Μαρία-Πετρούλα Γ. Σκλία – «Ίδρυση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 30.000 ορνίθων ωοπαραγωγής με πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«Ίδρυση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 30.000 ορνίθων ωοπαραγωγής με πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»

Μαρία-Πετρούλα Γ. Σκλία

Εξεταστική Επιτροπή

Μιχάλης Γκολιομύτης: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (επιβλέπων),
Κωνσταντίνος Τσιμπούκας: Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Γεώργιος Μαλινδρέτος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αθήνα 2019

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Η πτηνοτροφία αποτελεί δυναμικό κλάδο της ζωικής παραγωγής για τη χώρα μας με βαθμό αυτάρκειας άνω του 90%. Είναι κλάδος που ενισχύει την πρωτογενή παραγωγή αλλά ταυτόχρονα αναβαθμίζει την αγροτική οικονομία της Ελλάδας κατά μεγάλο βαθμό. Η αγροτική δραστηριότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με το περιβάλλον και ανάλογα με το πώς εφαρμόζεται μπορεί να συμβάλει είτε στην υποβάθμιση είτε στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι γεγονός πως υπάρχει ανησυχία για το μέλλον του πλανήτη μας σε σχέση με τους φυσικούς πόρους και χωρίς την άμεση παρέμβαση του ανθρώπου σε όλους τους τομείς για την προστασία του, η βιωσιμότητά τους τίθεται εν αμφιβόλω. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να παρθούν μέτρα διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής που να εξασφαλίζουν τη αειφορία και τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 30.000 ορνίθων ωοπαραγωγής με πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών λειτουργίας της μονάδας από την ηλιακή ενέργεια καθώς και η παραγωγή οργανικού λιπάσματος από τα απόβλητα των ζώων εξασφαλίζει τη διάθεση προϊόντος, αυγά στην περίπτωσή μας, με ξεχωριστή ταυτότητα αφού για την παραγωγή τους η επιβάρυνση του περιβάλλοντος είναι μικρότερη σε σχέση με τα συμβατικά αυγά ανεξάρτητα από το σύστημα παραγωγής (κλωβοστοιχεία, αχυρώνα, ελεύθερη βοσκή, βιολογικά).
Στη δύσκολη οικονομικά συγκυρία, η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να στραφεί στην πρωτογενή παραγωγή, διότι αυτή η κίνηση καθιστά μια χώρα αυτόνομη. Μια πτηνοτροφική μονάδα που παράγει ένα από τα βασικά προϊόντα της διατροφής του Έλληνα συνυφασμένη με περιβαλλοντική συνείδηση και ταυτόχρονα έτοιμη να προσφέρει θέσεις εργασίας μπορεί να καταστεί βιώσιμη για μια χώρα.
Η παρούσα εργασία αναλύει την επένδυση από την έναρξη της επιχείρησης μέχρι την πώληση, παρουσιάζοντας όλα τα πρακτικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που την αφορούν.
Θα παρουσιαστούν με σειρά τα στάδια υλοποίησης της πτηνοτροφικής μονάδας όπως η έρευνα αγοράς, η προώθηση, η παραγωγή και η οικονομοτεχνική μελέτη με σκοπό στα συμπεράσματα της εργασίας, να αναδειχθεί η βιωσιμότητα της επένδυσης και να φυσικά όλα τα στοιχεία της μελέτης να συμβάλλουν σε μια νέα συζήτηση για τις προοπτικές του κλάδου για το μέλλον τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και Ευρωπαϊκά.
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια οικονομοτεχνική μελέτη η οποία διεξάγεται προκειμένου να κατατεθεί σε επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη χρηματοδότηση.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
Όρνιθες, παραγωγή αυγών, οικονομοτεχνική μελέτη, περιβάλλον, ποιότητα, αυγό.

BUSINESS PLAN OF A 30,000 LAYING HENS POULTRY FARM WITH COMPLETE COVERAGE OF ENERGY NEEDS FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES

ABSTRACT
Poultry farming is of the most dynamic animal production sector in Greece with a degree of self-sufficiency of over 90%. The poultry sector boosts primary production, and at the same time upgrades Greece’s agricultural economy overall. Agricultural is directly related to the environment and its protection. There is concern about the future of our planet in relation to natural resources. Therefore, the direct human intervention in all areas of human experience is essential for its protection, and sustainability.
The aim of the study is the establishment and operation of a poultry farm with a capacity of 30,000 laying hens with full coverage of energy needs from renewable energy sources. The use of solar energy as an energy source and the production of a natural fertilizer from animals’ droppings will contribute to the development of a special product (eggs) that are produced with respect to sustainability of natural resources.
The study analyzes the business investment from its establishment to the sales process, presenting all the practical, social and financial issues that are concerned. The stages of implementation of the poultry farm such as market research, promotion, production and financial plan and feasibility of the investment will be presented. Results of the study may contribute to a discussion about the prospects of the poultry industry in Greece and Europe.
This paper is an economic and technical study that is being conducted in order to be submitted to a European Union investment program for funding.

KEY WORDS: poultry, egg production, business plan, environment, quality, egg.

Scroll to top