Μουχάλης Ηλίας – Επιχειρηματικό σχέδιο δημιουργίας μονάδας συμπυκνωμένων ζωοτροφών στην περιοχή της Κωπαΐδας

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΖΠΥ) – ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ
ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΠΑ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ)
Κ. ΦΕΓΓΕΡΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΠΑ
Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ , ΔΙΑΘΕΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ, ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μελέτη που ακολουθεί έγινε στα πλαίσια του ΔΠΜΣ ” Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη” του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ως στόχο τη διερεύνηση της δημιουργίας μιας μονάδας παραγωγής ζωοτροφών στην περιοχή της Κωπαΐδας, ιδιοκτησίας του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Η Εταιρεία υπάρχει ήδη και ονομάζεται Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Σκοπός της είναι η βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστήμιου. Αυτό που ερευνούμε είναι πιθανή μετατροπή της σε μονάδα παραγωγής ζωοτροφών και κατά ποσό συμφέρει οικονομικά αυτή η ενέργεια το Πανεπιστήμιο.
Ο πρωτογενής τομέας αποτελούσε πάντα ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομίας. Η απασχόληση του ενεργού πληθυσμού της χωράς φτάνει στο 12,9% του συνόλου του πληθυσμού. Η δαπάνη για ζωοτροφές αποτελεί το 1/3 του συνόλου των δαπανών του αγροτικού τομέα και καλύπτει το 70,1% της αξίας της κτηνοτροφικής παραγωγής. Η σημασία τους τόσο στην κτηνοτροφία , όσο και το έλλειμα που εμφανίζει ο κλάδος αυτός στην Ελλάδα μας οδήγησε στη σκέψη δημιουργίας της μονάδας. Επίσης υπάρχουν ήδη οι εγκαταστάσεις και οι εκτάσεις, πράγμα που κάνει ακόμα πιο εύκολο το έργο μας.
Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από διάφορες πήγες. Προκειμένου να συλλέξουμε στοιχεία για την Εταιρεία, τις δραστηριότητες της καθώς και τα οικονομικά της αποτελέσματα, πραγματοποιήθηκαν μερικές συναντήσεις με τον κ. Θανοπουλος Ροίκος και τον κ. Κάναρος Ευστράτιο στη Διεύθυνση Αξιοποίησης Αγροκτημάτων & Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων στο υπόγειο του Κεντρικού κτιρίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οπού εδρεύει η Διεύθυνση. Στη συνέχεια για να κατανοήσουμε το μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτείται, καθώς και την οργάνωση μιας μονάδας ήρθαμε σε επαφή με τον κ. Βάρδο Μελέτιο στην έδρα της επιχείρησης του στα Μέγαρα Αττικής. Επίσης πήραμε σημαντικές πληροφορίες και από τον Ζιώγα Απόστολο που ανήκει στον Α.Σ. Μεσολογγίου – Ναύπακτου. Άλλοι φορείς οι οποίοι βοήθησαν στη συλλογή των στοιχείων, ειδικά σε θέματα τιμών που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην αγορά των ζωοτροφών καθώς και τον κλάδο τους γενικότερα είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Περιφέρεια Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής καθώς και οι ιστοσελίδες της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, της ΠΑΣΕΓΕΣ, της Eurostat και της ICAP Group Α.Ε.
Στο κείμενο που ακολουθεί προσπαθήσαμε να περιγράψουμε της επιχειρηματική ιδέα, τη δομή της Εταιρείας και τα οικονομικά στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης. Επίσης να αναλύσουμε την εγχωρία , όσο και την ευρωπαϊκή αγορά, τις τάσεις τους και το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τον κλάδο των ζωοτροφών. Εξηγήσαμε λεπτομερειακά τη στρατηγική του μάρκετινγκ που θα ακολουθήσουμε, περιγράφοντας τα προϊόντα που θα πράξουμε, τις τιμές τους, τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η διανομή καθώς και τρόπους με τους οποίους θα προσελκύσουμε εν δυνάμει πελάτες. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε την ανάλυση SWOT, καθώς και τις πέντε δυνάμεις του Porter. Ακόμη παρουσιάσαμε τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και τρία πιθανά σενάρια που μπορούν να προκύψουν. Τέλος παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα στα οποία οδηγηθήκαμε μέσω της παραπάνω ανάλυσης.

ABSTRACT
The following study was conducted within the framework of the IPPS “Entrepreneurship and Counseling in Agricultural Development” of the Agricultural University of Athens and aims to investigate the creation of a feed production unit in the area of Copaida owned by the Agricultural University of Athens. The company already exists and is called the Company for the Exploitation and Property Management of the Agricultural University of Athens. Its purpose is to optimize the utilisation and management of the University’s property. What we are investigating is its possible conversion to a feed production unit, and by amount this is a financially economical advantage for the University.
The primary sector has always been a cornerstone of the Greek economy. The employment of the active population of the country reaches 12.9% of the total population. Feed costs account for 1/3 of all agricultural expenditure and cover 70.1% of the value of livestock production. Their importance in livestock farming, as well as the deficit in this sector in Greece, led us to the thought of this unit creation. We already have the facilities and the land, which makes our work even easier.
This information was extracted from various sources. In order to collect data on the company, its activities and its financial results, several meetings were held with Mr. Thanopoulos Roikos and Mr. Kanaros Efstratios at the Directorate of Farm and Farm Exploitation at the basement of the Central Building in the Agricultural University of Athens, where the Directorate is located. Then, in order to comprehend the required mechanical equipment and the organization of a unit, we contacted Mr. Vοrdos Meletios at the headquarters of his company in Megara, Attica. We also received important information from Ziogas Apostolos who belongs to the A.S. Mesologgi – Nafpaktos. Other bodies that helped to collect the data, especially on current prices in the feed market as well as their sector in general, are the Ministry of Rural Development and Food, the Region of Western Attica, in particular the Directorate of Agricultural Economics and Veterinary and the websites of the Hellenic Statistical Authority, PASEGES, Eurostat and ICAP Group S.A.
In the following text, we tried to describe the business idea, the structure of the Company and the financial elements of the current situation. We also analyze domestic and European markets, their trends and the legislative framework that governs the feed industry. We have explained in detail the marketing strategy we will follow by describing the products we will make, their prices, the way in which the distribution will take place, and ways to attract potential customers. Afterwards, we presented the SWOT analysis, as well as Porter’s five forces. We have also presented the Company’s financial results and three possible scenarios that may arise. Finally, we present the conclusions we reached through the analysis above.

Scroll to top