Θεματικές Ενότητες – Γ’ Εξάμηνο

Θ.Ε. Γ1: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ECTS: 16)

Στo πλαίσιo των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία, η οποία λαμβάνει εννέα (16) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Θ.Ε. Γ2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Η Θεματική Ενότητα στοχεύει στην ανάλυση των μεθόδων και των διαδικασιών σχεδιασμού αναπτυξιακών προγραμμάτων σε τοπική, περιφερειακή και εθνική κλίμακα και στην αναλυτική παρουσίαση και εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης προγραμμάτων αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης,

Στο πλαίσιο της Θ.Ε. παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα σχεδιασμού, αξιολόγησης και εφαρμογής μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, όπως το μέτρο των επενδυτικών ενισχύσεων.

Επιπλέον, οι φοιτητές μαθαίνουν να φτιάχνουν φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για διαδικασίες έγκρισης, χρηματοδοτήσεις κ.ά. στο πλαίσιο αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά μέθοδοι Πολυκριτηριακής Ανάλυσης αξιολόγησης προγραμμάτων αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, όπως π.χ. η μέθοδος Promethee.

Σχεδιασμός Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Η υποενότητα αυτή δίνει έμφαση σε θέματα όπως Σχεδιασμός και Προγραμματισμός της Αγροτικής Ανάπτυξης: έννοιες και εργαλεία ανάλυσης, ο Σχεδιασμός της Αγροτικής Ανάπτυξης στην ΚΑΠ 2023-2027, το Ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ για την περίοδο 2023-2027 (SWOT Ανάλυση, Ανάγκες, Στρατηγική, Συνοχή μεταξύ Παρεμβάσεων), η εκπόνηση στρατηγικής για την τοπική ανάπτυξη και την διαχείριση του τοπίου.

Η υποενότητα αυτή δίνει έμφαση σε θέματα όπως Αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης, Δείκτες αξιολόγησης, η λογική της παρέμβασης, Ερωτήματα Αξιολόγησης, Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Ερωτήματα αξιολόγησης και δείκτες.

Θ.Ε. Γ3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι η ανάλυση των ευκαιριών και των προκλήσεων του ηλεκτρονικού επιχειρείν και μάρκετινγκ, η κατανόηση των ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων με μελέτες πραγματικών περιπτώσεων, η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, τεχνικών και καναλιών ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και ο σχεδιασμός ηλεκτρονικού επιχειρηματικού πλάνου για αποτελεσματική επιχειρηματική δραστηριότητα στο ψηφιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές
Ηλεκτρονικό και Κοινωνικό Μάρκετινγκ (Digital & Social Marketing)

Στο πλαίσιο της υποενότητας «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές» εξετάζεται ο ρόλος του ηλεκτρονικού εμπορίου ως ένας από τους κύριους πυλώνες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, εξετάζονται τόσο επιχειρηματικά μοντέλα όσο και καινοτόμες εφαρμογές, ώστε οι φοιτητές να προσεγγίσουν πολύπλευρα το αντικείμενο και να εξοικειωθούν με επιχειρησιακά ζητήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη επιχείρηση με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα δεδομένα, που διαμορφώνουν το νέο ψηφιακό οικοσύστημα. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε πρακτικά θέματα μέσω μελετών περίπτωσης, αλλά και με τη χρήση εργαλείων και πλατφορμών ανοικτού κώδικα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  1. Αναγνωρίζει τη σημαντικότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου ως μοχλού του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.
  2. Διακρίνει τις βασικές κατηγορίες ηλεκτρονικών επιχειρηματικών μοντέλων.
  3. Διακρίνει τις βασικές τεχνολογίες αιχμής που υποστηρίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο.
  4. Κατανοεί τεχνολογικά ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου.
  5. Χρησιμοποιεί ψηφιακές πλατφόρμες και εργαλεία για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της σύγχρονης επιχείρησης.

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Βασικές έννοιες ηλεκτρονικού εμπορίου/ επιχειρείν.
  • Ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα.
  • Στρατηγική και σχεδιασμός ηλεκτρονικού καταστήματος.
  • Ψηφιακές πλατφόρμες και εργαλεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης.

Θ.E. Γ4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Η Θεματική Ενότητα έχει στόχο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές έτσι ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και, με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων, να διαχειρίζονται και να φέρουν εις πέρας μικρά η μεσαίου μεγέθους έργα (projects).

Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών

α) στις βασικές αρχές του Χρονικού Προγραμματισμού Έργων και σε διαδεδομένες τεχνικές Διοίκησης Έργων και

β) στην κατάστρωση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων.

