ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ»

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Εξεταστική Επιτροπή
Γ. Μαλινδρέτος, Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Παν/μιο Αθηνών (επιβλέπων)
Κ. Τσιμπούκας, Καθηγητής Γ.Π.Α.
Σπ. Φουντάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α.

Αθήνα 2018

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Η γεωργία ακριβείας αποτελεί μια μέθοδο αξιοποίησης μιας γεωργικής επιχείρησης με τη χρήση τεχνολογιών, όπως η πληροφορική και ο δορυφορικός εντοπισμός θέσης, με σκοπό την μεγιστοποίηση της παραγόμενης ποσότητας αγροτικών προϊόντων ενώ ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εργασιών ελαχιστοποιείται. Παράλληλα, βασικό της στοιχείο αποτελεί η σωστή διαχείριση των διαθέσιμων αγροτεμαχίων έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η μέγιστη εκμετάλλευσή τους ανάλογα με τις δυνατότητες που παρέχονται. Τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) είναι συστήματα τα οποία διαχειρίζονται τα χωρικά δεδομένα και τις συσχετιζόμενες ιδιότητες ενώ Τα συστήματα καθορισμού και εντοπισμού θέσης (GPS) παρέχουν κάλυψη όλο το εικοσιτετράωρο και εντοπισμό της θέσης με μεγάλη ακρίβεια στον τρισδιάστατο χώρο και στη μετατόπιση του χρόνου. Η Ελλάδα, αναφορικά με το μέγεθος της οικονομίας της, και την ανταγωνιστική της θέση στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης και καινοτομίας, διαθέτει αξιόλογες υποδομές έρευνας και κατάρτισης, οι οποίες συγκεντρώνονται πρωτίστως στην Αθήνα και ακολούθως στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Σκοπός είναι η περαιτέρω αξιοποίηση και εφαρμογή των μεθόδων ευφυούς γεωργίας στην πράξη.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου αναφορικά με την γεωργία ακριβείας. Συγκεκριμένα θα εξετασθεί η δυνατότητα ίδρυσης μιας επιχείρησης η οποία θα παρέχει μια σειρά από έξυπνα τεχνολογικά εργαλεία σχετιζόμενα με την γεωργία ακριβείας, προκειμένου να συνεισφέρει στην βελτίωση της αγροτικής παραγωγής. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί αναλυτικά το προτεινόμενο οικονομικό σχέδιο καθώς και μελέτη βιωσιμότητας αυτού για χρονικό ορίζοντα 25 ετών.

ABSTRACT
Precision farming is a method of utilizing an agricultural enterprise by using technologies such as information technology and satellite positioning in order to maximize the quantity of agricultural products, while at the same time the environmental footprint of procedures is minimized. Moreover its key element is the proper management of the available land so that it can be exploited to the greatest extent possible according to the possibilities offered. Geographic Information Systems (GIS) are systems that manage spatial data and associated attributes while GPS systems provide constant coverage and accurate positioning in three-dimensional space and time shift. With regard to the size of its economy and its competitive position in the wider European area of education and innovation, Greece has significant research and training infrastructures, which are concentrated primarily in Athens and then in the major urban centers of the country. The aim is to further exploit and implement intelligent farming methods in practice.
The subject of this paper is to draw up a business plan for precision agriculture. In particular, the possibility of setting up a business that will provide a range of intelligent technological tools related to precision agriculture will be considered to contribute to the improvement of agricultural production. The proposed financial plan and its feasibility study will be presented for a period of 25 years.