Μαρκέλλα Σ. Μαλαματένιου «Επιχειρηματικό Σχέδιο για εγκατάσταση δυο θερμοκηπιακών μονάδων καλλιέργειας τομάτας σε συμβατικό και υδροπονικό θερμοκήπιο και σύγκριση μεταξύ τους»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Επιχειρηματικό Σχέδιο για εγκατάσταση δυο θερμοκηπιακών μονάδων καλλιέργειας τομάτας

σε συμβατικό και υδροπονικό θερμοκήπιο και σύγκριση μεταξύ τους»

ΜΑΡΚΕΛΛΑ Σ. ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ 2017

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΠΑ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα πτυχιακή μελέτη γίνεται σύγκριση δυο επιχειρηματικών σχεδίων θερμοκηπιακής καλλιέργειας τομάτας. Το πρώτο σχέδιο αφορά στην εγκατάσταση μιας θερμοκηπιακής μονάδας δέκα στρεμμάτων στην οποία θα εφαρμοστεί συμβατική καλλιέργεια τομάτας στο έδαφος και το δεύτερο στην εγκατάσταση μιας πανομοιότυπης μονάδας με αυτήν της πρώτης επένδυσης με μόνη διαφορά ότι, στη δεύτερη αυτή μονάδα, η καλλιέργεια της τομάτας θα γίνει με τη μέθοδο της υδροπονίας.

Για κάθε σχέδιο εξετάζονται δυο σενάρια, το ένα αφορά στη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου με ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό ενώ το δεύτερο συμπεριλαμβάνει και μερική χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και πιο συγκεκριμένα του Μέτρου 4.1.1 «Επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης». Σε κάθε περίπτωση η γεωργική εκμετάλλευση λαμβάνει από τράπεζα κεφάλαιο κίνησης, ίσο με το 50% των αναγκών της σε κυκλοφοριακό κεφάλαιο, προκειμένου να καλύψει τις ετήσιες καλλιεργητικές της δαπάνες.

Η αξιολόγηση των επενδύσεων γίνεται με τα κριτήρια της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Κ.Π.Α) και του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (I.R.R).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των σεναρίων διαπιστώνεται ότι η επένδυση κρίνεται συμφέρουσα, και στις τέσσερις περιπτώσεις, ενώ η απόφαση για την υλοποίηση της επένδυσης ενισχύεται στην περίπτωση που αυτή θα υλοποιηθεί με την παράλληλη αξιοποίηση επιχορηγούμενου προγράμματος από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Ειδικότερα, η περίπτωση της υδροπονικής καλλιέργειας σε θερμοκήπιο η οποία εντάσσεται σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα, αποτελεί το ιδανικό σενάριο καθώς και με τις δυο μεθόδους αξιολόγησης οι δείκτες ΚΠΑ και IRR λαμβάνουν τις υψηλότερες τιμές από τα τέσσερα εξεταζόμενα σενάρια.

Λέξεις Κλειδιά: Επιχειρηματικό Σχέδιο, Τομάτα, Θερμοκήπιο, Υδροπονική καλλιέργεια

ABSTRACT

This thesis aims to make a comparative analysis between two greenhouse tomato cultivation projects. Both projects involve the installation of a one hectare greenhouse unit. The first unit involves a soil grown tomato crop and the second involves hydroponic tomato cultivation.

For each project two different scenarios have been examined. The first scenario examines the financing of the project with its own capital and a long term bank loan, while the second also includes partial funding of the project under the new Rural Development Program 2014-2020 and more specifically under the Measure 4.1.1 “Investments in physical assets – Support for investments in agricultural holdings”. In both cases, working capital is issued from the bank which accounts for 50% of the greenhouse capital needs in order to cover the annual costs of cultivation.

In order to evaluate each project Net Present Value and Internal Rate of Return methods have been used. According to the results of the analysis the investment is advantageous in all four cases. The implementation of the investment is more desirable if it is implemented with the parallel use of a subsidized program under the new Rural Development Program. In particular, the case of hydroponic cultivation, which is part of a subsidized program, is the ideal scenario. This was pointed out by both evaluation methods.

Key words: Business plan, Greenhouse, Tomato, Hydroponics

Scroll to top