Μαρία Θ. Μουτάφη – «Επαγγελματική Κατάρτιρση Νέων Αγροτών, μια Εμπειρική Έρευνα στο Νομό Κορινθίας»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

ΜΑΡΙΑ Θ. ΜΟΥΤΑΦΗ

Εξεταστική Επιτροπή
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επιβλέπων)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

Αθήνα 2019

ΠEΡΙΛΗΨΗ
«Επαγγελματική κατάρτιση νέων αγροτών και επιχειρηματικότητα: μία εμπειρική έρευνα στο νομό Κορινθίας»

Η παρούσα μεταπτυχιακή μελέτη αφορά σε μια εμπειρική έρευνα στο νομό Κορινθίας και σκοπός της είναι να μελετήσει τα χαρακτηριστικά των γεωργών-κτηνοτρόφων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Νέων Αγροτών», να αξιολογήσει τα προγράμματα κατάρτισης που παρακολούθησαν στο Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης και να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα των εν λόγω καταρτίσεων στην καλλιέργεια ή στην ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος στο πλαίσιο της εξέλιξής τους από γεωργούς – παραγωγούς σε γεωργούς – επιχειρηματίες. Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί και η σημερινή στάση των «νέων αγροτών» απέναντι σε επιχειρηματικές δράσεις.
Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε στο 20% των συμμετεχόντων σε προγράμματα κατάρτισης «Νέων Αγροτών» στο νομό Κορινθίας κατά το χρονικό διάστημα 2014-2018 (50 άτομα).
Για την διεκπεραίωση της έρευνας-μελέτης πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:
• Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την ιστορία της γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την έννοια της επιχειρηματικότητας
• Σύνταξη ερωτηματολογίου
• Στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία νέων αγροτών του νομού Κορινθίας
• Επιτόπια έρευνα «νέων αγροτών» με προσωπική συνέντευξη
• Επεξεργασία δεδομένων με το στατιστικό πακέτο SPSS 24.0 for Windows
• Συγγραφή της μελέτης (Word XP for Windows).
Τα σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης είναι:
 Η επαγγελματική γεωργική κατάρτιση στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο οργάνωσης, λειτουργίας και αποτελεσματικότητας που επιβάλλει η σύγχρονη, ανταγωνιστική πραγματικότητα στον αγροτικό χώρο.
 Ο ‘νέος αγρότης’ λειτουργεί κυρίως βιοποριστικά και όχι με σαφείς επαγγελματικούς στόχους
 Η μορφή εκμετάλλευσης που επικρατεί είναι μεσαίου μεγέθους, στηριγμένη λειτουργικά στην οικογένεια, με επίκεντρο το πρωτογενή τομέα και στάση σκεπτικισμού απέναντι σε ‘επιχειρηματικές δράσεις’
 Υπάρχει σαφής ανάγκη αλλά και απαίτηση εκ μέρους των ‘νέων αγροτών’ που εμφανίζουν ψήγματα επιχειρηματικής δράσης για επιπλέον κατάρτιση και ενημέρωση.

ABSTRACT
«PROFESSIONAL TRAINING OF YOUNG FARMERS, AN EXPERIMENTAL RESEARCH IN THE PREFECTURE OF KORINTHOS»

The current postgraduate thesis concerns an empirical study in the prefecture of Korinthos aiming at exploring the characteristics of farmers who participated in the “Young Farmers” program, to evaluate the training programs they attended at the Center for Agricultural Education and to investigate the effectiveness of such training in the cultivation or development of entrepreneurship, i.e. their evolvement from farmers – producers to farmers – entrepreneurs. In this respect, the research addresses the current attitude of “young farmers” towards business activities.
This study was conducted on 20% of the participants of the “Young Farmers” training programs in Korinthia during the period 2014-2018 (50 people).
To carry out the study the following steps were undertaken:
• Literature review on the history of agricultural education in Greece and the concept of entrepreneurship
• Construction of the questionnaire
• Stratified random sampling of “young farmers” in the Prefecture of Korinthos
• Field survey (personal interviews)
• Data entry and analysis with the statistical package SPSS 24.0 for Windows
• Finalization/presentation of the study (Word XP for Windows).
The major findings of the study are:
 Training in Greece has not reached the levels of organization, operation and efficiency required by the competitive circumstances predominating in the contemporary rural economy.
 “Young farmers” are predominantly concerned with survival without clear plans for the future
 Their farms are medium-sized and function based on the family resources, focusing on the primary production and holding a skeptical attitude towards “entrepreneurship”
 There is a clear need as well as demand by those among the “young farmers” showing entrepreneurial elements, for further training and updated information.

Scroll to top