ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ή ΜΗΔΕΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ» ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟΦΙΑ Κ. ΧΑΛΒΑΤΖΗ

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών

Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής

Ιερά Οδός 75, Αθήνα 11855

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου εκτροφής παχυνόμενων ορνιθίων της ποιοτικής κατηγορίας “Βραχείας αλυσίδας ή Μηδέν χιλιόμετρα” στη Β. Ελλάδα. Στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η ίδρυση μιας μεικτής αγροτικής επιχείρησης που θα εκτρέφει ορνίθια κρεοπαραγωγής και παράλληλα θα παράγει τις απαιτούμενες συμπυκνωμένες ζωοτροφές, καλλιεργώντας σιτηρά και ψυχανθή, σε μία προσπάθεια να μειώσει την συμβολή που επιφέρει η μεταφορά των τελευταίων στην έκλυση αερίων του θερμοκηπίου.

Το κείμενο της εργασίας απαρτίζεται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο ξεκινά με την επισκόπηση της παραγωγής, εμπορίας και κατανάλωσης κρέατος πουλερικών σε παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου στα δύο προαναφερόμενα επίπεδα. Το κεφάλαιο κλείνει δίνοντας πληροφορίες για την κατάσταση της κρεοπαραγωγού ορνιθοτροφίας και της αγοράς ορνίθειου κρέατος στην Ελλάδα.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή της δομής και των χαρακτηριστικών λειτουργίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα που σκιαγραφούν το προφίλ του αγροτικού τομέα ενώ στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται λεπτομέρειες για την καλλιέργεια των κτηνοτροφικών ψυχανθών που πραγματεύεται η εν λόγω μελέτη.

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου. Αναλυτικότερα η ανάλυση του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού τεχνολογικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος χρησιμοποιείται για να αποτυπώσει την κατάσταση του εξωτερικού μακρο-περιβάλλοντος. Επίσης αναλύονται παράγοντες του μικρο-περιβάλλοντος που δύναται να έχουν άμεση επίδραση στην λειτουργία και επιτυχία της επιχείρησης όπως οι ανταγωνιστές, οι προμηθευτές και οι πελάτες. Παράλληλα γίνεται και ανάλυση αγοράς που στοχεύει στην ταυτοποίηση της αγοράς-στόχου. Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος γίνεται μέσω της περιγραφής της αγροτικής επιχείρησης με αναφορά στην τοποθεσία, τις εγκαταστάσεις, τη δομή και τις διαχειριστικές πρακτικές. Με βάση τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες καθώς και τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από την ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος αντίστοιχα γίνεται μία ανάλυση swot.

Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αξιολόγηση της επένδυσης χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της καθαρής παρούσας αξίας και του εσωτερικού βαθμού απόδοσης. Παράλληλα υπολογίζονται και συζητούνται το κόστος παραγωγής και ορισμένοι οικονομικοί δείκτες.

Λέξεις-κλειδιά: επιχειρηματικό σχέδιο, παχυνόμενα ορνίθια, καλλιέργεια ζωοτροφών, ψυχανθή