Στάμος Δημήτριος – «Μελέτη Οικονομικής Αποδοτικότητας Προβατοτροφικής Εκμετάλλευσης Στην Αττική με τη Χρήση ή μη Βοσκοτόπου»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΜΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ»

ΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εξεταστική Επιτροπή
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ 2019

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Ο κλάδος της προβατοτροφίας στην Ελλάδα, είναι ένας δυναμικός τομέας που εάν και εφόσον αξιοποιηθεί ορθά, θα μπορέσει να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην οικονομία, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιαστεί ο κλάδος της προβατοτροφίας στη χώρα μας και παγκοσμίως και να διερευνηθεί η οικονομική αποδοτικότητα προβατοτροφικής εκμετάλλευσης στην Αττική η οποία αξιοποιεί βοσκότοπο.
Στο πρώτο κεφάλαιο της έρευνας, παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο, παρουσιάζοντας στοιχεία για τον πληθυσμό των προβάτων, για την γαλακτοπαραγωγό και κρεοπαραγωγό προβατοτροφία, την παραγωγή μαλλιού, την παραγωγή ακατέργαστου δέρματος, τη ζήτηση και την κατά κεφαλήν κατανάλωση, καθώς επίσης και στοιχεία για τις εξαγωγές, τις εισαγωγές και την ανταγωνιστικότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αντίστοιχα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, αναλύεται ο κλάδος της προβατοτροφίας στον Ελλαδικό χώρο και τα χαρακτηριστικά της. Στην τέταρτη ενότητα αναλύονται τα είδη βοσκοτόπων και λειμώνων καθώς επίσης και η συμβολή τους στη ζωική παραγωγή, στο περιβάλλον και στην ποιότητα των ζωικών προϊόντων. Τέλος, στην πέμπτη και έκτη ενότητα γίνεται η παρουσίαση και η μελέτη μιας υπάρχουσας ελληνικής περίπτωσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην Αττική η οποία χρησιμοποιεί βοσκότοπο και συγκρίνεται οικονομικά με την υποθετική περίπτωση της μη χρησιμοποίησης βοσκότοπου στη διατροφή των ζώων.

ABSTRACT
The sheep sector in Greece is a dynamic sector that, if properly exploited, can offer multiple benefits to the economy, both locally and nationally. The purpose of this study is to present the sheep industry through statistical data collected both on the evolution of livestock and on the number of holdings and total production.
In the first chapter of the survey, the current state of the industry will be presented globally, presenting data on the sheep population, dairy and beef production, wool production, raw leather production, demand and per capita consumption as well as as well as data on exports, imports and competitiveness. In the second chapter, these figures will be gathered at European level, analyzing at the same time the Natura Network for Europe. The third chapter of this study will analyze the sheep sector in Greece, its characteristics and the development of the Natura network in our country. In the fourth section we analyze pasture and grassland species as well as their contribution to livestock production, the environment and the quality of animal products. Finally, the fifth and sixth sections will present and study an existing Greek livestock housing case.

Scroll to top