ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ Ν. ΓΟΥΤΑ

Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδάς Χρ. Ε. Καθηγητής

Εξεταστική Επιτροπή:

Παπαδάς Χρ. Ε. Καθηγητής

Ζωγραφάκης Στ. Αν. Καθηγητής

Βλάχος Γ. Ε. Καθηγητής

Αθήνα 2015

 

Περίληψη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της διαθέσιμης βιβλιογραφίας για την Έρευνα & Ανάπτυξη (Research & Development – R&D), καθώς επίσης και των συστημάτων εισροών – εκροών, για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα διακλαδικά αποτελέσματα του R&D και της διάχυσης γνώσης που προκύπτει από αυτό. Αρχικά, παρουσιάζονται τα τέσσερα βασικά μοντέλα εισροών – εκροών, το βασικό μοντέλο Leontief, το υπόδειγμα του Stone, το μοντέλο τιμών και το μοντέλο του Ghosh. Ακολούθως, πραγματοποιείται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά στην εφαρμογή των μοντέλων εισροών – εκροών για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και της διάχυσης του R&D στους διάφορους κλάδους της οικονομίας. Στο κεφάλαιο αυτό, παρατίθενται και ορισμένες έρευνες πεδίου (case studies) διαφόρων ερευνητών, μαζί με τα βασικότερα αποτελέσματα αυτών. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά και παράθεση στατιστικών στοιχείων της Eurostat. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης, όπου κρίνεται απαραίτητη περισσότερων δεδομένων σε σχέση με το R&D και τις καινοτομικές διαδικασίες, προκειμένου να επέλθει καλύτερη κατανόηση της διάχυσης γνώσης και οφέλους.

Λέξεις-Κλειδιά: έρευνα και ανάπτυξη, μοντέλο εισροών-εκροών, Leontief, Stone, Ghosh, μοντέλο τιμών, έρευνες πεδίου, διάχυση γνώσης, διακλαδική διάχυση, Eurostat 4

 

RESEARCH AND DEVELOPMENT: A STUDY OF THE INTERSECTORAL RESULTS AND THE DIFFUSION OF KNOWLEDGE USING THE INPUT-OUTPUT MODEL

 

Abstract

The objective of this thesis, is the study of the available literature on Research & Development (R&D), as well as input-output models, in order to draw conclusions for the intersectoral results of R&D and the diffusion of knowledge. In the first chapter the four basic input-output models are presented; the basic model of Leontief, the Stone model, the price model and the Ghosh model. On the next chapter a review of the available literature relating to the implementation of input-output models on the assessment of results and the diffusion of R&D in the various sectors of the economy is performed. In this chapter there are also listed some case studies of various researchers among with their main results. The next chapter regards the statistical data available on Eurostat. Finally, the conclusions of the study are presented, where it is stated that more data is needed in relation to the R&D and innovation processes in order to bring about a better understanding of the diffusion of knowledge and its benefits.

Key words: research and development, input-output model, Leontief, Stone, Ghosh, price model, case studies, knowledge spillover, Eurostat