποιότητα Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών

Θ.Ε. B7: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Στόχος της Ενότητας είναι η παρουσίαση ορισμένων τομέων της φυτικής παραγωγής οι οποίοι πρόσφατα παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον στη χώρα μας. Ειδικότερα αντικείμενα της Ενότητας αποτελούν α) η καλλιέργεια και η αξιοποίηση κτηνοτροφικών φυτών, καθώς και η δημιουργία τεχνητών λειμώνων για την κάλυψη των αναγκών διατροφής των κτηνοτροφικών ζώων, β) η καλλιέργεια διαφόρων ειδών κηπευτικών είτε υπό κάλυψη είτε στο ύπαιθρο γ) οι τεχνικές καλλιέργειας και η τεχνολογία αξιοποίησης των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της χώρας μας και δ) οι τεχνικές καλλιέργειας καρποφόρων δένδρων.

Τεχνικές Καλλιέργειας Κηπευτικών (υπαίθριων και υπό κάλυψη)
Τεχνικές Καλλιέργειας Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών
Τεχνικές Καλλιέργειας Καρποφόρων Δένδρων

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά διάκρισης των σημαντικότερων οπωροφόρων δένδρων της χώρας μας καθώς και βασικές έννοιες και ορισμοί. Ακολούθως σε κάθε ένα από τα καρποφόρα δένδρα που θεραπεύονται, αναλύονται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τα συστήματα φύτευσης, οι κυριότερες ποικιλίες, οι απαιτήσεις σε εδαφοκλιματικές συνθήκες, νερό και επικονίαση, η περίοδος καρποφορίας, οι τρόποι συγκομιδής και οι δυνατότητες μεταποίησης, ενώ γίνεται και αναφορά στα κέντρα διάθεσης των προϊόντων, της κυριότερες περιοχές καλλιέργειας, την παραγωγικότητα κάθε δένδρου και τη μέση τιμή πώλησης (όπως αυτή διαμορφώνεται τα τελευταία πέντε χρόνια) καθώς και οι τάσεις της καλλιέργειας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.