Παρασκευή Β. Κόγια – “Διαδικασίες δικτύωσης και καινοτομίας: H περίπτωση του νομού Καρδίτσας”

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Διαδικασίες δικτύωσης και καινοτομίας: H περίπτωση του νομού Καρδίτσας»

Παρασκευή Β. Κόγια

ΑΘΗΝΑ 2017

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Επιβλέπων: Κουτσούρης Αλέξανδρος (Αν. καθηγητής)

Μέλη: Καρανικόλας Παύλος (Επ. Καθηγητής)

Μαλινδρέτος Γεώργιος (Επ. Καθηγητής)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία συντάχθηκε στο πλαίσιο των σπουδών μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχος της είναι η διερεύνηση των διαδικασιών δικτύωσης και καινοτομίας στον νομό Καρδίτσας. Η εν λόγω μελέτη επικεντρώθηκε σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε άτομα που γνώριζαν την ιστορία της κάθε καινοτομίας, είτε επειδή αυτοί ήταν υπεύθυνοι για τη δημιουργία της είτε επειδή συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην πραγματοποίησή της. Καταγράφηκαν βήμα προς βήμα όλες οι διαδικασίες που ακολούθησαν από την σύλληψη της ιδέας έως και την υλοποίησή της. Τα άτομα αυτά πλέον κατέχουν υψηλές θέσεις και στις δύο περιπτώσεις καινοτομίας όπως Γενικός Διευθυντής, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας των Δ.Σ. των ομάδων που καινοτόμησαν.

Λέξεις Κλειδιά:Καινοτομία, διάχυση, δίκτυα, διαμεσολαβητές καινοτομίας

ABSTRACT

The present thesis was undertaken as part of the graduate studies in the graduate program ” Farm Business Management ” of the Department of Agricultural Economics and Rural Development, Agricultural University of Athens. The aim is to explore the processes of networking and innovation in the area of Karditsa. The study focused on survey of people who knew the history of every innovation, either because they were responsible for creating either because they have contributed greatly to the realization. A survey was carried on recording step by step all the procedures followed from conception through implementation. These people now hold high positions in both cases innovation as CEO, President, Vice President, Secretary and Treasurer of the Board groups pioneered.

Λέξεις Κλειδιά:Innovation, diffusion, networks, innovation brokers

Scroll to top