Χατζηγεωργίου Π. Τηλέμαχος – “Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Για Την Εγκατάσταση Μονάδας 300 Ζώων Με Η Χωρίς Τεχνητό Λειμώνα”

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Για Την Εγκατάσταση Μονάδας 300 Ζώων Με Η Χωρίς Τεχνητό Λειμώνα»

Χατζηγεωργίου Π. Τηλέμαχος

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Κ. Τσιμπούκας (επιβλέπων), Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης , ΓΠΑ

Γ. Ζέρβας, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, ΓΠΑ

Ε. Τσιπλάκου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, ΓΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αιγοπροβατοροφία αποτελεί τον κύριο κλάδο της ζωικής παραγωγής στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα όπως, το υψηλό κόστος παραγωγής, προβλήματα ρευστότητας και χρηματοδότησης, όπως επίσης και η αύξηση της φορολόγησης του εισοδήματος σε συνδυασμό με την φορολόγηση των επιδοτήσεων. Παρόλα αυτά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης μέσω της ορθολογικής διατροφής, της γενετικής βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και μεθόδων εκτροφής.

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην τεχνοοικονομική ανάλυση της εκμετάλλευσης όσο και της αγοράς στην οποία αυτή πουλά τα προϊόντα της. Επιπλέον συγκρίνονται οι περιπτώσεις που η εκμετάλλευση διαθέτει ή όχι ενοικιαζόμενο λειμώνα.

Μεθοδολογία: Για την συγγραφή της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία βασίστηκε τόσο σε επιστημονικές μελέτες όσο και σε οικονομικές μελέτες και φυλλάδια τραπεζών ή γραφείων μελετών, σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν από στατιστικές υπηρεσίες (ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, FAO κ.α.), το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης καθώς και άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κτηνοτροφίας.

Αποτελέσματα: Οι μέθοδοι της Καθαρής Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης έδωσαν θετικά αποτελέσματα και στις δύο περιπτώσεις, με την περίπτωση της χρήσης τεχνητού λειμώνα να υπερτερεί, (ΚΠΑΜΛ= 54.298 €> ΚΠΑΧΛ= -7.090 €), (ΕΒΑΜΛ= 11,15%>ΕΒΑΧΛ=7,59%> Κόστος ευκαιρίας= 8%) η μέθοδος του χρόνου επανείσπραξης κεφαλαίου ήταν σχετικά υψηλή και για τις δυο περιπτώσεις με την περίπτωση της χρήσης τεχνητού λειμώνα να υπερτερεί ελαφρώς 7 ¼ έναντι 10 έτη αντίστοιχα, ενώ η έρευνα αγοράς έδειξε ότι τα προϊόντα γάλακτος έχουν αυξανόμενη ζήτηση.

Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τις μεθόδους αξιολόγησης καθώς και της έρευνας αγοράς φάνηκε πως η ίδρυση και εγκατάσταση προβατοτροφικής εκμετάλλευσης στον νομό Βοιωτίας είναι ελκυστική μόνο για την περίπτωση της εκμετάλλευσης με λειμώνα.

Λέξεις Κλειδιά:Προβατοτροφία, Επιχειρηματικό σχέδιο, Τεχνητός λειμώνας, ΚΠΑ, ΕΒΑ, Χρόνος επανείσπραξης κεφαλαίου, Lolium perenne, φυλή Φριζάρτα, Βοιωτία.

ABSTRACT

Goat and sheep farming is the main livestock sector in Greece. The sector faces a series of problems regarding high production costs, low financial liquidity and financing, even more new raises in income taxes and taxation of subsidies. Hence there is room for improvement through rational feeding, genetic improvement, modernization of facilities and livestock methods.

Purpose: This study aims to the technical and financial analysis of the sheep farm and the dairy market and the comparative analysis between a farm with and without artificial pasture.

Methodology: For the present study the literature review was based in literature from scientific and economical studies, bank brochures and data from statistical services (ELSTAT, Eurostat, FAO etc.) the Ministry of Agricultural Development and organizations that operate in livestock and economical sector.

Results: Methods of Net Present Value and Internal Rate of Return were used for investment analysis and gave good results for both with or without artificial pasture cases, although artificial pasture case gave better results (NPVAP=54.298 €> NPV=-7.090 €), (IRRAP= 11,15%> IRR= 7,59% > Opportunity cost= 8%) Payback period was high, and lightly lower in the case of artificial pasture 7 ¼ versus 10. The Market analysis revealed a growth in demand for dairy products.

Conclusions: According to investment analysis methods that were used and dairy product market analysis it is implied that an investment in a sheep farm including an artificial pasture with 300 ewes in Viotia region was advantageous and resilient in contrast to the case without artificial pasture.

Λέξεις Κλειδιά:Sheep farming, Business Plan, Artificial pasture, NPV, IRR, Payback Period, Lolium perenne, Frizarta breed, Voiotia.

Scroll to top