Τσικριτέας Δ. Γεώργιος – «Η αλυσίδα της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών εισροών: Η περίπτωση των προϊόντων Φυτοπροστασίας – Θρέψης – Πολλαπλασιαστικού υλικού»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«Η αλυσίδα της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών εισροών: Η περίπτωση των προϊόντων Φυτοπροστασίας – Θρέψης – Πολλαπλασιαστικού υλικού»
«The value added chain of agricultural inputs: The case of Plant Protection – Nutrition – Propagating Material products»

Τσικριτέας Δ. Γεώργιος

Εξεταστική Επιτροπή
Καρανικόλας Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γ.Π.Α. (επιβλέπων)
Βλάχος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γ.Π.Α
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γ.Π.Α.

Αθήνα 2019

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Τα γεωργικά εφόδια (προϊόντα φυτοπροστασίας, θρέψης και πολλαπλασιαστικού υλικού) που εξετάζονται στην παρούσα εργασία, αποτελούν από τα πλέον σημαντικά στοιχεία για τις καλλιέργειες, καθώς η χρήση τους συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξή τους και στην παραπέρα επίτευξη υψηλής παραγωγής, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, που αποτελεί το ζητούμενο για τον κάθε παραγωγό. Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται η αγορά των εν λόγω εφοδίων στην Ελλάδα, ενώ επιχειρείται μια σύγκριση μεταξύ των περιόδων πριν και κατά την οικονομική κρίση, στην οποία περιήλθε η χώρα από το 2009-10, ώστε να διερευνηθεί αν και σε ποιο βαθμό αυτή επηρέασε τη διακίνηση και χρήση τους. Επιπλέον, αναλύονται σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν στη διάθεση και χρήση των εξεταζόμενων εισροών, τόσο σε ό,τι αφορά την ίδια τη χώρα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όσο και λόγω των διεθνών κι ευρωπαϊκών εξελίξεων των τελευταίων ετών, όπως για παράδειγμα η Κοινή Αγροτική Πολιτική και λοιπές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ανακατατάξεις σε εμπορικό επίπεδο λόγω των συγχωνεύσεων ή εξαγωγών εταιρειών των κλάδων που αντιπροσωπεύουν τις εξεταζόμενες εισροές κ.ά. Για την καλύτερη κατανόηση των εφοδίων που εξετάζονται, παρατίθενται στοιχεία που αφορούν την αγορά και χρήση τους σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό όσο και σε επίπεδο χώρας, όπως και οι κανόνες και το πλαίσιο που διέπει την εμπορία και χρήση τους στην Ελλάδα. Δίνεται επίσης βάση στη συμμετοχή των προϊόντων φυτοπροστασίας, θρέψης (λιπασμάτων) και του πολλαπλασιαστικού υλικού στη διαμόρφωση του κόστους των καλλιεργειών, τόσο για κάθε εισροή ξεχωριστά, όσο και σε σχέση με άλλες εισροές, αλλά και σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την παράθεση των στοιχείων όσο και την προσωπική έρευνα, αναλύονται στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.
Επιστημονική περιοχή της διατριβής: Αθήνα
Λέξεις κλειδιά: Προϊόντα φυτοπροστασίας, θρέψης, πολλαπλασιαστικό υλικό, γεωργικά εφόδια, αγορά, κόστος, εισροές

ABSTRACT
The agricultural supplies (plant protection products, nutrition and propagating material) discussed in the present work, are among the most important elements for crops, as their use contributes substantially to the development and further achievement of high production, both qualitatively and quantitatively, which is the desire for each producer. The present thesis examines the market of these supplies on Greece, and in particular, attempts to compare the periods before and during the financial crisis that the country is experiencing since 2009-10, in order to investigate whether and to what extent it affected their disposal and use. In addition, it analyzes important factors affecting the distribution and use of the inputs, both for the country itself with its particular characteristics, as well as the international and European developments of recent years such as the Common Agricultural Policy and other initiatives and interventions of the European Union, commercial rearrangements due to mergers or acquisitions of companies representing the examined supplies and so on. For a better understanding of the supplies being examined, data is provided on their distribution and use in a global, European and country level, as well as the rules and framework governing their marketing and use in Greece. Emphasis is also given on the contribution of plant protection products, fertilizers and propagating material in forming crop costs both in terms of each input separately and in relation to other inputs, but also in comparison with other EU countries. The conclusions of the study are discussed in the last chapter.
Scientific area of thesis: Athens
Keywords: plant protection products, nutrition, propagating material, agricultural supplies, input, costs, market

Scroll to top