Ατσαβέ Βασιλική – Επιχειρηματικό Σχέδιο σε πτηνοτροφική επιχείρηση

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΤΣΑΒΕ Β. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής

Ιερά Οδός 75, Αθήνα 11855

email: vickieat@gmail.com

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μελέτη με τίτλο ‘Επιχειρηματικό Σχέδιο σε πτηνοτροφική επιχείρηση’ εξετάζει την εκτροφή των ωοτόκων ορνίθων σε κλωβοστοιχίες και αποτελείται από 8 επιμέρους Κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο του επιχειρηματικού σχεδίου αναφέρεται στην εσωτερική ανάλυση της επιχείρησης και περιλαμβάνει τα εξής μέρη. 1) Την ονομασία και την περιγραφή της επιχείρησης με αναφορά στην επωνυμία, τη διεύθυνση, το αντικείμενο εργασιών, το έτος ίδρυσης, το ιστορικό, τον αριθμό των εργαζομένων και τον κλάδο δηλαδή τη κατεύθυνση, τη δυναμικότητα, τη φυλή και τη μέθοδο εκτροφής των ορνίθων ωοτοκίας. 2) Την νομική μορφή και τις άδειες της επιχείρησης όπως τη διαδικασία Ίδρυσης, το ύψος απαιτούμενου κεφαλαίου, τις άδειες, το διακριτικό αριθμό εκτροφής και το κωδικό του ωοσκοπικού κέντρου της επιχείρησης. 3) Την αποστολή, το όραμα και τους στόχους της επιχείρησης. 4) Τα προϊόντα της επιχείρησης τα όποια διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: αυγά κατηγορίας Α, Β και Γ. 5) Την τοποθεσία και την εγκατάσταση όπου περιγράφεται η έδρα, το οικόπεδο, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, η ηλεκτρολογική και η υδραυλική εγκατάσταση της επιχείρησης. 6) Τον μέτοχο – διοίκηση της επιχείρησης με σύντομη αναφορά στα βιογραφικά στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει την εξωτερική ανάλυση της επιχείρησης και περιλαμβάνει τα εξής μέρη. 1) Την ανάλυση αγοράς με αναφορά στο (εξωτερικό μάκρο-περιβάλλον) του κλάδου της αυγοπαραγωγικής πτηνοτροφίας και τους πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, τεχνολογικούς, δημογραφικούς και παγκόσμιους παράγοντες που τον επηρεάζουν. 2) Την ανάλυση  πελατών και τα χαρακτηριστικά τους όπως: η επωνυμία, η γεωγραφική θέση, το προσωπικό, τα προϊόντα τους. 3) Την ανάλυση ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδών και μεγάλων επιχειρήσεων παραγωγής αυγού.

Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει την έρευνα αγοράς και την στρατηγική και αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη. 1) Την ανάλυση των 5 δυνάμεων του Porter με αναφορά στο εξωτερικό μίκρο – περιβάλλον της επιχείρησης όπου γίνεται καταγραφή και ανάλυση του ανταγωνισμού μεταξύ των νέων εισερχόμενων και των υφιστάμενων επιχειρήσεων του κλάδου της αυγοπαραγωγικής πτηνοτροφίας, της διαπραγματευτικής δύναμης των προμηθευτών, των πελατών και της απειλής των προϊόντων αυγού. 2) Την ανάλυση SWOT προέρχεται από τις λέξεις: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Στα ελληνικά: οι Δυνάμεις και οι Αδυναμίες εξετάζουν το εσωτερικό περιβάλλον και οι Ευκαιρίες και οι Απειλές εξετάζουν το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.

3) Την ανάλυση στόχων και στρατηγικής όπου καθορίζονται οι στόχοι της επιχείρησης και επεξηγείται η στρατηγική επίτευξης τους.

Το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει την διοίκηση της παραγωγής η οποία χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες: προβλέψεις, προμήθειες, αποθέματα, παραγωγή και πιστοποίηση. 1) Προβλέψεις είναι οι εκτιμήσεις μελλοντικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης. 2) Οι προμήθειες έχουν την μορφή Πάγιου Κεφαλαίου, πρώτων, βοηθητικών υλών, αναλώσιμων και υλικών συσκευασίας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στη παραγωγική διαδικασία. 3) Τα αποθέματα της επιχείρησης είναι τα έτοιμα και ημιτελή προϊόντα, τα υποπροϊόντα, τα υπολείμματα, οι πρώτες και βοηθητικές ύλες, τα αναλώσιμα και  τα υλικά συσκευασίας. 4) Η παραγωγή είναι η διαδικασία μετατροπής των προμηθειών της επιχείρησης σε τελικά προϊόντα. Η μετατροπή σε τελικά προϊόντα γίνεται μέσω της παραγωγικής διαδικασίας και του εξοπλισμού που έχει προμηθευτεί η επιχείρηση. 5) Η πιστοποίηση αναφέρεται στο σύστημα διαχείρισης και ασφάλειας των τροφίμων που εφαρμόζει η επιχείρηση.

