ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΣΥΛΒΙΑ Γ. ΓΑΛΑΝΟΥ

Επιβλέπων Καθηγητής: Ζωγραφάκης Στ. Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ

Εξεταστική Επιτροπή:

Ζωγραφάκης Στ., Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ

Τσιμπούκας Κ., Καθηγητής, ΓΠΑ

Παπαδάς Χρ., Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ

 

Αθήνα, Απρίλιος 2014

Περίληψη

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διερευνήθηκε η εξέλιξη του κλάδου της κτηνοτροφίας κατά τα χρόνια της κρίσης που πλήττουν την Ελλάδα, δηλαδή από το 2008 έως και σήμερα.

Αρχικά αναφέρονται κάποιες εισαγωγικές πληροφορίες σχετικές με την κτηνοτροφία και τους κλάδους της, ενώ γίνεται και μια ιστορική αναδρομή. Στη συνέχεια βάση των στοιχείων που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν η αξία αγροτικής παραγωγής, οι εκμεταλλεύσεις και ο αριθμός ζώων, η εγχώρια παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, ο βαθμός αυτάρκειας, οι εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορικό ισοζύγιο, η κατανάλωση κτηνοτροφικών προϊόντων από τα ελληνικά νοικοκυριά, οι εξελίξεις στον γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή για τα κτηνοτροφικά προϊόντα, η απασχόληση και τα στοιχεία των απασχολούμενων και πως όλα αυτά τα μεγέθη μεταβλήθηκαν στην πορεία των χρόνων της κρίσης.

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν δεν ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά για τον κλάδο καθώς έχει πληγεί από τα όσα συμβαίνουν στη χώρα σε όλες τις εκφάνσεις του, ωστόσο οι προβλέψεις και οι προοπτικές για το μέλλον είναι αισιόδοξες.

 

Abstract

In the present study, was examined the development of the livestock industry in the years of crisis in Greece (2008 until today).

Based on evidence that collected, an analysis was conducted regarding the value of agricultural production, the number of farms and the number of animals, domestic livestock production, the degree of self-sufficiency, imports, exports and trade balance, consumption of livestock products of the Greek households, developments in general consumer price index for livestock production, employment and information of employees and how all these figures have changed over the years of the crisis.

The results conclude from this study were not particularly encouraging for the livestock industry as it is affected by what is happening in the country in all its aspects, but the outlook for the future is optimistic.