ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Ο Ρόλος των Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας στη Διαχείριση του Προσφυγικού και στην Ενσωμάτωση των Προσφύγων στην Ελληνική Κοινωνία. Συγκριτική Ανάλυση Εγχειρημάτων στον Αστικό και Αγροτικό Χώρο»

Ναούμ Ν. Πλιάτσιος

Εξεταστική Επιτροπή
1. Καθηγητής Αλέξανδρος Κουτσούρης (επιβλέπων)
2. Αν. Καθηγήτρια Χαδιώ Στυλιανή
3. Επίκ. Καθηγητής Παύλος Καρανικόλας

Αθήνα 2019

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεταιτην συμβολή των φορέων κοινωνικής οικονομίας στη διαχείριση του προσφυγικού. Συγκεκριμένα,εξετάζεται η διαδικασία μέσω της οποίας οι φορείς κοινωνικής οικονομίας βοήθησαν τους πρόσφυγες να ενταχθούνστην ελληνική κοινωνία. Η εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρεται η κοινωνική οικονομία και εμπεριέχει ορισμούς που έχουν δοθεί για αυτή. Παρουσιάζονται οι φορείς που την αντιπροσωπεύουν, αλλά και η πορεία που έχει ακολουθήσει μέχρι και σήμερα,στον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο. Στην συνέχεια αναλύεται το προσφυγικό ζήτημα του 21ου αιώνα.Αναφέρονται εκτενώς ορισμοί για τη λέξη ΄΄Πρόσφυγας΄΄, καθώς και οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα, εμπεριέχοντας πληροφορίες για το πλαίσιο και τους νόμους που αφορούν το ζήτημα. Επίσης, αναφέρεται στην εργασία η ανθρωπιστική βοήθεια που προσέφεραν οι φορείς κοινωνικής οικονομίας στον προσφυγικό πληθυσμό,γεγονός το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την έρευνα που ακολουθεί.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε για την συμβολή των φορέων κοινωνικής οικονομίας στην διαχείριση του προσφυγικού στην Ελλάδα. Μέσω συγκριτικής ανάλυσης, διερευνήθηκανοι διαδικασίες που ακολουθούνται στην πρωτεύουσα της Ελλάδας (Αθήνα) και σε μια μικρή επαρχιακή πόλη (Καρδίτσα). Οι φορείς κοινωνικής οικονομίας που εξετάστηκαν είναι η ΜΚΟ PRAKSISκαι η Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.) που υλοποιούν το πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε για τους πρόσφυγες, ΄΄ESTIA΄΄. Και στους δύο φορείς, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις στους συντονιστές του προγράμματος, αλλά και στους ωφελούμενους του προγράμματος, ώστε να γίνει μια παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης. Τέλος, γίνεται ανάλυση δεδομένων, με σκοπό να αναπτυχθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και η εργασία καταλήγει σε συμπεράσματα.

ΛέξειςΚλειδιά: Προσφυγική Κρίση; Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας; Ένταξη Προσφύγων 

ABSTRACT
This dissertation is looking into the contribution of the social economy entities to the management of the refugee influx and more specifically on how the social economy entities have helped the refugees in regards to their integration into the Greek society. It comprises of two parts. In the first part, social economy is described and definitions are presented. There is a presentation of the entities that represent it and of how they have developed until now in Greece. Following this, there is an analysis of the refugee issues as they have developed during the 21st century, the word refugee and the policies that have been followed to deal with the refugee crisis in the EU and in Greece are extensively defined and the context and law regarding the issue is outlined. Finally, the humanitarian aid that the social economy entities have offered to the refugees is outlined, a feature that is connected with the piece of research that follows.
In the second part, the field research that was conducted for the social economy entities is Greece is presented. Through Comparative analysis the procedures that were followed in the capital of Greece (Athens) and in the town of Karditsa are explored. The social entities that were explored were PRAKSIS NGO and ‘Development Agency of Karditsa –Anaptixiaki Karditsas’ (AN.KA) that are implementing the ESTIA program of UNHCR. Interviews were conducted with field coordinators and beneficiaries of the program in order to present the current status quo.
Data analysis, results and conclusions follow.

KeyWords: Refugee Crisis; Social Economy Entities; Integration of Refugees