Λουκάς Κ. Τσαλαφούτας – Επιχειρηματικό σχέδιο δημιουργίας μονάδας συσκευασίας-τυποποίησης και εμπορίας βρώσιμων ελιών στην περιοχή της Φθιώτιδας

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Επιχειρηματικό σχέδιο δημιουργίας μονάδας συσκευασίας-τυποποίησης και εμπορίας βρώσιμων ελιών στην περιοχή της Φθιώτιδας»

Λουκάς Κ. Τσαλαφούτας

ΑΘΗΝΑ 2017

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Επιβλέπων: Μαλινδρέτος Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειο Παν/μιο (επιβλέπων)

Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών (Επ. Καθηγητής)

Πανάγου Ευστάθιος, Επικ. Καθηγητής Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών(Επ. Καθηγητής)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το παρόν επιχειρηματικό σχέδιο γίνεται σε βάθος δεκαετίας και αφορά μια οικογενειακή μονάδα τυποποίησης και εμπορίας επιτραπέζιων ελιών. Το όνομα της επιχείρησης θα είναι Achilles Olive Farms Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) και θα έχει έδρα στη Βι.Πε. Λαμίας. Στο χαρτοφυλάκιο της θα περιλαμβάνει τρία προϊόντα που θα ανήκουν στην κατηγορία «Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης» και θα ακολουθούν τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία. Το πρώτο προϊόν της εταιρίας θα αναγράφεται στην ετικέτα ως «μαύρες ΠΟΠ Κονσερβολιές Στυλίδος», το δεύτερο προϊόν θα αναγράφεται στην ετικέτα ως «πράσινες ΠΟΠ Κονσερβολιές Στυλίδος» και το τρίτο «πάστα ελιάς» . Οι αγορές που θα διαθέτει η Achilles Olive Farms Ι.Κ.Ε. τα προϊόντα της θα είναι κατά κύριο λόγο η αγορά των ΗΠΑ. Οι προμήθεια της πρώτης ύλης θα γίνεται από τους ελαιώνες της ανατολικής Φθιώτιδας όπου το σύνολο της καλλιεργούμενης γης αποτελείται από ελαιόδεντρα της ποικιλίας Αμφίσσης. Ακόμα, με τη χρηματοοικονομική ανάλυση υπολογίστηκε ότι το σύνολο της επένδυσης είναι της τάξεως των 781,000.00 € εκ των οποίων τα 327,000.00 € αφορούν τις πάγιες επενδύσεις και τα 454,000.00 € το κεφάλαιο κίνησης. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εγκαταστήσει η Achilles Ι.Κ.Ε. θα κοστίζει 113,000.00 € και θα είναι κατάλληλος ώστε να μπορέσει η επιχείρηση να ανταπεξέλθει στο σχέδιο πωλήσεων που έχει διαμορφώσει τόσο από πλευράς όγκου πωλήσεων όσο και από πλευράς ποιότητας των προϊόντων της. Η επιχείρηση θα ανήκει σε τέσσερις νέους επιστήμονες κατά 25% στον κάθε ένα και θα αναλάβουν τις θέσεις του γενικού διευθυντή, του υπεύθυνου παραγωγής, του υπεύθυνου οικονομικών και του υπεύθυνου marketing και πωλήσεων. Το γήπεδο-οικόπεδο στη Βι.Πε. Λαμίας θα είναι έκτασης 2,000 m2 και θα κοστίσει 65,000.00 €. Εντός αυτού, θα ανεγερθεί το κτίριο της επιχείρησης συνολικού εμβαδού 400 m2 κόστους 140,000.00 € και θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να στεγάσει τη γραμμή παραγωγής, τις αποθήκες και τα γραφεία της επιχείρησης. Επίσης, έγινε χρονικός προγραμματισμός για να εκτιμηθεί η διάρκεια υλοποίησης της Achilles Ι.Κ.Ε. και φάνηκε ότι χρειάζονται 503 ημέρες. Η περίοδος αποπληρωμής των κεφαλαίων της επένδυσης γίνεται σε 4 έτη, η καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης στη δεκαετία είναι 1,281,823.29 € και ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης στα δέκα έτη 36,8%.

Λέξεις Κλειδιά:Τυποποίηση επιτραπέζιας ελιάς, εξαγωγή επιτραπέζιων ελιών, επιχειρηματικό σχέδιο επιτραπέζιων ελιών.

ABSTRACT

The current ten-year business plan regards a family business which will standardize and export table olives. The company’s name will be Achilles Olive Farms Private Company (P.C.) and it will be based at the industrial area of Lamia. The company’s portfolio will include three products that belong to the category “protected designation of origin (PDO)” and will adopt the highest international standards of quality for table olives. The first product of the company will appear on the label as “black PDO Konservolia Stylidas”, while the second product will appear on the label as “green PDO Konservolia Stylidas” and the third product will appear on the label as “table olive pate”. Achilles Olive Farms P.C. will target mainly the USA market. The supply of raw material will be from olive groves of eastern Fthiotida where the table olives come from Amfissa’s variety olive trees. According to financial analysis the total investment is estimated at 781,000.00€, 327,000.00€ of which concern fixed assets and 454,000.00 € working capital. The necessary equipment will cost approximately, 113,000.00 € and will help the company to implement its marketing plan. The company will be owned by four young scientists, each holding a 25% of company’s shares. The four owners and will be also employed as general manager, production manager, financial manager and marketing & sales manager, respectively. The suitable land in the industrial area of Lamia will be 2,000 m2 and it will cost 65,000.00 €. On this property the company will construct an industrial building of 400 m2, which will cost 140,000.00 €, approximately, and will house the production line, the warehouses and the offices of the company. The whole project will be completed in approximately 503 days. The payback period of the project is estimated at four years, while the ten-year net present value is 1,281,823.29 € and the ten-year internal rate of return is 36,8%.

Λέξεις Κλειδιά: Standardization of table olives, table olives exports, business plan for table olives.

Scroll to top