ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ»

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Εξεταστική Επιτροπή
Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γ.Π.Α. (επιβλέπων)
Παύλος Καρανικόλας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γ.Π.Α.
Ιωάννης Παπαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γ.Π.Α

Αθήνα 2018

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Το ενδιαφέρον για τη ροδιά (Punica Granatum L.) και την καλλιέργειά της έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις πολλές χρήσεις που έχει το δέντρο και ο καρπός της ροδιάς, τις ευεργετικές ιδιότητες του καρπού και το υψηλό σχετικά κέρδος που μπορεί να αποφέρει στον παραγωγό η καλλιέργειά της. Παρόλα αυτά υπάρχει έλλειψη επιστημονικών δεδομένων για την καλλιέργεια της ροδιάς γενικότερα και ειδικότερα την οικονομική αξιολόγησή της.
Εκτός όμως από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της ροδιάς η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο για τη δημιουργία και προώθηση παραγωγής ροδιάς. Το βαμβάκι μέχρι πριν από μία δεκαετία έδινε καλό εισόδημα στο Θεσσαλό παραγωγό, καθώς η επιδότηση και η εμπορική του τιμή ήταν επαρκείς. Σήμερα όμως η εμπορική τιμή του είναι 40-50 λεπτά τα οποία σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος παραγωγής οδήγησε πολλούς παραγωγούς να ψάξουν για εναλλακτικές καλλιέργειες. Η ροδιά τοποθετήθηκε ως μια πολύ καλή εναλλακτική καθώς τους έδινε μετά το 3ο έτος κέρδη χωρίς να απαιτεί τόσα όσα το βαμβάκι. Έτσι, μετά από έρευνα, επιλέχθηκε η καλλιέργειά της που αξιώνεται μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 καθώς υποστηρίζει τους νέους παραγωγούς για την δημιουργία μιας νέας παραγωγής αλλά ακόμη δίνει μεγάλη επιδότηση για τη δημιουργία μεταποιητικών μονάδων (πηγή: ΠΑΑ 2014-2020).
Έχοντας υπόψιν ότι η ροδιά δεν είναι τόσο διαδεδομένη στην Ελλάδα παίρνουμε ένα αρκετά μεγάλο ρίσκο δημιουργώντας μια παραγωγή 40 στρεμμάτων, επειδή παρατηρούμε ότι η καταναλωτική τάση δείχνει ότι τα super foods έχουν καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς, το οποίο αποδεικνύεται και με οικονομικά δεδομένα στην εργασία.
Επιπλέον, στην εργασία περιλαμβάνεται ανάλυση SWOT για τον κλάδο, ανάλυση PEST και Porter για το λανσάρισμα των προϊόντων και την πιο κατάλληλη στρατηγική ώστε να τοποθετηθεί το ρόδι στην ελληνική αγορά και να δείξουμε την αξία του. Παράλληλα γίνεται περιγραφή του αγοραστικού κοινού στόχου, του εγχώριου ανταγωνισμού και ένα σχέδιο εξόδου εφόσον δεν είναι αποδοτική η παραγωγή.
Τέλος, η χρηματοοικονομική ανάλυση περιγράφει την εγκατάσταση της φυτείας με οικονομικούς όρους και υπολογίζεται με 3 διαφορετικά σενάρια η Καθαρή Παρούσα Αξία και ο Δείκτης Εσωτερικής Απόδοσης.
Σκοπός της εργασίας είναι να αποτελέσει έναν ενδεικτικό οδηγό προς αγρότες οι οποίοι σκέφτονται να ξεκινήσουν μια καινοτόμα παραγωγή αλλά φοβούνται την μη αποδοτικότητά της. Επιπλέον επιθυμία μου είναι να δώσω μια πιο σαφή εικόνα σε ότι αφορά τη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων αλλά και πως υπολογίζεται το κοστολόγιο αυτού.

ABSTRACT
Interest in pomegranate (Punica Granatum L.) and its cultivation has increased in recent years. This increase is due to the many uses of the tree and to the fruit of pomegranate, the beneficial properties of the fruit and the high relative profit the grower can bring to the grower. However, there is a lack of scientific data on pomegranate cultivation in general and, in particular, its economic assessment.
In addition to the morphological characteristics of the pomegranate, this work is a business plan for the creation and promotion of pomegranate production. Cotton a decade ago gave a good income to the producer, as his subsidy and commercial price was the producer. Today, however, the commercial price is 0.40-0.50 minutes, which, combined with high production costs, has led many producers to seek alternative crops. The pomegranate was placed as a very good alternative, as it gave them after third year profits without needing as much as cotton. So, after the survey, the cultivation submitted through the 2014-2020 Rural Development Program was selected, as it supports new producers to create new production but continues to provide a large subsidy for the establishment of processing plants (source: RDP 2014-2020).
Considering that the pomegranate is not so widespread in Greece we take a fairly high risk by creating a 40 acre production because we observe that the consumer trend shows that super foods have occupied a large part of the market which is also proven by economic data at work
In addition, the work includes SWOT analysis for the industry, PEST and Porter analysis for the launch of the products and the most appropriate strategy to place the pomegranate in the Greek market and to show its value. At the same time, a description of the purchasing target audience, domestic competition, and an exit plan are described as production is not profitable.
Finally, the financial analysis describes the installation of the plantation in economic terms and is calculated using 3 different scenarios, the NPV and the IRR.
The aim of the project is to provide an indicative guide to farmers who are thinking about starting an innovative production but are afraid of inefficiency. My further wish is to give a clearer picture of the cost of producing agricultural products and how to calculate the costs