ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
«Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία Εγκαταστάσεων τυποποίησης κρέατος»

Ευάγγελος Θωμά Αλεξανδρόπουλος

Εξεταστική Επιτροπή
Γεώργιος Ζέρβας, Επιβλέπων καθηγητής
Κωνσταντίνος Τσιμπούκας
Γεώργιος Μαλινδρέτος

Αθήνα 2018

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Οι επιχειρήσεις τυποποίησης κρέατος και παρασκευασμάτων κρέατος για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν, στις σημερινές συνθήκες ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας είναι αναγκαίο, σε κάθε επενδυτική τους πρωτοβουλία, να σχεδιάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τα βήματα της επένδυσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις παραμέτρους που την επηρεάζουν, ώστε να είναι και να παραμείνει βιώσιμη.
Προς τούτο, πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζουν ο σχεδιασμός και η κατασκευή των εγκαταστάσεων που πρέπει να στηρίζονται σε συγκεκριμένους κανόνες και προδιαγραφές της ορθής βιομηχανικής πρακτικής.
Στη συνέχεια, η λειτουργία των εγκαταστάσεων πρέπει να βασίζεται στην εφαρμογή α) των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής, β) των συστημάτων HACCP και ιχνηλασιμότητας και γ) της εθνικής και κοινοτικής Νομοθεσίας.
Τέλος, μια επιχείρηση τυποποίησης κρέατος και παρασκευασμάτων κρέατος, πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμη εκπληρώνοντας συγκεκριμένα κριτήρια βιωσιμότητας, να επενδύει σε νέα προϊόντα με εύκολη χρήση που να ανταποκρίνονται στις καταναλωτικές απαιτήσεις και τον σύγχρονο τρόπο ζωής και να επιδιώκει την διείσδυση των προϊόντων της σε νέες αγορές στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο επιτυγχάνοντας, συνέργειες δράσεων, οικονομίες κλίμακος και τη βέλτιστη σχέση ποιότητας, τιμής, διάθεσης.

SUMMARY
Design, construction and operation of meat processing and standardisation industry

Businesses dealing with meat standardization and meat products should necessarily plan investment procedures with great caution, in order to remain sustainable and develop under these current circumstances regarding the recession of Greek Economy. Managers should take into account all parameters that influence the outcome of the investment so as to become and remain sustainable.
In order to accomplish this, the design and manufacture of establishments based on specific rules and provisions of good industrial practice play a crucial role.
Furthermore, the operation of these establishments should be based on the implementation of a) rules of good hygiene practice, b) HACCP and traceability systems c)national and European legislation.
Finally, a business dealing with meat standardization and meat products should be financially sustainable, by meeting specific criteria of sustainability, by investing into the design of new easy to use products that meet the requests of consumers and by pursuing the dissemination of products to new markets in Greece, Europe and all over the world. This would result in synergy of actions, scale economy and optimal deliverance of optimal value for money products.