ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εξεταστική επιτροπή

Όνομα Επιβλέποντος:                       Καθ. Ιωάννης Μπόσσης

Όνομα Α’ μέλους Τριμελούς:             Επικ. Καθ. Αθανάσιος Παππάς

Όνομα Β’ μέλους Τριμελούς:             Επικ. Καθ. Γεώργιος Μαλινδρέτος

” Η Οικονομική Σημασία της Αποτέφρωσης Ζωικών Υποπροϊόντων Κατηγορίας 1. “

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μεταπτυχιακή μελέτη έχει ως θέμα: «Η Οικονομική Σημασία της Αποτέφρωσης Ζωικών Υποπροϊόντων Κατηγορίας 1». Σε μια ζωική εκμετάλλευση εκτός από την παραγωγή ζωικών προϊόντων τα οποία μπορούν να καταναλωθούν από τον άνθρωπο, παράγονται και ζωικά υποπροϊόντα (ΖΥΠ) τα οποία δεν είναι πρόσφορα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και σε κάποιες περιπτώσεις αποτελούν και δημόσιο κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον. Μια σύγχρονη μέθοδος για τη διαχείριση τους αποτελεί η αποτέφρωση.

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής έρευνας είναι να αναδείξει αφενός την σημασία της αποτέφρωσης των ΖΥΠ για τη ορθή διαχείριση των ΖΥΠ και αφετέρου πως επηρεάζεται η αγορά των ζωικών προϊόντων μέσα από ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε εντός του τρίτου τετράμηνου του 2016 και για την καλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων στάλθηκαν και σχετικές αιτήσεις στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση της.

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά τόσο για την προέλευση των ΖΥΠ όσο και οικονομικών αναλύσεων για την αποτέφρωση τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ακολούθως, αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας για τα ΖΥΠ και την αποτέφρωση τους. Εκτενέστερη περιγραφή για την άδεια μεταφοράς ΖΥΠ κατηγορίας 1 πραγματοποιείται στο τρίτο κεφάλαιο του συγκεκριμένου πονήματος. Στο τέταρτο κεφάλαιο, εν συνεχεία, περιγράφονται και τονίζονται τα χαρακτηριστικά του αποτεφρωτήρα και η διαδικασία αποτέφρωσης. Το πέμπτο κεφάλαιο της εν λόγω μελέτης αποτελεί εκείνο στο οποίο προβάλλονται και καταγράφονται τα στοιχεία για την εξέλιξη των ζωικών εκμεταλλεύσεων και ΖΥΠ στην Ελλάδα. Συνακόλουθα, στο παρόν κεφάλαιο δίνονται τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη ζήτηση και παραγωγή ζωικών προϊόντων στην αγορά. Εν συνεχεία πραγματοποιείται ανάλυση βιωσιμότητας για μια μονάδα αποτέφρωσης ΖΥΠ και τέλος, η εν λόγω μεταπτυχιακή έρευνα ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων και καταλήγει σε τελική αποτίμηση με την παρουσίαση προτάσεων για τη σημασία της αποτέφρωσης ΖΥΠ.

Το γενικότερο συμπέρασμα, εν συντομία, που απορρέει από την παρούσα μελέτη είναι ότι η αποτέφρωση ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 τόσο από νομοθετικής όσο από ηθικής πλευράς απέναντι προς την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο της ζωικής εκμετάλλευσης και να μην το αγνοούν οι παραγωγοί.

ABSTRACT

The present post-graduate dissertation has as subject: “The Economic Importance of Incineration of Animal By-products of Category 1”.  In an animal farm, except of the production of animal products that can be consumed by human, there is also production of animal by-products that are not appropriate for human consumption and especially, in some cases, may constitute a public danger for health and environment. A modern method of their management is the incineration.

The purpose of this post-graduate dissertation is to bring into light, on the one hand, the importance of incineration of animal by-products in favor of their most suitable management and on the other hand, to show how the market of animal by-products is influenced through a system of integrated livestock management. The research was held during the third quarter of 2016 and for the best validity of the results, related requests were submitted to the competent veterinary services, in order to gather the necessary evidence for the preparation of this project.

In the first chapter, there is reference to the origin of animal by-products as much as to the economic analysis of their incineration.  In the second chapter, subsequently, the institutional framework of European and Hellenic legislature of animal by-products of category 1 has been analyzed. An extended description regarding the permission of transportation of animal by-products of category 1 has been also incorporated in the third chapter of this study.  Following to that, in the fourth chapter, the characteristics of the incinerator and the procedure of incineration are described and emphasized. The fifth chapter of this concerned dissertation is that, where the elements of the evolution of livestock farms and animal by-products in Greece have been displayed and recorded. In addition to that, in this chapter statistical data have been included regarding the demand and production of animal products on the market.  Further to this, an analysis has been carried out regarding the viability of an incineration department. Finally, the present dissertation is terminated by the extrapolation of data and conclusions on the final evaluation, as well as a presentation of suggestions in accordance to the importance of the incineration of animal by-products.

To sum up, the general conclusion that stems from the present dissertation is that the incineration of the animal by-products of category 1 shall be a key component of the livestock farms both in legislative and ethical terms and shall not be neglected by the producers.