Τζίνας Χ. Δημήτριος – «Η Απασχόληση των Νέων στις Αγροτικές Περιοχές την Περίοδο της Κρίσης»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη»
Κατεύθυνση «Αναπτυξιακοί Σύμβουλοι»

Μεταπτυχιακή Εργασία
«Η Απασχόληση των Νέων στις Αγροτικές Περιοχές την Περίοδο της Κρίσης»
Τζίνας Χ. Δημήτριος

Επιβλέπων:
Στ. Ζωγραφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΓΠΑ

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:
Α. Κουτσούρης , Αναπληρωτής καθηγητής , Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης ,ΓΠΑ
Χρ. Παπαδάς , Επίκουρος καθηγητής , Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης , ΓΠΑ
Αθήνα, 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει τις διάφορες διαστάσεις της ανεργίας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Δίνεται έμφαση στους νέους και ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές με απώτερο σκοπό να μελετηθεί η πιθανότητα επιστροφής των νέων από τις αστικές και ημιαστικές στις αγροτικές περιοχές. Για τους σκοπούς της έρευνας, χρησιμοποιούνται πρωτογενή δεδομένα των Ερευνών Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την περίοδο 2008-2014. Η εκτίμηση της πιθανότητας ανεργίας γίνεται με τη χρήση πολυμετάβλητου υποδείγματος τύπου logit. Η παρούσα έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα πως η πιθανότητα απασχόλησης στις αστικές και ημιαστικές περιοχές είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις αγροτικές περιοχές. Συνεπώς, εκτιμάται ότι οι νέοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μην επιστρέψουν στις αγροτικές περιοχές.
Επιστημονική περιοχή της εργασίας: Οικονομικά της Εργασίας
Λέξεις – κλειδιά: απασχόληση, ανεργία, ανεργία νέων, αγροτικές περιοχές.

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the various dimensions of unemployment and employment during the economic crisis in Greece. The emphasis is on young people, especially in rural areas with a view to study the possibility of returning from urban and semi-urban to rural areas especially for young people. For research purposes, micro data from Labour Force Survey for 2008-2014 period are used. The estimation of unemployment probability is realized by using a multivariate logit model. This study concludes that the probability of employment in urban and semi-urban areas is higher than in rural areas. Consequently, young people are more likely not to return to rural areas.
Scientific Field: Labour Economics
Keywords: employment, unemployment, youth unemployment, rural areas

Scroll to top