Ιωάννα Α. Κυλερτζή – «Κριτήρια Επιλογής Νωπού Βόειου Κρέατος από τον Έλληνα Καταναλωτή»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΩΠΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ»

Ιωάννα Α. Κυλερτζή

Εξεταστική Επιτροπή
Μαλινδρέτος Γεώργιος , Αναπληρωτής Καθηγητής (επιβλέπων)
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος , Καθηγητής
Μπιζέλης Ιωσήφ , Καθηγητής

ΑΘΗΝΑ 2020

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Οι διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων έχουν αλλάξει σημαντικά προϊόντος του χρόνου. Από τροφοσυλλέκτες, γίναμε καλλιεργητές και παραγωγοί και από την ωμοφαγία περάσαμε στην μαγειρική προετοιμασία των τροφών μας. Με τη βοήθεια της εξέλιξης της τεχνολογίας, μπορέσαμε να εντάξουμε στη διατροφή μας πέρα από τα νωπά προϊόντα, πλέον και τα συσκευασμένα/ κατεψυγμένα.
Στην παρούσα μελέτη, αφού κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και εξετάσουμε το πλαίσιο που καθορίζει τις διατροφικές επιλογές του καταναλωτή παγκοσμίως, θα εστιάσουμε ειδικότερα στο νωπό κρέας και εν συνεχεία στον Ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα στην κατανάλωση βόειου νωπού κρέατος.
Απώτερος σκοπός, να προσδιορίσουμε και να ερμηνεύσουμε τα κριτήρια επιλογής νωπού βόειου κρέατος από τον Έλληνα καταναλωτή. Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση του βόειου κρέατος μειώνεται, είναι σκόπιμο λοιπόν να διερευνηθούν οι λόγοι που συμβαίνει αυτό ούτως ώστε να μπορέσει να ανατραπεί αυτή η φθίνουσα πορεία. Ταυτόχρονα τα συστήματα ποιότητας που υπάρχουν για το βόειο κρέας χρήζουν βελτίωσης καθώς θα πρέπει να αναγράφουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θέλει ο καταναλωτής να γνωρίζει για να επιλέξει το ιδανικό για εκείνον προϊόν.
Μέσα από ένα ερωτηματολόγιο στοχευμένων ερωτήσεων το οποίο μοιράστηκε σε τυχαίο δείγμα 263 ατόμων, θα αποπειραθούμε να προσδιορίσουμε τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και έπειτα να προτείνουμε ενέργειες για να κατευθύνουμε την λήψη απόφασης προς όφελος της αύξησης κατανάλωσης του βόειου.

Τύπος εργασίας: Έρευνα
Λέξεις κλειδιά: βόειο, κρέας, κατανάλωση, Έλληνας καταναλωτής, κριτήρια επιλογής, συμπεριφορά του καταναλωτή, χαρακτηριστικά.

ABSTRACT

The eating habits of humans have dramatically changed through time. From food collectors, we have become cultivators and producers and from eating raw food we have passed in the cooking processing era. With the aid of technological progress, we were able to include in our nutrition not only fresh goods but also packaged and frozen.
In the present study, after a historical retrospective and examination of what determines consumers’ choices worldwide, we will focus especially on fresh meat and then specifically on Greek consumers’ preferences on fresh beef meat.
Our goal is to determine and to interpret the criteria that Greek consumers have when it comes to choose fresh beef meat. It is a fact that fresh beef meat consumption has declined the past few years, thus it would be advisable to investigate the causes of this reduction, in order to overturn the situation. At the same time the quality systems that exist for fresh beef meat need improvement since there must be a label on the product to specify all the characteristics that consumers need to know in order to meet their needs.
Through a questionnaire of targeted questions that was mailed to a sample of 263 individuals, we are going to attempt to determine the factors that figure consumers’ behavior and afterwards we are going to suggest what must be done in order to increase fresh beef meat consumption.

Type of study: Research
Key words: beef, meat, criteria, Greek consumers, preferences, factors, consumer’s behavior, characteristics, choices.


Scroll to top