Θεματικές Ενότητες – Α’ Εξάμηνο

Θ.Ε. Α1: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ECTS: 8)

Η Θεματική Ενότητα στοχεύει στην περιγραφή και κριτική ανάλυση τριών κρίσιμων πολιτικών, όπως εξελίχθηκαν διαχρονικά και κυρίως όπως ισχύουν στην προγραμματική περίοδο 2023-2027: της αγροτικής, της περιβαλλοντικής και της αλιευτικής πολιτικής.

Αγροτική Πολιτική
Περιβαλλοντική Πολιτική
Αλιευτική Πολιτική

Η υποενότητα αυτή ασχολείται με θέματα, όπως η Ελληνική γεωργία και οι προκλήσεις για την Αγροτική Πολιτική, η αναγκαιότητα ύπαρξης αγροτικής πολιτικής, η διαχρονική εξέλιξη της ΚΑΠ, η ΚΑΠ την περίοδο 2023-2027, Ελληνική γεωργία και Αγροτική Πολιτική: διαχρονικές διαπιστώσεις, κριτική θεώρηση της διεθνούς συναίνεσης για την αγροτική πολιτική.

Η υποενότητα αυτή ασχολείται με θέματα, όπως η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής στον αγροτικό χώρο, η προστασία του περιβάλλοντος στη αγροτική πολιτική, Απολογισμός και Προοπτικές.

Στην υποενότητα αυτή εξετάζονται θέματα, όπως Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΕΕ και Αλιεία, η ΚΑλΠ ως βασική ευρωπαϊκή πολιτική, ο αλιευτικός τομέας στην Ευρώπη, ιστορικό υπόβαθρο, η σημασία της ευρωπαϊκής αλιείας), αλιεία και ευρωπαϊκό δίκαιο, αλιεία και εθνικές παραδόσεις (η αλιεία και η τραγωδία των κοινών, η σημασία της γεωγραφίας, η σημασία της οικονομίας και του πολιτισμού, αλιεία και διεθνείς συγκρούσεις), διαχείριση αλιείας σήμερα (Κανόνες πρόσβασης σε ύδατα, αλιευτική ικανότητα, αλιευτικές ποσοστώσεις, Γαλάζια Οικονομία, διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών, παράνομη αλιεία, υδατοκαλλιέργεια).

Θ.Ε. Α2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ECTS: 12)

Στόχος αυτής της ενότητας είναι η κατανόηση της σημασίας της Ζωικής Παραγωγής για την Οικονομία και η απόκτηση γνώσεων σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση παραγωγικών συστημάτων εκτροφής χερσαίων και υδρόβιων ζώων. Ειδικότερα αντικείμενα της ενότητας αυτής είναι: Οι μέθοδοι εκτροφής και τα συστήματα διατροφής, αναπαραγωγής και διαχείρισης των χερσαίων παραγωγικών ζώων (μηρυκαστικά, χοίροι, πτηνά)/ Η σημασία των Υδατοκαλλιεργειών (στοιχεία παραγωγής, συμβολή στις εξαγωγές, κλπ) και οι βασικές αρχές οργάνωσης μονάδων Υδατοκαλλιεργειών (επιλογή των οργανισμών που θα χρησιμοποιηθούν, μέγεθος της μονάδας και λοιποί βιολογικοί και οικονομικοί παράγοντες). Η οργάνωση και διαχείριση των υδατοκαλλιεργειών/ Η βιολογική κτηνοτροφία και υδατοκαλλιέργεια/ Η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την παραγωγή ζωικών προϊόντων ποιότητας/ Οι αλληλεπιδράσεις των συστημάτων εκτροφής με το περιβάλλον.

Συμβολή της Ζωικής Παραγωγής στην Οικονομία
Παραγωγικά Συστήματα εκτροφής Ζώων
Συστήματα Διατροφής Παραγωγικών Ζώων
Οργάνωση και Διαχείριση Υδατοκαλλιεργιών

Αναλύεται η συμβολή της Ζωικής Παραγωγής στην εξασφάλιση τροφίμων για τη διατροφή του πληθυσμού του πλανήτη, ο κοινωνικο-οικονομικός της ρόλος και οι στόχοι αυτής για το άμεσο και απώτερο μέλλον από τεχνικής και οικονομικής πλευράς για κάθε κλάδο.

Μέθοδοι και Συστήματα εκτροφής, αναπαραγωγής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων (μηρυκαστικά, χοίροι, πτηνά). Αλληλεπιδράσεις των συστημάτων εκτροφής με το περιβάλλον.

