Νέλλας Ελευθέριος

Ο Ελευθέριος Νέλλας ανήκει στο Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) του Εργαστηρίου Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος D.S.P.U (Diplôme Spécialisation Post-Universitaire) του Ινστιτούτου Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών Monpellier (I.A.M.M.) στην Αγροτική Οικονομία και Οικονομική Ανάπτυξη και Διπλώματος Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης στην Γεωργική Στατιστική και Πληροφορική. Είναι μόνιμο μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) και έκτακτο μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για την ανάλυση γεωργοοικονομικών δεδομένων και τη δημιουργία οικονομικών αποτελεσμάτων της γεωργικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα την λήψη αποφάσεων στον αγροτικό τομέα. Από το 2002 διδάσκει τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος, του 9ου εξαμήνου του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, “Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης” που σχετίζονται με την Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του πακέτου SPSS/PC για Windows. Το 2007 – 2012 δίδαξε τμήμα του μαθήματος “Μέθοδοι Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας”, που αφορά επεξεργασία και μεθόδους ανάλυσης δεδομένων με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS for Windows, ερμηνεία και παρουσίαση δεδομένων, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και Διαχείρισης του Αγροτικού Χώρου” του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2014 μέχρι σήμερα διδάσκει τις εργαστηριακές ασκήσεις και τμήμα των παρακάτω αναφερομένων μαθημάτων τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης:

 1. Εισαγωγή στην Γεωργική Οικονομική του 3ου εξαμήνου
 2. Γεωργική λογιστική και Αγροτική εκτιμητική του 5ου και του 9ου εξαμήνου
 3. Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Έρευνας του 9ου εξαμήνου

Έχει συμμετάσχει ως μέλος σε ερευνητικά Προγράμματα με αντικείμενο:

 • την ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο,
 • τις επιπτώσεις στην λειτουργία και στην διαμόρφωση του εισοδήματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από την εφαρμογή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, δηλαδή τις άμεσες ενισχύσεις και τις διαρθρωτικές πολιτικές (Πυλώνας I και ΙΙ) και
 • την Οργάνωση και Διαχείριση των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, με έμφαση στη στατιστική ανάλυση γεωργοοικονομικών δεδομένων με χρήση Η/Υ και στη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Πρόσφατα ερευνητικά έργα – μελέτες, από τα οποία προκύπτει η ερευνητική του εμπειρία, είναι τα εξής:

 1. Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΠΑΑ σε ενέργειες αξιολόγησης (σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του 2016 (AIR 2017) με 1) εκτίμηση δεικτών αποτελεσμάτων και 2) απάντηση σχετικών Κοινών Ερωτημάτων Αξιολόγησης), 2017-18,
 2. Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007-2013“, 2016-17
 3. Παροχή Υπηρεσιών για την εκ των προτέρων αξιολόγηση και μελέτη των επιπτώσεων στο περιβάλλον του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 της Κύπρου“, 2013-15,
 4. Δημιουργία καινοτόμων εμπειριών αποδεικτικού χαρακτήρα για την τεκμηρίωση της δυνατότητας των καπνοπαραγωγών να στραφούν προς την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών», Μέτρο 10, Καν (ΕΚ) 2182/02, 2006-09,
 5. Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την αξιολόγηση της εφαρμογής, το σχεδιασμό και την αναμόρφωση του νέου σχήματος υλοποίησης των Προγραμμάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ–Π κατά τη Δ’ προγραμματική περίοδο (Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, Άξονας 3 του ΠΑΑ 2007-13), 2008,
 6. Υπολογισμός και τεκμηρίωση του πρόσθετου κόστους, διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής που συνεπάγεται για τους γεωργούς η εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών Μέτρων (άρθρο 39 καν. 1698/05), 2007-08
 7. Μελέτη υπολογισμού και τεκμηρίωση του πρόσθετου κόστους και του διαφυγόντος εισοδήματος που απορρέει από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις Μειονεκτικές (3.4) και με ειδικά προβλήματα (3.5) περιοχές (Άρθρο 37 του Καν. 1698/05), 2007-08
 8. “Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΥποΠρογράμματος 1 «Διαρθρωτικές Προσαρμογές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανάπτυξη του Τομέα Γεωργίας 1994-1999”, 2002.