Κοντοπούλου Δ. Χριστίνα – «Μελέτη εφικτότητας για την ανάπτυξη εξαγωγών Κορινθιακής Σταφίδας στην αγορά της Βραζιλίας από την Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισμών»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«Μελέτη εφικτότητας για την ανάπτυξη εξαγωγών Κορινθιακής Σταφίδας στην αγορά της Βραζιλίας από την Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισμών»
«Feasibility study for the development of Corinthian Raisin exports in the Brazilian market by the Panayialio Cooperatives Union»

Κοντοπούλου Δ. Χριστίνα

Εξεταστική Επιτροπή
Μαλινδρέτος Γεώργιος (επιβλέπων),
Π. Καρανικόλας
Α. Μπινιάρη

ΑΘΗΝΑ 2018

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Η μαύρη σταφίδα είναι το φυσικό προϊόν που προκύπτει μετά την αποξήρανση των σταφυλιών της αντίστοιχης ελληνικής ποικιλίας αμπέλου « Κορινθιακή Σταφίδα» η οποία ανήκει στο είδος Vitis Vinifera L.
Στις μέρες μας η καλλιέργεια της Κορινθιακής σταφίδας έχει περιορισθεί στα ημιορεινά και ορεινά μέρη ενώ στα πεδινά επικράτησαν οι καλλιέργειες των εσπεριδοειδών που χρειάζονται πιο γλυκό κλίμα. Οι κύριες κατηγορίες της -οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με την ποιότητά τους, είναι, κατά σειρά προτεραιότητας- η “Vostizza”, η “Gulf” και η «Provincial». Η ποιότητα ” Βοστίτσα” -έχει καταχωρηθεί ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας
Η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών (Π.Ε.Σ.), η πρώτη συνεταιριστική οργάνωση που μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρία, με έδρα στο Αίγιο Αχαΐας είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέα Κορινθιακής σταφίδας τύπου «ΒΟΣΤΙΤΣΑ». Δεδομένου του μεγάλου της μεγέθους και των συγχρόνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων της η εταιρία πληροί όλες τις προδιάγραφες για μια πολλά υποσχόμενη εξαγωγική κίνηση σε μακρινούς προορισμούς.
Με βλέψεις προς το μέλλον σε αυτή την εργασία ερευνάται η πιθανότητα και η δυνατότητα εξαγωγές της Κορινθιακής μαύρης σταφίδας στην Βραζιλία. Η επιλογή έγινε λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων της χώρας αυτής σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον που εκφράστηκε για εισαγωγή μαύρης σταφίδας. Πιο συγκεκριμένα, Ελληνικές μαύρες σταφίδες (Vitis Vinifera L ) εξαιρούνται του χρονοβόρου φυτοϋγειονομικού ελέγχου.
Το κλειδί της επιτυχίας είναι
• Η ίδρυση και διατήρηση εργασιακών σχέσεων μέσω συμβατικών συμφωνιών μεταξύ της εταιρίας και τοπικών αντιπροσώπων και χονδρέμπορων
• Δημιουργία και έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) με τα προϊόντα της εταιρίας στο Sao Paolo μέσα σε τρία χρονιά.
• Αποτελεσματική προβολή της εταιρίας στους δυνητικούς πελάτες, μέσω προοδευτικών ενεργειών, ως μια διαφοροποιημένη πάροχος υψηλής ποιότητας μαύρης σταφίδας.

Λέξεις – κλειδιά: Εξαγωγή Κορινθιακής σταφίδας, Βραζιλία, επιχειρηματικό πλάνο εξαγωγής.

ABSTRACT
The Corinthian raisin or currant is the natural product resulting from the drying of the Greek vine variety grapes under the scientific name Vitis Vinifera L.
Nowdays the cultivation of the Corinthian raisin has been limited to the semi- mountainous and mountainous areas, while in the lowlands the citrus crops that need a warmer climate have prevailed. Its main categories- which are distinguished according to their quality are, in order of priority “Vostizza”, “Gulf” and “Provincial”. The quality “Vostizza” has been registered as a Protected Designation Product.
The Agricultural Cooperatives Union (P.E.S. Union), the first cooperative organization to become a Societe Anonym, based in Aigio Achaia, is the largest exporter of Corinthian raisins of the “VOSTITSA” type. Given its large size and modern industrial facilities, the company meets all the specifications for a promising export movement to distant destinations.
Visioning the future, this paper investigates the possibility and availability of exporting Corinthian black currant to Brazil. The choice was made because of the great potential of this country combined with the interest expressed for the introduction of black currants. Moreover, Greek black currants (Vitis Vinifera L) are exempted from the time-consuming phytosanitary inspection.
The key to success is
• Establishing and maintaining labor relations through contractual agreements between the company and local dealers and wholesalers
• Creating and starting an e-shop with the products of the company in Sao Paolo in three years.
• Effective promotion of the company to potential customers, through sophisticated actions, as a diversified provider of high quality black currants.

Key words: Export of Corinthian raisin, Brazil, export business plan

Scroll to top