Τεχνική και οικονομική ανάλυση των διαφόρων συστημάτων διατροφής που εφαρμόζονται στα διάφορα είδη παραγωγικών ζώων, με στόχο την μέγιστη παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης, υψηλής ποιότητας, ασφαλή για τον καταναλωτή και με την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

. . .

Θ.Ε. Α3: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ECTS: 10)

Στην ενότητα αυτή προσφέρονται γνώσεις Αγροτικής Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Επενδύσεων. Οι φοιτητές θα ασχοληθούν με τις Αρχές Λογιστικής, την έννοια του λογαριασμού και τα είδη των λογαριασμών, τις Λογιστικές Εγγραφές, τα Λογιστικά Βιβλία-ημερολόγια- καθολικά-ισοζύγια, την ανάλυση λογαριασμών Παγίων και Αποθεμάτων Γεωργικής Επιχείρησης, την ανάλυση λοιπών λογαριασμών Γεωργικής Επιχείρησης, τις Προσαρμογές Λογαριασμών και τις Οικονομικές Καταστάσεις. Θα αναλυθούν οι Χρηματαγορές-Κεφαλαιαγορές- Τράπεζες και Γεωργικές Επιχειρήσεις, η διαχρονική αξία του χρήματος και η χρηματοδότηση των Γεωργικών Επιχειρήσεων, η Χρηματοοικονομική Ανάλυση για τη Χρηματοδότηση Γεωργικών Επιχειρήσεων, η ανάλυση οικονομικών καταστάσεων μέσω της χρήσης Αριθμοδεικτών, οι μορφές χρηματοδότησης για τις Γεωργικές Επιχειρήσεις, τα είδη Δανείων- Χρεολυτικά-Τοκοχρεολυτικά- με περίοδο χάρητος-Ballon, τα Ομόλογα – Ομολογιακά Δάνεια- επιδοτήσεις και η Εσωτερική Χρηματοδότηση (Αυξήσεις κεφαλαίων, κεφαλαιοποίηση κερδών κ.α). Θα διδαχθούν αρχικά, απλές και βασικές μέθοδοι που δεν λαμβάνουν υπ’ όψη τη χρονική αξία του χρήματος, όπως η μέθοδος του κριτηρίου της περιόδου επιστροφής του επενδυμένου κεφαλαίου και η μέθοδος της αποδοτικότητας επί του απασχολούμενου κεφαλαίου. Επίσης, θα διδαχθούν αναλυτικά οι μέθοδοι που στηρίζονται στη χρονική αξία του χρήματος, όπως η μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού Ποσοστού Απόδοσης. Θα εξεταστεί το θεωρητικό υπόβαθρο, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. Θα μελετηθεί η εφαρμογή των μεθόδων στην αξιολόγηση ατομικών επενδύσεων, στην επιλογή αμοιβαία αποκλειομένων επενδύσεων, και επενδύσεων υπό περιορισμούς διαθεσιμότητας κεφαλαίου, καθώς και ο ρόλος της φορολογίας και του πληθωρισμού.

Κοστολόγηση Γεωργικών Προϊόντων
Λογιστική
Χρηματοοικονομική Ανάλυση

 Χρηματαγορές, Κεφαλαιαγορές, Τράπεζες και Γεωργικές Επιχειρήσεις  Η διαχρονική αξία του χρήματος και η χρηματοδότηση των γεωργικών επιχειρήσεων,  Χρηματοοικονομική Ανάλυση για τη Χρηματοδότηση γεωργικών Επιχειρήσεων  Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων μέσω της χρήσης Αριθμοδεικτών  Μορφές χρηματοδότησης για τις Γεωργικές Επιχειρήσεις  Είδη Δανείων, Χρεολυτικά, Τοκοχρεολυτικά, με περιοδο χάρητος, Ballon  Ομόλογα – Ομολογιακά Δάνεια- επιδοτήσεις  Εσωτερική Χρηματοδότηση (Αυξήσεις κεφαλαίων, κεφαλαιοποίηση κερδών κ.α)

 Εισαγωγή στη επιστήμη της λογιστικής  Οι Χρήστες των λογιστικων πληροφοριών  Αρχές Λογιστικής  Η εννοια του λογαριασμού και τα είδη των λογαριασμών  Λογιστικές Εγγραφές  Λογιστικά Βιβλία, ημερολόγια, καθολικά, ισοζύγια  Ανάλυση λογαριασμών Παγίων και Αποθεματων Γεωργικής επιχείρησης  Ανάλυση λοιπών λογαριασμών Γεωργικής Επιχείρησης  Προσαρμογές Λογαριασμών  Οικονομικές Καταστάσεις