Το πέμπτο κεφάλαιο εξετάζει το εργατικό δυναμικό της επιχείρησης και αποτελείται από τα εξής μέρη. 1) Το οργανόγραμμα όπου αναφέρεται στα τμήματα, στις λειτουργιές τους και στον αριθμό των εργαζομένων. 2) Τις ειδικότητες και τα καθήκοντα των εργαζομένων. 3) Τις προσλήψεις όπου περιλαμβάνουν την προσέλκυση, την επιλογή και την εγκατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρηση. 4) Την εκπαίδευση και την ανάπτυξη που αναφέρεται στις μεθόδους εκπαίδευσης των εργαζομένων. 5) Το  σύστημα αμοιβών που αναφέρεται στην ανάλυση της μισθολογικής κλίμακας και των κινήτρων των εργαζομένων.

Το έκτο κεφάλαιο εξετάζει την ανάλυση του μείγματος Μάρκετινγκ  δηλαδή τα προϊόντα της επιχείρησης, η τιμή τους, η προώθηση και η διανομή τους στα σημεία πώλησης. Επίσης, εξετάζονται ο προγραμματισμός πωλήσεων, η τμηματοποίηση και η εξειδικευμένη αγορά.

Το έβδομο κεφάλαιο εξετάζει την Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Επιχειρηματικού Σχεδίου και περιλαμβάνει το Κόστος Έναρξης, την Κατασκευαστική Περίοδο, το Χρηματοδοτικό Σχήμα, το Κόστος Λειτουργίας, τα Έσοδα από τις πωλήσεις των αυγών, το Κέρδος ή τη Ζημία, την Ανάλυση Νεκρού Σημείου και την Αξιολόγηση Επενδύσεων μέσω ορισμένων δεικτών όπως, η Καθαρή Παρούσα Αξία, ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης, η Περίοδος Αποπληρωμής και η Μέση Λογιστική Απόδοση.

Το όγδοο κεφάλαιο εξετάζει τις πηγές χρηματοδότησης της επιχείρησης και είναι το ίδιο κεφάλαιο και ο τραπεζικός δανεισμός.

Λέξεις κλειδιά: επιχειρηματικό σχέδιο, πτηνοτροφική επιχείρηση, ωοτόκες όρνιθες, κλωβοστοιχίες.

 

BUSINESS PLAN IN A POULTRY COMPANY

ATSAVE V. VASILIKI

 

Department of Agricultural Economies and Rural Development

Department of Animal Science & Aquaculture, Laboratory of Nutrition Physiology and Feeding

Iera Odos 75, Athens 11855

email: vickieat@gmail.com

 

EXECUTIVE SUMMARY

 

This study entitled ‘Business Plan in a poultry company’ examines the rearing of laying hens in battery cages and consists of 8 individual chapters .

The first chapter of the business plan refers to the internal analysis of the company and includes the following parts. 1) The name and description of the company by reference to the name, address, scope of work, year of establishment, the history, the number of employees and the industry that the direction, capacity, race and method of rearing laying hens. 2 ) The legal status and licensing of enterprise as the process of establishing the required amount of capital, licenses, distinctive number husbandry and code candled center of business. 3) During the mission, vision and goals of the business. 4) The Company’s products which are divided into three classes : class A eggs , B and C . 5) The location and setup describing the seat , the land , the buildings , the electrical and hydraulic system of the company. 6 ) The shareholder – company management with a brief reference to the biographical information of the owner.

The second chapter examines the external analysis of the company and includes the following parts. 1) The market analysis with reference to the (external macro – environment) of laying poultry sector and the political, economic , social , technological, demographic and global players who influence. 2 ) The customer analysis and their characteristics such as the name, location, staff, their products. 3 ) Analyze competition between similar and large egg producers .

The third chapter examines the market research and strategy and consists of the following parts . 1) The analysis of the five forces Porter’s referring to external micro – environment of the company which is recording and analysis of competition between the new incoming and existing enterprises in the laying poultry industry, bargaining power of suppliers , customers and the threat of egg products. 2) The SWOT analysis comes from the words: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Strengths and Weaknesses considering the internal environment and the Opportunities and Threats are considering the external environment of the company. 3 ) Analysis of objectives and strategy where the objectives of the company are defined and explained their achievement strategy.

The fourth chapter examines the management of production, which is divided into five categories: provisions, supplies, stocks, production and certification. 1) Provisions are estimates of future parameters related to the operation of the business. 2) Supplies include the form of fixed capital, raw materials, auxiliary materials, consumables and packaging materials to be used in the production process.

3) The stocks of the company are the finished and unfinished products, by-products, residues, raw and auxiliary materials, consumables and packaging materials. 4) The production is the supply of the conversion process of company on finished products. The conversion into finished products is done through the production process and equipment has been supplied by the company. 5) The certification referred to in the management system and food safety applied by the company.

The fifth chapter deals with the workforce of the company and consists of the following parts . 1) The organization chart indicating the functions, departments, and the number of employees . 2) The competences and duties of workers. 3) The recruitment which include recruitment, selection and deployment of human resources in business. 4) The training and development refers to employee training methods . 5) The remuneration system referred to the analysis of the wage scale and motivation of employees.

The sixth chapter deals with the analysis of the marketing mix that the company’s products, their price, promotion and distribution to the selling points. Also, the sales planned examined, segmentation and niche marketing.

The seventh chapter deals with the Financial Analysis of the Business Plan and includes the Start Cost , the Construction Period , the Financial Scheme, The Operation Costs, Revenues from the sales of eggs, Profit or Loss, Breakeven Analysis and Investment Evaluation through certain indicators such as Net Present Value, Internal Rate of Return, Payback Period and Average Accounting Return

The eighth chapter examines the sources of financing of the company and is the same capital and bank loans.

 

 

Scroll to top