ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΥΙΖΑΣ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 100 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι. ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΥ

Εξεταστική Επιτροπή
Π. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ , ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ)
Κ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ , ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ , ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Αθήνα 2018

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Στις μέρες μας, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού ασχολείται με την υγιεινή διατροφή και με ένα περισσότερο φυσικό τρόπο ζωής. Μάλιστα πολλά άτομα επιλέγουν να θεραπεύσουν ένα πρόβλημα υγείας, μέσω εναλλακτικών θεραπειών. Στο πλαίσιο αυτό, τα αρωματικά φυτά σημειώνουν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, καθώς εμφανίζουν πληθώρα θεραπευτικών ιδιοτήτων.
Μεγάλος αριθμός φαρμακευτικών εταιρειών, εξετάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων βοτάνων, για την κατασκευή συμπληρωμάτων διατροφής ή προϊόντων ομορφιάς. Ο κλάδος των αρωματικών φυτών φαίνεται να έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στην χώρα μας. Η λουίζα είναι ένα φυτό με εξαιρετικά οφέλη για την υγεία του ανθρώπου, το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
Αντικείμενο της εν λόγω μεταπτυχιακής διπλωματικής, είναι να περιγραφεί η βιολογία και η μορφολογία του φυτού αλλά και οι καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτούνται, για την εξασφάλιση υψηλών παραγόμενων αποδόσεων. Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει ανάλυση της αγοράς σχετικά με την ζήτηση των φαρμακευτικών φυτών και ιδιαίτερα του φυτού λουίζα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Τέλος, θα εξεταστούν οι επιχειρηματικές προοπτικές της καλλιέργειας λουίζας σε έκταση 100 στρεμμάτων, μέσω της σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου με πενταετή πρόβλεψη.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν: χρήση διαφόρων βάσεων δεδομένων, έρευνα αγοράς και βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Η αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου, θα γίνει βάσει των κύριων οικονομικών αποτελεσμάτων. Τα οικονομικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά από υπολογισμό των ετήσιων αποσβέσεων και δαπανών. Το παρόν επιχειρηματικό σχέδιο, κρίνεται ελκυστικό ως προς την πραγματοποίηση του, αφού όπως προέκυψε από τον υπολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων είναι θετικοί αριθμοί. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: ακαθάριστη πρόσοδος, το 1ο έτος είναι 31.659 και το 5ο έτος είναι 94.974. Το καθαρό κέρδος, το 1ο έτος διαμορφώνεται στα 7.077 και το 5ο έτος αυξάνεται σε 74.780. Η μέγιστη τιμή του καθαρού κέρδους σημειώνεται το 5ο έτος με 74.780. Σε ότι αφορά, το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα, το 1ο έτος είναι 19.333 και το 5ο έτος είναι 87.879. Τέλος, η αποδοτικότητα του κεφαλαίου φτάνει στο 62,64% το 5ο έτος. Αξίζει να σχολιαστεί ότι από το 3ο έτος τα οικονομικά αποτελέσματα γίνονται πιο ικανοποιητικά καθώς τότε ξεκινάει η πλήρης παραγωγή.

Επιστημονική περιοχή: Επιχειρηματικά σχέδια
Λέξεις κλειδιά: επιχειρηματικότητα, σχέδιο, Λουίζα, αιθέριο έλαιο

SUMMARY

Business plan: cultivation of verbena to an extent of 100 acres
Today, a growing proportion of the population is engaged in healthy eating and in a more natural way of life. Indeed, many people choose to cure a health problem through alternative therapies. In this context, people consume more aromatic plants, as they exhibit a wealth of healing properties.
A large number of pharmaceutical companies are examining the specific characteristics of these herbs, making food supplements or beauty products. The sector of aromatic plants seems to have great growth potential in our country. The verbena is a plant with excellent human health benefits.
The mission of this postgraduate diplomatics is to describe the biology and morphology of the plant as well as the cultivation care required to ensure high yields. The aim of the thesis is to analyze the market regarding the demand for medicinal plants and especially the verbena plant at national and international level.
Finally, the business outlook for the cultivation of a verbena on an area of 100 acres will be examined through the drafting of a business plan with a five-year forecast.
The methodology followed was: use of different databases, market research and bibliographic review. The business plan will be evaluated on the basis of the main economic performance. The financial results will be obtained after calculating the annual depreciation and expense. The present business plan is judged to be attractive in terms of its realization, since, as it emerged from the calculation of the financial results, there are positive figures. More specifically, the results are as follows: gross income, 1st year is 31,659 and the 5th year is 94,874. Net profit for the first year is 7,077 and the 5th year rises to 74,780. The maximum net profit is recorded in the 5th year at 74,780. In terms of agricultural family income, the 1st year is 19,333 and the 5th year is 87,879. Finally, the return on capital reaches 62,64% in the 5th year. It is worth mentioning that since the third year the financial results become more satisfactory as the full production begins.
Scientific Area: Business Plans

Keywords: entrepreneurship, business plans, Verbena, essential oil