ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
«Φορέας Διαχείρισης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) – Επιχειρηματικό σχέδιο & μελέτη βιωσιμότητας»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φ. ΠΑΓΩΝΗΣ

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Μήλιου (επιβλέπουσα)
Καθηγητής Κ. Τσιμπούκας
Αναπλ. Καθηγήτρια Ν. Καρακατσούλη.

Αθήνα 2018

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει και να αναδείξει την αναγκαιότητα δημιουργίας του Φορέα Διαχείρισης στις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), μέσα από το υφιστάμενο και νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.
Μέσα από το προτεινόμενο Επιχειρηματικού Σχεδίου λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.), αναπτύχθηκε ο στόχος του, η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, καταλήγοντας στον προβληματισμό σε ότι αφορά την επιτυχία του επιχειρήματος αυτού, για την αποδοχή του και την οικονομική βιωσιμότητα του.
Η δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης και της Π.Ο.Α.Υ., σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες, αποτελεί βασική κατεύθυνση για την ολοκλήρωση της Χωροταξικής Οργάνωσης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στη χώρα..
α) Αναπτύχθηκε το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο, για τη Λειτουργία και ίδρυση των Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας, το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Υδατοκαλλιέργειας καθώς και αυτό της δημιουργίας των περιοχών Π.Ο.Α.Υ..
Καταγράφηκαν με αυτό τον τρόπο όλες οι υποχρεώσεις, οι δεσμεύσεις και οι προϋποθέσεις που απορρέουν από το ισχύον πλαίσιο οι οποίες θα πρέπει να τηρούν οι μονάδες που δραστηριοποιούνται στις Π.Ο.Α.Υ., και γενικότερα στο κλάδο.
β) Αναπτύχτηκε το Επιχειρηματικό Σχέδιο του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Α.Υ., (Στόχος Διοικητικό σχήμα, χρηματοδότηση, Παρεχόμενες υπηρεσίες).
γ) Έγινε ανάλυση S.W.O.T., των Δυνατών (Strengths) και Αδύνατων (Weaknesses) σημείων, καθώς και των Ευκαιριών (Opportunities) και Απειλών (Threats) για την Δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης και τέλος..
δ) Έγινε χρηματοοικονομική ανάλυση, αναλύοντας το Κόστος επένδυσης και χρηματοδότηση επένδυσης, το Κόστος Λειτουργίας, και η Βιωσιμότητα της επένδυσης μέσω χρηματοοικονομικών ροών και οικονομικών δεικτών.
Συμπεραίνεται ότι η βιώσιμη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. είναι εφικτή, εξασφαλίζοντας την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδιασμού της Π.Ο.Α.Υ., του Π.Δ. και γενικότερα την επίτευξη των σκοπών ίδρυσης του Φ.Δ.
Ο φορέας με την υλοποίηση του στόχου ίδρυσης, των βασικών καθώς και των πρόσθετων υπηρεσιών όπως αυτοί αναφέρονται εκτιμάται ότι θα προσφέρει υπεραξία στις λειτουργούσες επιχειρήσεις και προτείνεται η υλοποίησή της

ABSTRACT
The main purpose of this thesis is to investigate and highlight the need to create the Management Body on Organized Aquaculture Development Areas, through the existing and new institutional and legal frame- of fish farm.
By the proposed Business plan of Management Body, developed the propose, the strategy to be followed, the services provided, resulting in reflection regarding the success of this argument, for the acceptance and economic viability.
The creations of Management Body and Aquaculture Development Areas according with the special framework for aquaculture is a key direction for the integration of spatial organization of fish farming activity in the country..
a) Developed the legal framework for the operation and establishment of the Aquaculture Units, the spatial planning Framework for the aquaculture sector as well as that of creation of these areas.
b) Developed the business plan of the Management Body.
c) Done the SWOT analysis, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats points of creations the Management Body.
d) Became financial analysis, analyzing the cost of investment and financing of investment, operating costs, and the Sustainability of investment through financial flows and economic indicators.
It is concluded that the sustainable operation of management vector of Aquaculture area is possible, ensuring the implementation of the proposed design Aquaculture Areas and general the objectives of the establishment of the institution with the achievement of the objective of establishing the essential as well as additional services such as the ones listed are estimated to offer goodwill in operating businesses and recommended the implementation of Management Body.