Τουρκαντώνη Θ. Ευλαβία – «Mελέτη παραγόντων διείσδυσης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στα κανάλια διανομής του εξωτερικού.»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Mελέτη παραγόντων διείσδυσης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στα κανάλια διανομής του εξωτερικού.»

Τουρκαντώνη Θ. Ευλαβία

ΑΘΗΝΑ 2017

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Μαλινδρέτος Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειο Παν/μιο (επιβλέπων)

Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών

Ζωγραφάκης Σταύρος, Αναπλ. Καθηγητής Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών, Αναπλ. Πρύτανης Οικονομικών Προγραμμάτων και Ανάπτυξης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα πτυχιακή μελέτη γίνεται σύγκριση δυο επιχειρηματικών σχεδίων θερμοκηπιακής καλλιέργειας τομάτας. Το πρώτο σχέδιο αφορά στην εγκατάσταση μιας θερμοκηπιακής μονάδας δέκα στρεμμάτων στην οποία θα εφαρμοστεί συμβατική καλλιέργεια τομάτας στο έδαφος και το δεύτερο στην εγκατάσταση μιας πανομοιότυπης μονάδας με αυτήν της πρώτης επένδυσης με μόνη διαφορά ότι, στη δεύτερη αυτή μονάδα, η καλλιέργεια της τομάτας θα γίνει με τη μέθοδο της υδροπονίας.

Τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία εξαγόμενων προϊόντων στην χώρα μας . Στα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα εντάσσονται το ελαιόλαδο, οι βρώσιμες ελιές, τα τυριά, τα ψάρια, τα κομποστοποιημένα ροδάκινα και το κρασί. Η παρούσα ερευνητική μελέτη αποτελεί εγχειρίδιο για όποιον θέλει να επενδύσει στον τομέα των εξαγωγών. Yιοθετώντας το μοντέλο της πολυκριτηριακής ανάλυσης AHP (Analytical Hierarchy Process), μέσω ερωτηματολογίων τα οποία απευθύνθηκαν σε ειδήμονες του χώρου των εξαγωγών (ακαδημαϊκοί, διευθυντές εταιριών, σύμβουλοι επιχειρήσεων και δυνητικοί επενδυτές), ιεραρχήθηκαν οι κύριοι παράγοντες που συμμετέχουν και καθορίζουν την εξαγωγική διαδικασία. Σε περαιτέρω επεξεργασία, αναλύοντας το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους παράγοντες στα έξι προϊόντα που προαναφέρθηκαν, αναδείχθηκε το προϊόν που εμφανίζει μεγαλύτερες προοπτικές επιτυχίας στην εκτός συνόρων αγορά.

Λέξεις Κλειδιά:• Εξαγωγές • Aγροδιατροφικός τομέας • Πολυκριτηριακή ανάλυση ΑΗΡ (Analytical Hierarchy Process) • Παράγοντες που επηρεάζουν την εξαγωγική διαδικασία

ABSTRACT

The agri-food products are the third largest category of exported products in our country. Major export products included olive oil, table olives, cheese, fish, compost peaches and wine. This thesis, is a guide for anyone who wants to invest in the export sector. Adapting the model of the multi-criteria analysis AHP (Analytical Hierarchy Process), through questionnaires which were addressed to experts in the area of exports (academics, corporate managers, consultants and potential investors), the main factors that are involved and determine the export process were ranked. In further processing, analyzing the degree of participation of each of these factors in the six products listed above, the product that displays greater prospects of success in the market abroad was highlighted.

Λέξεις Κλειδιά:• Exports • Agri-food sector • Multi-criteria analysis AHP (Analytical Hierarchy Process) • Factors affecting the export process

Scroll to top