Γκολιομύτης Μιχάλης

Ο Μιχάλης Γκολιομύτης είναι Επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (ΓΠΑ). Έχει εργαστεί στο κλάδο της ζωικής παραγωγής, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ως υπεύθυνος διαχείρισης εκκολαπτηρίου νεοσσών, επιθεωρητής ζωικής παραγωγής σε φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, προϊστάμενος του Τμήματος Κατάρτισης στον ΕΛΓΟ «Δήμητρα». Το γνωστικό του αντικείμενο είναι «Εκτροφή Αγροτικών Ζώων» και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στα μαθηματικά πρότυπα ανάπτυξης των αγροτικών ζώων, στην ποιότητα των προϊόντων ζωικής παραγωγής, όπως αυγά, κρέας, γάλα, στους παράγοντες που επηρεάζουν την εκκολαπτικότητα αυγών κα. Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Διδάσκει στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΓΠΑ, ενώ συμμετέχει ως εκπαιδευτής σε προγράμματα κατάρτισης προβατοτρόφων και πτηνοτρόφων σε όλη την Ελλάδα.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506404123

 

Επιλεγμένες επιστημονικές δημοσιεύσεις:

M.Z. Kritsa, P. Simitzis, K. Tsiboukas, E.N. Sossidou and M. Goliomytis. «Moving hens from cages to floor: is this an economically sustainable option? » In 72nd Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Davos, 30th of August 2021, (oral). Book of abstracts, p. 219.

Zoidis E., Simitzis P., Kampantais D., Katsoulas P., Pappas A.C., Papadomichelakis G., Goliomytis M. (2022). Dietary Orange Pulp and Organic Selenium Effects on Growth Performance, Meat Quality, Fatty Acid Profile, and Oxidative Stability Parameters of Broiler Chickens. Sustainability (Switzerland), 14 (3) 1534. https://doi.org/10.3390/su14031534

Goliomytis M., Simitzis P., Papalexi A., Veneti N., Hager-Theodorides A. L., Charismiadou M. A. & S. G. Deligeorgis (2019). «Influence of citrus flavonoids on laying hen performance, inflammatory immune response, egg quality and yolk oxidative stability». British Poultry Science, 60:3, 272-278. https://doi.org/10.1080/00071668.2019.1587150

Goliomytis M., N. Kartsonas, M.A. Charismiadou, G. K. Symeon, P.E. Simitzis, S.G. Deligeorgis (2015): «The influence of naringin or hesperidin dietary supplementation on broiler meat quality and oxidative stability» PLoS ONE 10(10): e0141652. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0141652

Goliomytis M., T. Tsipouzian and A. L. Hager-Theodorides (2015): «Εffects of egg storage on hatchability, chick quality, performance and immunocompetence parameters of broiler chickens» Poultry Science, 94: 2257–2265. http://dx.doi.org/10.3382/ps/pev200

Goliomytis M., Panopoulou E., and Rogdakis E. (2003): “Growth Curves for Body Weight and Major Component Parts, Feed Consumption, and Mortality of Male Broiler Chickens Raised to Maturity” Poultry Science 82:1061-1068. https://doi.org/10.1093/ps/82.7.1061