Κουτσούρης Αλέξανδρος Ε.

Ο Αλέξανδρος Ε. Κουτσούρης είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.).

Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο University College of Dublin, Ιρλανδία και εκπόνησε τη Διδακτορική Διατριβή του στο Γ.Π.Α. (Γεωργική Εκπαίδευση και Εφαρμογές).

Διετέλεσε ερευνητής στο Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Γ.Π.Α., υπεύθυνος του Τμήματος Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Ανάπτυξης της Αναπτυξιακής Καρδίτσας και Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού «Πίνδος». Σήμερα υπηρετεί ως Καθηγητής (Γεωργικές Εφαρμογές – Γεωργική Εκπαίδευση) στο Γ.Π.Α.

Έχει, μεταξύ άλλων, χρηματίσει ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες (όπως π.χ. PRO-AKIS, AgriSpin, WISE, AgriDemo, AgriLink, INNOSETA, FAIRshare), πρόεδρος του International Farming Systems Association/European Group, του European Seminar on Extension Education, του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και της Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) καθώς και Associate Editor του The Journal of Agricultural Education & Extension.

Το έργο του καλύπτει ζητήματα Γεωργικών Εφαρμογών (επικοινωνίας και καινοτομίας), Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τοπικής Ανάπτυξης και Αγροτουρισμού στο πλαίσιο της αειφόρου/ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης με έμφαση στις συμμετοχικές μεθοδολογίες.