Διαχείριση Έργων
Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

Η υποενότητα «Διαχείριση Έργων» ασχολείται με την προετοιμασία, το σχεδιασμό και τη χρήση κατάλληλων εργαλείων για τη διαχείριση έργων μικρού ή μεσαίου μεγέθους. Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι: Στόχοι και περιορισμοί της Διοίκησης Έργων – Ανάλυση Κύκλου Ζωής Έργων – Περιβάλλον και συμμέτοχοι Έργου – Οργάνωση και Ανάλυση Έργου – Δομική Ανάλυση Έργου – Οργανωτική Κατάτμηση – Χρονικός Προγραμματισμός Έργων – Λογικές σχέσεις και συνδέσεις – Διαγράμματα Gantt – Η μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (CPM) – Η μέθοδος PERT – Προγραμματισμός πόρων – Κατηγορίες πόρων – Αντιστοίχιση πόρων – Επιβάρυνση και εξομάλυνση πόρων. Ιδιαίτερη σημασία καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης υποενότητας έχει η παράλληλη εκμάθηση του λογισμικού Microsoft Project (ή εναλλακτικά ProjectLibre) και η πραγματοποίηση παραδειγμάτων.

Η υποενότητα «Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων» εστιάζει στην εκμάθηση και χρήση απλών υπολογιστικών εργαλείων μοντελοποίησης και υποστήριξης επιχειρηματικών αποφάσεων πριν και μετά την υλοποίηση μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας/ενός επενδυτικού σχεδίου. Αρχικά πραγματοποιείται μια πρώτη εισαγωγή των φοιτητών στις τεχνικές διαχείρισης αβεβαιότητας σε περιβάλλον Microsoft Excel. Στη συνέχεια υλοποιείται το βασικό μέρος της μελέτης σκοπιμότητας χρησιμοποιώντας μια ειδική εφαρμογή στο Microsoft Excel, μέσω της οποίας οι φοιτητές καθοδηγούνται στη δόμηση του χρηματοοικονομικού σκέλους ενός επιχειρηματικού σχεδίου, επιτρέποντάς τους να προβούν, οποιαδήποτε στιγμή, σε αλλαγές των παραμέτρων και των υποθέσεων, να εκτιμήσουν την απόδοση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, να δημιουργήσουν εναλλακτικά σενάρια, να εκτελέσουν αναλύσεις αβεβαιότητας και ρίσκου και να εντοπίσουν τις πιο κρίσιμες παραμέτρους ως προς τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών τους σχεδίων (π.χ. τιμές, ζήτηση, κόστος παραγωγής κ.λπ.).

Θ.Ε. Γ5: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Η Θεματική Ενότητα έχει ως στόχο να καθιερώσει την κατανόηση των φοιτητών στις αρχές της διαχείρισης και αποτελεσματικής αξιοποίησης του Αγροτουρισμού και του Οικοτουρισμού, παρέχοντας τους ένα πλαίσιο για την κατανόηση, το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διοίκηση Αγροτουριστικών και Οικοτουριστικών οργανισμών. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις για α) τις Βασικές Αρχές του Αγροτουρισμού και Οικοτουρισμού και παρουσίαση όλων των διεθνών κι ελληνικών τάσεων στις εναλλακτικές αυτές μορφές τουρισμού, β) τη Μεθοδολογία αναγνώρισης των αγροτικο-τουριστικών πόρων της υπαίθρου, γ) τις Αρχές διαχείρισης της ποιότητας, προδιαγραφές και πρότυπα ποιότητας Αγροτουρισμού και Οικοτουρισμού, δ) την Ανάλυση της ζήτησης και της προσφοράς αγροτικού τουρισμού και οικοτουρισμού, ε) την Εφαρμογή της έννοιας του Μάρκετινγκ στον αγροτουρισμό, στ) τη Γνώση της διαδικασίας σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων και στρατηγικών αγροτουρισμού και οικοτουρισμού, ζ) τη Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης καινοτόμων βιωματικών αγροτουριστικών εμπειριών και θεματικών αγροτουριστικών προϊόντων και η) την Αποτελεσματική προώθηση και προβολή αγροδιατροφικών προϊόντων με νέα μέσα (Digital, Social Media, Mobile, κα).

Τουριστικά προϊόντα Αγροτουρισμού και Οικοτουρισμού. Προδιαγραφές Ποιότητας
Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτουριστικών και Οικοτουριστικών Επιχειρήσεων
Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων